Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2494. Odlok o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020, stran 7137.

  
Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 
Št. 843-15/2020
Koper, dne 9. julija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 
1. člen 
S tem odlokom se urejajo spremembe Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja decembra 2020 (Uradni list RS, št. 13/21).
2. člen 
V 1. členu se številka »320.886,55 EUR« nadomesti s številko »368.186,55 EUR«.
3. člen 
V prvem odstavku 2. člena se pri projektu »Sanacija zemeljskega udora na cesti Šmarje–Pomjan–Marezige (LC 177133)« se spremeni znesek iz »10.700,00 EUR« na »58.000,00 EUR«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-15/2020
Koper, dne 23. junija 2021
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01 e 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 
Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 9 luglio 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Ai sensi dell’articolo 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF, 14/15 – Sigla: ZUUJFO, 11/18 – Sigla: ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – Sigla: ZIUZEOP-A e 80/20 – Sigla: ZIUOOPE) e dell’articolo 49 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 11/11 – testo consolidato ufficiale, 14/13 – rett., 101/13, 55/15 – Sigla: ZfisP, 96/15 – Sigla: ZIPRS1617, 13/18 e 195/20 – Sentenza della CC) e in virtù dell’articolo 37 della Legge sulla protezione dalle intemperie naturali e di altro tipo (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 51/06 – testo consolidato ufficiale, 97/10 e 21/18 – Sigla: ZNOrg) e dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della RS nn. 90/05, 67/06, 39/08 e 33/18), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, riunitosi alla sua seduta in data 23 giugno 2021 approva il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 
Articolo 1 
Con il presente decreto si regolano le modifiche del Decreto sull’utilizzo dei fondi della riserva di bilancio del Comune città di Capodistria per il finanziamento delle spese relative all’eliminazione delle conseguenze del temporale di dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale della RS n. 13/21).
Articolo 2 
Nell’articolo 1 si sostituisce il numero »320.886,55 EURO« con il numero »368.186,55 EURO«.
Articolo 3 
Nel primo comma dell’articolo 2 si modifica l’importo »10.700,00 EURO« con l’importo »58.000,00 EURO« per il progetto »Risanamento del cedimento sulla strada Šmarje–Pomjan–Marezige (LC 177133)«.
Articolo 4 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Prot. n. 843-15/2020
Capodistria, 23 giugno 2021
Il sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 

AAA Zlata odličnost