Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2475. Sklep o merilih za določitev pomembne banke, stran 7086.

  
Na podlagi tretjega odstavka 7. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o merilih za določitev pomembne banke 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembne banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banke) v zvezi z uveljavljanjem zahtev, ki jih za pomembne banke določata ZBan-3 in Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami, in sicer zlasti:
(a) v zvezi s pogoji za člane upravljalnega organa, ki istočasno opravljajo več direktorskih funkcij (tretji odstavek 38. člena ZBan-3);
(b) v zvezi z imenovanjem komisije za prejemke in komisije za imenovanja (četrti odstavek 51. člena ZBan-3);
(c) glede vzpostavitve službe skladnosti poslovanja (prvi odstavek 166. člena ZBan-3) ter
(d) v zvezi z obdobjem odložitve variabilnega prejemka za člana upravljalnega organa in višje vodstvo (4. točka drugega odstavka 190. člena ZBan-3).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 in Uredbe 575/2013/EU ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(merila za določitev pomembne banke) 
(1) Za namen določitve pomembne banke po 25. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3 se upoštevajo merila, kot so opredeljena s Sklepom o uporabi Smernic o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (Uradni list RS, št. 66/15 in 68/17).
(2) Ob upoštevanju prejšnjega odstavka Banka Slovenije banko, ki je na podlagi 242. člena ZBan-3 opredeljena kot druga sistemsko pomembna banka, določi kot pomembno banko po 25. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3. Prav tako Banka Slovenije določi banko, ki je EU nadrejena banka ali nadrejena banka in ima sedež v Republiki Sloveniji, ter banko, ki je podrejena nadrejenemu finančnemu holdingu ali mešanemu finančnemu holdingu in ima holding sedež v Republiki Sloveniji, kot pomembno banko po 25. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3, kadar je skupina na podlagi 242. člena ZBan-3 opredeljena kot druga sistemsko pomembna banka.
(3) Poleg bank, ki so kot pomembne določene na podlagi meril iz prvega odstavka tega člena, Banka Slovenije kot pomembno banko po 25. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-3 določi tudi banko, ki je opredeljena kot ena od treh najpomembnejših kreditnih institucij v Republiki Sloveniji, skladno z odločitvijo Evropske centralne banke kot pristojnega organa, ki je pristojen za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. 10. 2013, str. 63).
(4) Ne glede na merila iz prvega in tretjega odstavka tega člena lahko Banka Slovenije banko, ki ne izpolnjuje meril za pomembno banko, določi kot pomembno banko, če bi banka zaradi svojih značilnosti ob znatnem poslabšanju njenega poslovanja ali prenehanja oziroma opustitve dejavnosti lahko pomembno vplivala na finančni sistem Republike Slovenije.
4. člen 
(odločba o določitvi pomembne banke) 
(1) Banka Slovenije z odločbo ugotovi izpolnjevanje meril iz prejšnjega člena in banko določi kot pomembno.
(2) Banka, ki je z odločbo določena kot pomembna na podlagi prejšnjega člena, mora izpolnjevati vse zahteve, ki jih za pomembno banko določajo ZBan-3 in Uredba 575/2013/EU ter predpisi, izdani na njuni podlagi.
(3) Če po izdaji odločbe o določitvi pomembne banke nastopijo okoliščine, na podlagi katerih banka ne izpolnjuje več meril iz prejšnjega člena, Banka Slovenije na predlog banke ali po uradni dolžnosti z odločbo odloči o prenehanju statusa pomembne banke.
5. člen 
(uskladitev z zahtevami) 
(1) V primerih, ko se v skladu z odločbo, izdano na podlagi tega sklepa, spremenijo zahteve za banko, se mora banka z novimi zahtevami uskladiti najpozneje v roku treh mesecev od dneva, ko je prejela odločbo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Banka Slovenije na predlog banke ali po uradni dolžnosti odloči o drugačnem usklajevalnem obdobju banke z navedenimi zahtevami.
6. člen 
(ohranitev veljavnosti odločb) 
Odločbe o opredelitvi pomembnih bank, ki so bile izdane na podlagi Sklepa o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 17/18 in 92/21 – ZBan-3), ostanejo veljavne do izdaje novih odločb.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o merilih za določitev pomembne banke (Uradni list RS, št. 17/18 in 92/21 – ZBan-3).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. julija 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost