Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2474. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic, stran 7075.

  
Na podlagi 3. točke 155. člena, petega odstavka 170. člena in 228. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 92/21; v nadaljnjem besedilu: ZBan-3), drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 575/2013/EU) s spremembami in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Delegirana uredba 2015/61/EU) s spremembami, izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil, o katerih banke in hranilnice (v nadaljnjem besedilu: banke) poročajo Banki Slovenije, ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v zvezi z:
(a) izpolnjevanjem zahtev na podlagi ZBan-3;
(b) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe 575/2013/EU in Delegirane uredbe 2015/61/EU ter
(c) izpolnjevanjem ostalih zahtev, ki izhajajo neposredno iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-3.
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za vse banke s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan-3, razen določb od 18. do 21. člena tega sklepa, ki se uporabljajo samo za banke, ki niso razvrščene kot pomembne kreditne institucije v skladu s členom 6(4) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1024/2013/EU), ter delom IV in členom 147(1) Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (UL L št. 141 z dne 14. maja 2014, str. 1).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se posamezne določbe tega sklepa uporabljajo tudi za finančne holdinge in mešane finančne holdinge, ki so pridobili odobritev ali izvzetje iz odobritve v skladu z ZBan-3, ter Družbo za upravljanje terjatev bank d. d. (v nadaljnjem besedilu: DUTB).
(4) Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v 2. poglavju II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU. Določbe iz 3. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz II. naslova 1. dela Uredbe 575/2013/EU, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi. Določbe iz 4. poglavja tega sklepa veljajo za banko na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-3.
(5) Kadar iz določb ZBan-3 ali Uredbe 575/2013/EU oziroma Delegirane uredbe 2015/61/EU v povezavi s tem sklepom in ob upoštevanju izjeme po drugem odstavku tega člena izhaja obveščanje in poročanje Evropski centralni banki kot pristojnemu organu, ki je pristojen za izvajanje pooblastil in nalog bonitetnega nadzora nad bankami v skladu z Uredbo 1024/2013/EU, se obvestila in poročila po tem sklepu vedno pošljejo tudi Banki Slovenije.
(6) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokratnem veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-3 oziroma Uredbe 575/2013/EU ter Delegirane uredbe 2015/61/EU in predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
(2) Za namen 17. člena tega sklepa »posredna izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost banke do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost banke do druge stranke, ki je osnovni dolžnik banke, in ki bi lahko postala neposredna izpostavljenost banke do zadevne stranke, če bi prišlo do neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost banke do dajalcev jamstva ali izdajateljev premoženja, ki se uporablja kot zavarovanje terjatev banke, in druge podobne izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU.
2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ ZBan-3 
2.1. Poročanje o kvalificiranih imetnikih in pomembnih okoliščinah po 228. členu ZBan-3
3. člen 
(podatki, ki se vpisujejo v sodni register) 
(1) Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, banka predloži Banki Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.
(2) Določbe iz tega člena se smiselno uporabljajo tudi za finančne holdinge ali mešane finančne holdinge, ki so pridobili odobritev ali izvzetje iz odobritve v skladu z ZBan-3.
4. člen 
(sklic in sklepi skupščine) 
(1) O sklicu skupščine banka obvesti Banko Slovenije s predložitvijo objave sklica skupščine najpozneje v petih delovnih dneh po objavi. Banka obvesti Banko Slovenije tudi o morebitnih dopolnitvah dnevnega reda skupščine oziroma predloži čistopis dnevnega reda skupščine v petih delovnih dneh po objavi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka v primeru načrtovanih sprememb statuta banke hkrati s predložitvijo objave sklica skupščine predloži tudi besedilo predloga sprememb statuta banke.
(3) Banka predloži Banki Slovenije kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami, najpozneje v petih delovnih dneh od dneva zasedanja skupščine. Pri spremembah statuta banka predloži tudi čistopis statuta.
(4) Določbe iz tega člena se smiselno uporabljajo tudi za finančne holdinge ali mešane finančne holdinge, ki so pridobili odobritev ali izvzetje iz odobritve v skladu z ZBan-3.
5. člen 
(imetniki delnic in kvalificirani imetniki) 
(1) Banka v skladu s prvim odstavkom 81. člena ZBan-3 obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja spremeni tako, da:
(a) preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža;
(b) preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificirani delež.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o vsaki spremembi imetništva delnic banke, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež, najpozneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi.
(3) Banka, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu, v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZBan-3 obvesti Banko Slovenije o delničarjih, ki so imetniki kvalificiranega deleža, ter o njihovih kvalificiranih deležih po stanju na dan 31. decembra najpozneje do konca meseca januarja tekočega leta.
(4) Banka v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZBan-3 obvesti Banko Slovenije o sklenitvi delničarskega sporazuma in o dogovoru ali drugih okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki najpozneje v petih delovnih dneh od sklenitve sporazuma ali dogovora oziroma seznanitve banke s temi dejstvi oziroma okoliščinami.
(5) Obvestilo iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena mora vsebovati najmanj informacije o nazivu delničarja, njegovem deležu pred in po morebitni spremembi ter datumu nastale spremembe.
6. člen 
(pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih osebah) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh o dejanski pridobitvi ali odtujitvi neposrednega deleža delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah, ki niso vključeni v trgovalno knjigo. V obvestilu navede osnovne podatke o pravni osebi (firma, sedež, naslov, matična številka), velikost deleža oziroma spremembo, znesek vplačila v primeru pridobitve ter datum pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh o dejanskih vplačilih v druge pravne osebe, četudi ostaja delež delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic banke v druge pravne osebe nespremenjen.
(3) Če se poročanje iz prvega odstavka tega člena pokriva z vsebino obveščanja iz prvega, drugega, petega ali šestega odstavka 11. člena tega sklepa, lahko banka združi obveščanje za oba namena.
(4) Banka letno poroča Banki Slovenije seznam vseh neposrednih deležev v delnice, poslovne deleže oziroma članske pravice vseh pravnih oseb na obrazcu POR-1 iz Priloge 1 k temu sklepu, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 z dne 17. decembra 2020 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) št. 680/2014 (UL L št. 97 z dne 19. marca 2021, str. 1; v nadaljnjem besedilu: ITS za nadzorniško poročanje).
(5) Rok za predložitev poročila iz tretjega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
7. člen 
(prenehanje opravljanja določenih storitev) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja določenih storitev iz prvega in tretjega odstavka 31. člena ZBan-3 najpozneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa upravljalnega organa banke.
(2) Banka obvesti Banko Slovenije o prenehanju opravljanja posameznih storitev tudi v primerih iz prve in druge točke prvega odstavka 122. člena ZBan-3 v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin.
8. člen 
(druga dejstva in okoliščine) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali banka posluje v skladu s predpisi iz drugega odstavka 9. člena ZBan-3, ter ji predloži njihov opis najpozneje v petih delovnih dneh od njihovega nastanka oziroma potrditve s strani upravljalnega organa banke.
(2) Za dejstva in okoliščine iz prejšnjega odstavka se štejejo zlasti:
(a) sprememba poslovnega modela banke;
(b) sprememba poslovne strategije banke oziroma skupine;
(c) večje organizacijske, kadrovske ali druge spremembe, ki vplivajo na poslovanje banke oziroma skupine (npr. infrastruktura IT, menjave ključnih kadrov).
(3) Banka po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila oziroma konsolidiranega letnega poročila predloži Banki Slovenije izvod pisma upravljalnemu organu banke, in sicer najpozneje v petih delovnih dneh po vročitvi pisma s strani revizijske družbe.
2.2. Poročanje v zvezi z izpolnjevanjem ostalih zahtev iz ZBan-3
9. člen 
(obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta) 
Banka obvesti Banko Slovenije o:
(a) nameri glede uvedbe novega produkta v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje storitev in o njegovi razvrstitvi v okviru storitev, za katere ima dovoljenje v skladu z ZBan-3 ali Uredbo 1024/2013/EU;
(b) sprejetem sklepu upravljalnega organa banke o izpolnitvi pogojev za uvrstitev novega produkta iz 28. člena Sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 115/21; v nadaljnjem besedilu: sklep o ureditvi notranjega upravljanja) v ponudbo banke, in sicer najmanj 14 dni pred začetkom trženja novega produkta, in
(c) sprejetem sklepu upravljalnega organa banke o prenehanju ponudbe in trženju posameznega produkta iz 28. člena sklepa o ureditvi notranjega upravljanja, in sicer v 14 dneh po prenehanju ponudbe oziroma trženju tega produkta.
10. člen 
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z banko) 
(1) Banka v skladu s petim odstavkom 170. člena ZBan-3 obvesti Banko Slovenije o pravnih poslih z osebami v posebnem razmerju z banko, sklenjenih pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki jih banka v istem obdobju običajno sklepa z drugimi osebami.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati bistvene podatke o sklenjenem poslu, ki obsegajo najmanj: naziv osebe v posebnem razmerju z banko, s katero je bil sklenjen posel, datum pridobitve soglasja nadzornega sveta, datum sklenitve posla, vrsto, znesek in zapadlost posla, opis pogodbenih pogojev, ki so predmet ugodnejše obravnave, ter razlog za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji.
(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena banka posreduje najpozneje v petih delovnih dneh od sklenitve posla.
11. člen 
(obveščanje o kvalificiranih naložbah) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh o dejanski pridobitvi delnic, poslovnega deleža ali drugih pravic v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja, za katerega je pridobila dovoljenje za kvalificirano naložbo. V obvestilu navede podatke o pravni osebi, velikost deleža kvalificirane naložbe, znesek vplačila in datum njene pridobitve.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek banka v primerih iz petega odstavka 223. člena ZBan-3 obvesti Banko Slovenije o pridobitvi in pogojih pridobitve kvalificirane naložbe, za katere ji skladno z 223. členom ZBan-3 ni potrebno pridobiti predhodnega dovoljenja Banke Slovenije, najpozneje v petih delovnih dneh, ter hkrati predloži tudi relevantna dokazila.
(3) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja med 20 in 50 %, in sicer iz naslova realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki petega odstavka 223. člena ZBan-3 ali v okviru konverzije terjatev v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja po 3. točki petega odstavka 223. člena ZBan-3, predloži Banki Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh poleg obvestila in dokazil iz šestega odstavka 223. člena ZBan-3 tudi dokumentacijo in informacije iz 4. člena ter točke (a) in (e) prvega odstavka 5. člena Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za kvalificirano naložbo banke ali hranilnice (Uradni list RS, št. 47/15 in 92/21 – ZBan-3; v nadaljnjem besedilu: sklep o dokumentaciji za kvalificirano naložbo).
(4) Če banka v finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja pridobi kvalificirano naložbo, na podlagi katere je kvalificirani delež v tej finančni instituciji ali subjektu finančnega sektorja enak ali večji od 50 %, in sicer iz naslova realizacije zavarovanj zaradi poplačila terjatev po 2. točki petega odstavka 223. člena ZBan-3 ali v okviru konverzije terjatev v deleže v okviru postopka prisilne poravnave nad finančno institucijo ali subjektom finančnega sektorja po 3. točki petega odstavka 223. člena ZBan-3, predloži Banki Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh poleg obvestila in dokazil iz šestega odstavka 223. člena ZBan-3 tudi dokumentacijo in informacije iz 4. in 5. člena sklepa o dokumentaciji za kvalificirano naložbo.
(5) Banka obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh o vsaki združitvi ali delitvi finančne institucije ali subjekta finančnega sektorja, v kateri ima kvalificirano naložbo, ter o vsaki drugi statusni spremembi te pravne osebe. Pisnemu obvestilu priloži izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra za finančno institucijo oziroma prevod overjenega izpiska iz sodnega registra ali drugega javnega registra za subjekt finančnega sektorja.
(6) Banka obvesti Banko Slovenije najpozneje v petih delovnih dneh, če se delež naložbe v finančno institucijo ali subjekt finančnega sektorja zmanjša pod delež, za katerega je bilo izdano dovoljenje Banke Slovenije. V pisnem obvestilu navede podatke o pravni osebi, velikost ter spremembo deleža kvalificirane naložbe in datum spremembe.
(7) Banka letno predloži Banki Slovenije seznam vseh kvalificiranih naložb iz 223. člena ZBan-3 na obrazcu POR-2 iz Priloge 2 k temu sklepu, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(8) Rok za predložitev poročila iz sedmega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
3. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ UREDBE 575/2013/EU
12. člen 
(subjekti, izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije) 
(1) Banka predhodno obvesti Banko Slovenije o subjektu, ki ga želi izključiti iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU ter hkrati predloži naslednje informacije:
(a) naziv subjekta;
(b) opis poslovne dejavnosti subjekta;
(c) opis najpomembnejših poslov banke s subjektom;
(d) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk subjekta po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta;
(e) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk nadrejene družbe ali družbe, ki ima udeležbo v subjektu po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta;
(f) datum uveljavljanja izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(2) Če banka iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU že izključuje enega ali več subjektov, predloži pri obveščanju iz prvega odstavka tega člena tudi informacijo iz točke (d) prvega odstavka tega člena na agregirani ravni, ki vključuje relevanten znesek vseh že izključenih subjektov, vključno z nameravanim.
(3) Obvestilo in informacije iz prvega odstavka tega člena banka predloži najpozneje 10 dni pred nameravanim datumom izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.
(4) V primeru nastopa neizpolnjevanja pogojev za izključitev že izključenega subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije po prvem odstavku 19. člena Uredbe 575/2013/EU banka obvesti Banko Slovenije o tem dejstvu in razlogih za neizpolnjevanje pogojev najpozneje v petih delovnih dneh od nastopa spremenjenih okoliščin.
13. člen 
(subkonsolidacija iz 22. člena Uredbe 575/2013/EU) 
(1) Če se banka kot podrejena institucija, ki je zavezana k subkonsolidaciji subjektov v tretjih državah, odloči, da ne bo izvajala predpisanih zahtev in poročanja na podlagi drugega odstavka 22. člena Uredbe 575/2013/EU, vključno s poročanjem po 15. členu tega sklepa, o tem predhodno obvesti Banko Slovenije ter hkrati predloži celovite informacije o izpolnjevanju pogoja za neizvajanje zahtev in poročanja iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 575/2013/EU.
(2) Obvestilo in informacije iz prejšnjega odstavka banka predloži najpozneje 10 dni pred nameravanim datumom neizpolnjevanja zahtev in poročanja iz drugega odstavka 22. člena Uredbe 575/2013/EU.
14. člen 
(izplačila donosov na kapitalske instrumente) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, ki zmanjšuje znesek postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala oziroma skupnega kapitala na posamični podlagi, najpozneje en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti sklep upravljalnega organa banke in ostala dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
(2) Poleg obveščanja iz prejšnjega odstavka banka obvesti Banko Slovenije tudi o nameravanem izplačilu vmesnih dividend na prednostne delnice, ki zmanjšuje znesek postavk skupnega kapitala na posamični podlagi, najpozneje en mesec pred datumom izplačila ter hkrati predloži sprejeti sklep upravljalnega organa banke in ostala dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po ZGD-1.
(3) Banka obvesti Banko Slovenije o preklicu razdelitve po instrumentih dodatnega temeljnega kapitala banke, kot je predviden v točki (l) prvega odstavka 52. člena Uredbe 575/2013/EU, najpozneje v petih delovnih dneh od sprejetja sklepa upravljalnega organa banke.
15. člen 
(kvalificirani deleži izven finančnega sektorja) 
(1) Za namene spremljanja izpolnjevanja zahtev glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja iz 89. do 91. člena Uredbe 575/2013/EU banka četrtletno poroča Banki Slovenije o svojih kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja na obrazcu POR-3 iz Priloge 3 k temu sklepu, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za podrejeno banko, ki je v skladu z 22. členom Uredbe 575/2013/EU zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav, na podlagi njenega subkonsolidiranega položaja.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
16. člen 
(uporaba ECAI oziroma ECA za namen izračuna kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu) 
(1)  Banka obvesti Banko Slovenije v skladu s 138. členom Uredbe 575/2013/EU o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljnjem besedilu: ECAI) in v skladu s 137. členom Uredbe 575/2013/EU o imenovanju izvoznih agencij (v nadaljnjem besedilu: ECA), preklicu imenovane ECAI oziroma ECA ter o spremembah kategorij izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU za imenovane ECAI najpozneje v petih delovnih dneh od sprejetja odločitve upravljalnega organa banke.
(2) Banka v obvestilu iz prejšnjega odstavka navede:
(a) ob imenovanju: naziv ECAI oziroma ECA ter kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU, za katere se bodo uporabljale zunanje bonitetne ocene imenovane ECAI;
(b) ob preklicu imenovanja: naziv ECAI oziroma ECA in kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU, za katere se ne bodo več uporabljale zunanje bonitetne ocene ECAI, ter ustrezno utemeljitev te odločitve;
(c) ob spremembah kategorij izpostavljenosti: naziv imenovane ECAI, kategorijo izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU ter utemeljitev spremembe.
17. člen 
(izpostavljenost tveganju koncentracije) 
(1) Banka četrtletno poroča Banki Slovenije o celotni izpostavljenosti do posameznih strank ali skupin povezanih strank, kadar ta dosega ali presega 10 % temeljnega kapitala banke, na obrazcu POR-4 iz Priloge 4 k temu sklepu, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje. Celotna izpostavljenost do posamezne stranke ali skupine povezanih strank je seštevek neposredne in posredne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank.
(2) Za namen iz prejšnjega odstavka tega člena banka:
(a) upošteva vrednost izpostavljenosti, ki še ni zmanjšana za oslabitve in rezervacije;
(b) ne upošteva povezav s centralno ravnjo države pri ugotavljanju skupine povezanih strank;
(c) ne upošteva posrednih izpostavljenosti do strank, ki so vključene v isto skupino povezanih strank kot osnovni dolžnik, za katerega je dano kreditno zavarovanje.
(3) V poročilu iz prvega odstavka tega člena banka poroča tudi o pomembnih ugotovitvah analiz tveganja koncentracije iz naslova:
(a) posrednih izpostavljenosti, kot so opredeljene v tretjem odstavku 2. člena tega sklepa;
(b) posrednih izpostavljenosti do izdajateljev zavarovanj s premoženjem in dajalcev jamstva (pri katerih je banka uporabila metodo substitucije) ter izpostavljenosti iz poslov, pri katerih obstajajo osnovne izpostavljenosti, v skladu s četrtim odstavkom 399. člena Uredbe 575/2013/EU.
(4) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
18. člen 
(izpolnjevanje likvidnostnih zahtev) 
(1) Banka predloži Banki Slovenije načrt za hitro ponovno vzpostavitev skladnosti iz 414. člena Uredbe 575/2013/EU v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja iz 412. člena Uredbe 575/2013/EU v treh delovnih dneh, v zvezi z obveznostjo glede stabilnega financiranja iz prvega odstavka 413. člena Uredbe 575/2013/EU pa v sedmih delovnih dneh od dneva, ko ne izpolnjuje ali ko pričakuje, da ne bo izpolnila zahteve iz enega ali obeh navedenih členov Uredbe 575/2013/EU in je o tem uradno obvestila Banko Slovenije.
(2) Načrt iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
(a) časovni okvir, v katerem namerava banka ponovno vzpostaviti skladnost s 412. členom oziroma prvim odstavkom 413. člena Uredbe 575/2013/EU;
(b) ukrepe banke za uskladitev z zahtevami iz 412. člena oziroma prvega odstavka 413. člena Uredbe 575/2013/EU.
19. člen 
(vključevanje delnic ali enot kolektivnega naložbenega podjema v likvidnostni blažilnik) 
(1) Banka, ki namerava za namen zahteve glede likvidnostnega kritja v skladu s prvim odstavkom 15. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU poročati delnice ali enote kolektivnega naložbenega podjema (v nadaljnjem besedilu: KNP) kot likvidna sredstva, Banki Slovenije predloži dokumentacijo z metodologijo in postopki za izračun tržne vrednosti in odbitkov za delnice ali enote KNP iz četrtega odstavka 15. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU, in sicer najpozneje do datuma predložitve poročila v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja, v katerega prvič vključi delnice ali enote KNP med likvidna sredstva.
(2) Banka, ki ne namerava za namen zahteve glede likvidnostnega kritja oblikovati metodologij za izračun tržne vrednosti in odbitkov za delnice ali enote KNP, ki jih želi poročati kot likvidna sredstva, predloži Banki Slovenije, vsaj dva meseca pred načrtovanim poročanjem, obrazložitev z utemeljitvijo, zakaj pomembnost izpostavljenosti v teh delnicah ali enotah KNP ne upravičuje oblikovanja lastnih metodologij. Banka lahko poroča delnice ali enote KNP med likvidnimi sredstvi brez oblikovane metodologije in postopkov iz četrtega odstavka 15. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU le na podlagi pridobljenega soglasja Banke Slovenije.
(3) Za namen obrazložitve iz prejšnjega odstavka banka predloži:
(a) navedbo KNP, katerih delnice ali enote želi poročati kot likvidna sredstva za namen zahteve glede likvidnostnega kritja;
(b) opredeljen prag pomembnosti izpostavljenosti v delnicah ali enotah KNP iz prejšnje točke, s predložitvijo internih politik ali drugih aktov banke glede opredelitve pomembnosti izpostavljenosti;
(c) obseg naložb v delnice ali enote KNP iz točke (a) tega odstavka ter razmerje med obsegom naložb v delnice ali enote KNP in obsegom likvidnih sredstev za namen zahteve glede likvidnostnega kritja, povečanim za obseg naložb v delnice ali enote KNP, na zadnji dan meseca za obdobje enega leta pred posredovano obrazložitvijo;
(d) navedbo tretje osebe iz točke (a) oziroma (b) četrtega odstavka 15. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU, ki ji bo izračunavala in poročala tržne vrednosti in odbitke za delnice ali enote KNP iz točke (a) tega odstavka.
20. člen
(dodatni likvidnostni odlivi za druge produkte in storitve za namen zahteve glede likvidnostnega kritja) 
(1) Banka letno predloži Banki Slovenije poročilo o produktih in storitvah iz drugega odstavka 23. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
(a) dokumentacijo oziroma obrazložitev, iz katere je razvidno, kako banka ocenjuje verjetnost in potencialni obseg likvidnostnih odlivov v naslednjih 30 koledarskih dneh, ter ocenjen obseg likvidnostnih odlivov za posamezne produkte oziroma posamezne storitve iz prvega odstavka tega člena v naslednjih 30 koledarskih dneh, pri tem pa mora biti iz dokumentacije oziroma obrazložitve razvidno, kako banka pri oceni upošteva stresne scenarije iz 5. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU;
(b) obseg obveznosti po posameznih vrstah produktov in storitev iz prejšnjega odstavka, in sicer na zadnji dan v mesecu za vsak posamezni mesec v preteklem letu;
(c) obseg likvidnostnih odlivov v zvezi s produkti in storitvami iz prejšnjega odstavka v posameznem mesecu preteklega leta;
(d) predlog banke glede stopnje odliva za posamezno vrsto produktov in storitev iz prvega odstavka tega člena, pri čemer predlagana stopnja odliva odraža razmerje med ocenjenim obsegom likvidnostnih odlivov v naslednjih 30 koledarskih dneh iz točke (a) tega odstavka ter obsegom obveznosti za posamezno vrsto produktov in storitev iz točke (b) tega odstavka.
(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
21. člen 
(dodatni odlivi za namen zahteve likvidnostnega kritja) 
(1) Banka obvesti Banko Slovenije o vseh sklenjenih pogodbah iz drugega odstavka 30. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU najpozneje v treh delovnih dneh:
(a) od dneva sklenitve pogodbe;
(b) od dneva spremembe pogodbenih pogojev, ki se nanašajo na poslabšanje kreditne kakovosti banke in posledične likvidnostne odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem v naslednjih 30 dneh.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
(a) bistvene podatke iz pogodbe, ki obsegajo najmanj pogodbene stranke, znesek, zapadlost in predmet pogodbe, ter opis pogodbenih pogojev, ki v primeru poslabšanja kreditne kakovosti banke v naslednjih 30 dneh povzročijo likvidnostne odlive ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem;
(b) velikost odliva ali dodatnega zavarovanja s premoženjem iz prejšnje točke.
(3) V primeru poslabšanja kreditne kakovosti banke v skladu z drugim odstavkom 30. člena Delegirane uredbe 2015/61/EU, ki lahko vodi v likvidnostni odliv ali dodatne potrebe po zavarovanju s premoženjem, banka o tem obvesti Banko Slovenije najpozneje v treh delovnih dneh od nastanka spremembe.
4. OSTALO POROČANJE 
22. člen 
(obveščanje o prestrukturiranju podjetij) 
(1) Banka in DUTB obvesti Banko Slovenije o prestrukturiranju podjetja, in sicer z obrazcem PRESTR iz Priloge 5 k temu sklepu, najpozneje v desetih delovnih dneh, ko je s podjetjem sklenila sporazum o prestrukturiranju, ali po pravnomočnosti sklepa o potrditvi sporazuma o finančnem prestrukturiranju oziroma potrditvi prisilne poravnave ali poenostavljene prisilne poravnave. Omenjenemu obrazcu mora priložiti tudi sporazum o prestrukturiranju ter informacije in dokumentacijo iz prvega in drugega odstavka 36. člena Sklepa o upravljanju kreditnega tveganja v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 115/21; v nadaljnjem besedilu: sklep o upravljanju kreditnega tveganja).
(2) Obveščanje iz prejšnjega odstavka je potrebno, kadar so v prestrukturiranje udeležena podjetja:
1. ki so na podlagi 55. člena ZGD-1 razvrščena med velike ali srednje družbe;
2. ki so po ZGD-1 razvrščena kot majhne družbe, če skupna izpostavljenost vseh bank, ki so izpostavljene do podjetja, znaša več kot 3 milijone evrov in so v njegovo prestrukturiranje vključene najmanj tri banke; ali
3. ki so družbe v skupini, kot so opredeljene v 63. členu ZGD-1, kadar katerokoli podjetje v skupini izpolnjuje pogoje iz 1. ali 2. točke tega odstavka.
(3) Kadar je v postopku restrukturiranja izpostavljenosti do določenega podjetja udeleženih hkrati več bank upnic, je za obveščanje Banki Slovenije zadolžen koordinator iz četrtega odstavka 36. člena sklepa o upravljanju kreditnega tveganja, razen če se banke medsebojno ne dogovorijo drugače.
(4) Če podjetje zamuja z vračilom pomembne kreditne obveznosti po novem amortizacijskem načrtu, pripravljenem ob restrukturiranju izpostavljenosti, več kot 90 dni in banka ali DUTB oceni, da ponovno restrukturiranje izpostavljenosti do tega podjetja ni več smiselno, banka ali DUTB o tem obvesti Banko Slovenije v roku tridesetih dni od dneva, v katerem je prišlo do navedene zamude.
23. člen 
(popravki poročil) 
(1) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo katerikoli podatki iz poročil, navedenih v tem sklepu, banka najpozneje v petih delovnih dneh od nastanka revidiranih podatkov predloži Banki Slovenije popravke predloženih poročil oziroma nova poročila, ki vključujejo revidirane podatke.
(2) Določbe iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabijo tudi za ravnanje banke po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.
(3) Smiselno enako ravnanje banke, kot je določeno v prvem odstavku tega člena, se pričakuje tudi v primeru drugih popravkov predloženih obvestil, poročil in drugih informacij, ki so predpisani s tem sklepom.
24. člen 
(ostale poročevalske zahteve) 
Banka obvešča Banko Slovenije o vseh ostalih zahtevah, ki izhajajo neposredno iz predpisov po drugem odstavku 9. člena ZBan-3 in niso podrobneje urejene v teh predpisih, najpozneje v petih delovnih dneh od nastanka okoliščin oziroma od nastanka sprememb.
5. NAČIN POROČANJA 
25. člen 
(splošno) 
Banka posreduje Banki Slovenije obvestila, poročila in druge informacije iz tega sklepa v predpisanih rokih prek sistema B2B v področje Posamezna dejstva in okoliščine (PDO) z uporabo digitalnega potrdila. Poročila na obrazcih z oznako POR in PRESTR, ki so priloge k temu sklepu, banka posreduje v obliki Excelovih datotek. Navodila za pridobitev digitalnega potrdila in izmenjavo datotek so natančneje opredeljena s tehničnim navodilom, objavljenim na spletni strani Banke Slovenije (področje Poročanje).
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen 
(prenehanje veljavnosti sklepa) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16, 68/17, 33/18 in 92/21 – ZBan-3).
(2) Obrazci z oznako POR in PRESTR, ki so sestavni del Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 63/15, 104/15, 42/16, 68/17, 33/18 in 92/21 – ZBan-3), se z dnem uveljavitve tega sklepa črtajo.
27. člen 
(uveljavitev sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka banke za poročanje po stanju na dan 30. junija 2021 uporabijo obrazce z oznako POR, ki so priloge k temu sklepu.
Ljubljana, dne 13. julija 2021
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost