Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2479. Spremembi Letnega programa statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021), stran 7117.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B I   L E T N E G A    P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2021 (velja od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) (Uradni list RS, št. 171/21 in 81/21) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 05 Trg dela, raziskovanje pod zaporedno številko 05.04 Plače zaposlenih pri pravnih osebah ZAP/M spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
05
Trg dela
 
 
 
 
 
 
 
SURS
05.04
Plače zaposlenih pri pravnih osebah ZAP/M
Prikaz višine in gibanja povprečnih mesečnih plač, izplačanih pri pravnih osebah.
Vprašalnik ZAP/M: matična številka dela poslovnega subjekta, davčna številka, šifra dejavnosti, šifra kolektivne pogodbe, redna izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izredna izplačila, neto plače, število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo, število zaposlenih oseb, ki so prejele izplačilo za nadurno delo, število vseh plačanih ur, število plačanih nadur; kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik. Administrativni/statistični viri: vrsta kolektivne pogodbe, šifra proračunskega uporabnika (Z350), davčna številka zaposlenega v javnem sektorju (Z360), EMŠO, matična številka dela poslovnega subjekta (Z630), šifra funkcije ali delovnega mesta (Z370), delež zaposlitve na delovnem mestu (Z550); bruto in neto znesek izplačila ter število ur za vrste izplačil po tipih izplačil: A – bruto plača – redno delo, B – bruto plača – nadomestila, C – dodatki, D – delovna uspešnost, E – bruto plača – delo prek polnega delovnega časa, 
Pravne osebe ter njihove enote v sestavi podatke o izplačanih plačah posredujejo AJPES do zadnjega dne v mesecu za izplačane plače prejšnjega meseca. AJPES posreduje podatke o izplačanih plačah predprejšnjega meseca SURS-u prvič do 3. delovnega dne v mesecu, drugič do 8. delovnega dne v mesecu. Administrativni vir: MNZ (CRP) mesečno; MJU, AJPES (ISPAP), do 5. delovnega dne v mesecu za predprejšnji mesec; FURS (iREK, REK–1), do 5. v mesecu za predprejšnji mesec. ZRSZ, do 9. v mesecu za predprejšnji mesec. Statistična vira: DAK, SPRS.
Obvezno
Mesec
Mesečna
52 dni po obdobju opazovanja
F – bonitete, G – nadomestila v breme delodajalca, H – nadomestila v breme ZZZS, ZPIZ, MO, MNZ in sodišča, I – povračilo stroškov, J – drugi dohodki iz delovnega razmerja, K – odtegljaji, L – nadomestila drugih izplačevalcev, M – kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, N – neplačana odsotnost, O – dežurstvo, R – dodatki za delo v tujini, S – povračila/nadomestila v tujini, T – odtegljaji v tujini. Zavarovalna podlaga in indikator odsotnosti z dela; dejavnost, teritorialni podatki dela poslovnega subjekta. Podatki o podjetju (izplačevalcu), vključno z davčno številko in matično številko, podatki o dokumentu, podatki o vrsti dohodka, zbirni podatki o izplačanih dohodkih, osnovah za prispevke, davčnem odtegljaju in prispevkih za socialno varnost. Podatki z individualnega dela obrazca, podatki o davčnem zavezancu, vključno z rezidentstvom (sklop A), podatki o dohodninski vrsti dohodka, osnovah za prispevke po vrstah osnov, davčnem odtegljaju in prispevkih za socialno varnost (sklop A oziroma P), podatki, potrebni za oblikovanje prijave o osnovah ter sprememb
teh podatkov za osebe v delovnem razmerju (sklop M), dodatni podatki o dohodkih iz delovnega razmerja (sklop B). Mesečni podatki ZRSZ iz vseh oddanih vlog in odobrenih vlog, na podlagi katerih bodo poročevalske enote (podjetja) prejele izplačilo za delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve oziroma delno povračilo izplačanega nadomestila plače zaposlenim osebam na začasnem čakanju na delo: referenčno obdobje, na katerega se nanaša ukrep, šifra ukrepa, matična številka podjetja (delodajalca), EMŠO zaposlene osebe, številka dokumenta, obdobje veljavnosti ukrepa (datum od-do), status oddane vloge, znesek delne subvencije za skrajšanje polnega delovnega časa z namenom ohranitve zaposlitve oziroma znesek delnega povračila izplačanega nadomestila plače zaposleni osebi na začasnem čakanju na delo
«. 
V poglavju 09 Zdravje in socialna varnost se raziskovanje pod zaporedno številko 09.19 Pandemska izčrpanost spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
09
Zdravje in socialna varnost
 
 
 
 
 
 
 
NIJZ
09.19
Pandemska izčrpanost
Spremljanje pandemske izčrpanosti v času in po covid -19 krizi med odraslimi prebivalci glede na siceršnjo obolevnost in življenjski slog prebivalcev Slovenije, starejših od 18 let.
Vprašalnik: socio-demografski podatki (spol, starost, državljanstvo, država rojstva, izobrazba, zaposlitev), podatki o covid-19 in Sars-Cov-2 (osebna izkušnja, zdravstvena pismenost, verjetnost okužbe, samopripravljenost, lastno vedenje, zaupanje v vire informacij in uporaba le-teh, zaupanje v institucije, trdoživost, pravičnost, sproščanje omejitev, cepivo in cepljenje), uporabi zdravstvenih storitev, o zdravstvenem stanju (podatki o boleznih, trenutnem zdravstvenem stanju, počutju/stresu in vzrokih za stres, obvladovanju stresa, socialni opori, spanju), podatki o življenjskem slogu (kajenju, prehranjevalnih navadah, uživanju alkohola, gibanju v prostem času in na delovnem mestu, sedečih vedenjih, telesna višina in teža), sodelovanje v raziskovanju. Administrativni/statistični viri: podatki o anketirancu (ime in priimek, naslov do ravni MID številke, vključno s številko stanovanja, EMŠO, spol, starost, občina bivališča, 
Izbrana oseba, stara 18 let in več v času izvedbe terenske faze (trikrat letno). Administrativni viri: MNZ(CRP) do 15. 1. 2021, do 1. 4. 2021 in do 1. 9. 2021. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, RAVEN-DOH. 
Obvezno za administrativne vire, prostovoljno za izbrane osebe. 
Zadnjih 12 mesecev pred dnevom anketiranja.
Letna
31. 8. 2021 in 31. 12. 2021
zakonski stan, izobrazba, poklic, delovna aktivnost, dohodek gospodinjstva, dejavnost zaposlitve, država in regija bivanja, državljanstvo, država rojstva osebe, matere in očeta, velikost naselja, stopnja urbanizacije, utež verjetnosti izbora, stratum, podatki o gospodinjstvu – število članov gospodinjstva, tip gospodinjstva, število članov gospodinjstva po starostnih skupinah).
«. 
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 960-350/2021/8
Ljubljana, dne 13. julija 2021
EVA 2021-1522-0020
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost