Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2496. Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist, stran 7140.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 8. dopisni seji dne 22. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist na delu nepremičnin parc. št. *88, parc. št. 757, parc. št. 755, parc. št. 763/3, parc. št. 775/2, parc. št. 775/7, parc. št. 774/3, parc. št. 790/4, parc. št. 790/3, parc. št. 790/2, parc. št. 789/1, parc. št. 785/6, parc. št. 1698/9, parc. št. 1695, parc. št. 1692, parc. št. 1689, parc. št. 1686, parc. št. 1680, parc. št. 1653, parc. št. 1652, parc. št. 1650, parc. št. 1651/2, parc. št. 1186/2, parc. št. 1187, parc. št. 1198/11, parc. št. 1198/8, parc. št. *243, parc. št. 1227/1, parc. št. 1228/3, parc. št. 1225/3 vse k.o. 1331 – Kostanjevica 
I. 
Ugotovi se javna korist in se v skladu z ugotovljeno javno koristjo omeji lastninska pravica s služnostno pravico v javno korist na delu nepremičnin parc. št. *88, parc. št. 757, parc. št. 755, parc. št. 763/3, parc. št. 775/2, parc. št. 775/7, parc. št. 774/3, parc. št. 790/4, parc. št. 790/3, parc. št. 790/2, parc. št. 789/1, parc. št. 785/6, parc. št. 1698/9, parc. št. 1695, parc. št. 1692, parc. št. 1689, parc. št. 1686, parc. št. 1680, parc. št. 1653, parc. št. 1652, parc. št. 1650, parc. št. 1651/2, parc. št. 1186/2, parc. št. 1187, parc. št. 1198/11, parc. št. 1198/8, parc. št. *243, parc. št. 1227/1, parc. št. 1228/3, parc. št. 1225/3 vse k.o. 1331 – Kostanjevica, ki so v lasti fizičnih oseb in ene pravne osebe.
II. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi v skladu z določbami Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in v skladu s projektom »Kolesarska povezava od središča Krškega do Kostanjevice na Krki«, št. P-2019/43, ki ga je izdelala družba GPI d.o.o., Novo mesto (oktober 2020).
III. 
Omejitev lastninske pravice s služnostno pravico v javno korist se opravi za potrebe izgradnje objektov gospodarske javne infrastrukture – kolesarske povezave Krško–Kostanjevica na Krki s pripadajočo infrastrukturo ter njenega nemotenega delovanja.
IV. 
Odškodnina za razlastitev se določi na podlagi izdelanega cenitvenega poročila zapriseženega cenilca kmetijske stroke.
VI. 
Sklep velja z dnem sprejetja.
Št. 351-32/2017
Kostanjevica na Krki, dne 22. februarja 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost