Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2498. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ureditveno območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1, stran 7141.

  
Na podlagi 110., 119., 123. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) župan Občine Litija Franci Rokavec izdaja
S K L E P 
o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ureditveno območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 
1. 
(Predmet sklepa) 
S tem sklepom se določa začetek in način priprav sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1 (Uradni list RS, št. 5/06) (v nadaljnjem besedilu SD OLN).
2. 
(ID številka SD OLN) 
Ministrstvo za okolje in prostor je dodelilo izdelavi SD OLN identifikacijsko številko: ID 2506.
3. 
(Potrditev izhodišč za pripravo SD OLN) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje športno-rekreacijskega centra Ježa – LR1, ki jih je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o.., pod številko projekta 54/20, maj 2021.
4. 
(Območje sprememb in dopolnitev in predmet načrtovanja) 
S SD OLN je znotraj območja urejanja predvidena gradnja dveh novih objektov in gradnja dveh prizidkov k obstoječemu trgovskemu objektu. V območju urejanja je predvidena tudi ureditev zelenih, prometnih, infrastrukturnih in drugih utrjenih površin. Nova objekta bosta objekta, v katerih bodo lahko prostori za trgovsko, storitveno, upravno in gostinsko dejavnost. Oba prizidka pa bosta namenjena razširitvi trgovske dejavnosti (prostori trgovine in skladišče).
5. 
(Način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve za SD OLN bodo pripravljene na podlagi prikaza stanja prostora, strokovnih podlag ter investicijskih namer pobudnikov. Strokovne rešitve pridobi pobudnik SD OLN.
6. 
(Vrsta postopka) 
Izdelava SD OLN se skladno s 123. in 268. členom ZUreP-2 pripravi in sprejme po postopku, ki je predpisan za pripravo in sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta.
7. 
(Roki za pripravo sprememb in dopolnitev in njegovih posameznih faz) 
Predviden rok za sprejem SD OLN je eno leto od objave tega sklepa.
Okvirni roki posameznih faz priprave in sprejem sprememb in dopolnitev:
Faza
Rok
1. Objava sklepa in poziv državnim nosilcem urejanja prostora (NUP), ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, da podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OLN na okolje. Odločitev MOP ali je za SD OLN treba izvesti CPVO.
30+21 dni
2. Priprava osnutka SD OLN
45 dni
3. Objava osnutka, pridobivanje in usklajevanje 1. mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora
30 dni
4. Izdelava dopolnjenega osnutka SD OLN na podlagi pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora
30 dni po uskladitvi mnenj
5. Sprejem dopolnjenega osnutka SD OLN na občinskem svetu v prvi obravnavi
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
6. Javna razgrnitev ter javna obravnava SD OLN
30 dni
7. Priprava in sprejem stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
v skladu s postopkom, ki ga vodi občinska uprava
Navedeni roki so minimalni okvirni roki in se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev udeležencev v postopku sprejemanja prostorskega akta tudi spremenijo. V primeru, da bo v postopku potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se postopek podaljša za najmanj en mesec v vsaki fazi.
8. 
(Nosilci urejanja prostora za podajo mnenj in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev) 
Državni nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
5. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
6. Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
7. Ministrstvo za zdravje,
8. Zavod RS za varstvo narave.
Lokalni nosilci urejanja prostora:
1. Občina Litija,
2. Javno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.,
3. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
4. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana.
Drugi udeleženci:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje,
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave SD OLN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
9. 
(Načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se seznani s pričetkom postopka priprave SD OLN z objavo tega sklepa in izhodišč iz 3. točke tega sklepa na spletni strani Občine Litija.
Občina Litija v postopku priprave izvede javno razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OLN, ki traja najmanj 30 dni. V tem času zagotovi njegovo javno obravnavo. Javnost se seznani s krajem in časom javne razgrnitve in javne obravnave, spletnim naslovom, kjer je dopolnjen osnutek SD OLN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje.
Občina Litija prouči pripombe in predloge javnosti ter do njih zavzame stališča. Stališča skupaj z usklajenim predlogom SD OLN objavi na svoji spletni strani.
Občinski svet sprejme SD OLN z odlokom, ki se po sprejemu javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. 
(Seznam podatkov in strokovnih podlag ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora glede njihovega zagotavljanja) 
Za pripravo SD OLN mora investitor zagotoviti pripravo naslednjih podatkov in strokovnih podlag:
– geodetski načrt,
– prikaz stanja prostora,
– elaborat lastništva zemljišč,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora,
– utemeljitev skladnosti načrtovanih posegov s strateškim in izvedbenim delom občinskega prostorskega načrta,
– elaborat ekonomike,
– druge študije glede na zahteve nosilcev urejanja prostora,
– okoljsko poročilo, če bo ugotovljeno, da je v postopku SD OLN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in
– druge podatke in strokovne podlage, če bo v postopku izdelave SD OLN ugotovljeno, da jih je treba pripraviti.
11. 
(Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OLN) 
Pripravo SD OLN financirajo investitorji, ki v ta namen sklenejo pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja. Obveznosti investitorjev so določene s pogodbo o medsebojnih obveznostih med Občino Litija in investitorjem.
12. 
(Objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Prav tako se sklep objavi skupaj z izhodišči iz 3. točke tega sklepa na spletni strani Občine Litija.
Št. 350-1/2015-33
Litija, dne 1. julija 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost