Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2472. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, stran 7073.

  
Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 –ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20, 189/20 – ZFRO in 51/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev 
1. člen 
V Pravilniku o vračilu dela prispevkov za prvo zaposlitev (Uradni list RS, št. 55/13 in 47/17) se v 3. členu za osmim odstavkom doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko delodajalec, ki mu je bil za plačilo prispevkov dovoljen odlog ali obročno plačilo, uveljavi vračilo prispevkov tudi, če vlogo iz prvega odstavka tega člena vloži v treh mesecih po poteku roka za plačilo odloženih prispevkov oziroma po poteku rokov za obročno plačilo prispevkov.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se nadaljujejo po določbah tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2021
Ljubljana, dne 22. junija 2021
EVA 2021-2611-0048
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost