Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2504. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oglaševanju, stran 7163.

  
Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO), 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 60. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji 5. julija 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi in dopolnitvi Odloka o oglaševanju 
1. člen 
V Odloku o oglaševanju (Uradni list RS, št. 10/11 in 38/13) se v 11. členu v tretjem odstavku v prvem stavku za besedo »Takso« postavi vejica in doda besedilo »na katero se obračuna davek na dodano vrednost,«.
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Vrednost točke, ki ne vključuje davka na dodano vrednost, znaša 0,19 eura/m2/dan.«.
2. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za odmero občinske takse za oglaševanje na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21).
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-57/2021-2
Ljubljana, dne 5. julija 2021
 
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost