Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16. 7. 2021

Kazalo

2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, stran 7195.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 91/20 – UPB-3) je Mestni svet Mestne občine Slovenj Gradec na 25. redni seji dne 30. 6. 2021 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (Poslovnik OS MO SG, UPB-2) /Uradni list RS, št. 87/15/ se termin »občinski svet« v celotnem besedilu spremeni v termin »mestni svet«, termin »član občinskega sveta« pa v termin »član mestnega sveta«, v ustreznem sklonu.
Termin »četrtna skupnost« se v celotnem besedilu spremeni v termin »mestna četrt«.
2. člen 
V prvem odstavku 1. člena se črta besedilo v oklepaju: »(v nadaljnjem besedilu: svet)«.
3. člen 
V 4. členu se pred besedo »sveta« doda beseda »mestnega«.
4. člen 
V prvem odstavku 5. člena se pred besedo »svet« doda beseda »Mestni«.
5. člen 
V 6. členu se pred besedo »svet« doda beseda »Mestni«.
6. člen 
V 7. členu se pred vsako besedo »svet« doda beseda »mestni«, v pravilnem sklonu.
Termin »pečat« se v celotnem besedilu 7. člena spremeni v termin »žig«, v ustreznem sklonu.
Zadnji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: »Za hrambo in uporabo žiga mestnega sveta skrbi direktor občinske uprave ali po njegovem pooblastilu drugi zaposleni v občinski upravi.«
7. člen 
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: »Mestni svet (v nadaljnjem besedilu: svet) se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov mestnega sveta (v nadaljnjem besedilu: članov sveta).
8. člen 
8.a člen se preštevilči v 9. člen.
V prvem odstavku tega člena se v 5. točki beseda »imenovanje« zapiše z veliko začetnico, ravno tako se v 6. točki beseda »slovesna« zapiše z veliko začetnico.
V drugem odstavku tega člena se za besedo »in« doda beseda »ne«.
9. člen 
9. člen se preštevilči v 10. člen.
V tem členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi: »Prvo sejo sveta vodi najstarejši član sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi svet.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Na prvi seji svet najprej izmed navzočih članov imenuje tričlansko mandatno komisijo. Svet glasuje o predlogih po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije.«
10. člen 
10. člen se preštevilči v 11. člen.
11. člen 
11. člen se preštevilči v 12. člen.
V zadnjem odstavku tega člena se na koncu za besedno zvezo »predstavniki sveta« doda besedilo: »/…/ v kolikor je to določeno v zakonu ali z aktom o ustanovitvi.«
12. člen 
11.a člen se preštevilči v 13. člen.
V drugem odstavku tega člena se v zadnjem stavku namesto besed »meščank in meščanov« zapiše »občank in občanov«.
13. člen 
12. člen se preštevilči v 14. člen.
V tem členu se v drugem stavku za besedno zvezo »in delovnih telesih« postavi vejica, beseda »ter« se črta, dosedanje besedilo pa se nadomesti z naslednjim besedilom: »/…/ v kolikor pa je v aktih o ustanovitvi tako določeno tudi v organih javnih zavodov, javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina, ter pripraviti poročilo in predloge za imenovanje novih članov.«
14. člen 
13. člen se preštevilči v 15. člen.
Na koncu tretjega odstavka tega člena se doda nova alineja, ki se glasi:
»– se po pisnem pooblastilu župana udeleževati sej, skupščin, konferenc, sestankov in na njih kot predstavnik občine zastopati njene interese.«
15. člen 
14. člen se preštevilči v 16. člen.
Celotno besedilo tega člena se nadomesti z besedilom: »Član sveta nima imunitete.«
16. člen 
15. člen se preštevilči v 17. člen.
16. člen se preštevilči v 18. člen.
17. člen se preštevilči v 19. člen.
Na koncu drugega odstavka tega člena se za besedo »članov« doda beseda »sveta«.
17. člen 
18. člen se preštevilči v 20. člen.
19. člen se preštevilči v 21. člen.
20. člen se preštevilči v 22. člen.
18. člen 
21. člen se preštevilči v 23. člen.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Seje sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje seje sveta pooblasti podžupana ali drugega člana sveta.«
Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Župan sklicuje seje sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika mestnega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.«
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi: »Župan mora sklicati sejo sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov sveta, seja pa mora biti izvedena v 15 dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic. V predlogu oziroma zahtevi za sklic seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic in poleg dnevnega reda seje predloženo tudi gradivo o zadevah, o katerih naj se na seji odloča. Če župan seje sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani sveta, ki so sklic seje tudi pisno zahtevali. V tem primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.«
19. člen 
22. člen se preštevilči v 24. člen.
Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Vabilo za sejo sveta se pošlje županu, podžupanom, direktorju občinske uprave ter v vednost predsednikom sveta mestnih četrti in vaških skupnosti. Predsedniku nadzornega odbora se pošlje vabilo v primeru, kadar so na dnevnem redu seje točke, ki so v pristojnosti oziroma s področja dela nadzornega odbora.«
20. člen 
23. člen se preštevilči v 25. člen.
Drugi in tretji odstavek tega člena se črtata.
21. člen 
23.a člen se preštevilči v 26. člen.
V prvem odstavku tega člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Na dopisni seji se odloča o enostavnih in manj pomembnih, vendar nujnih odločitvah, ravno tako na dopisni seji ni mogoče odločati o splošnem aktu, proračunu ali drugih finančnih obveznostih občine ter kadrovskih zadevah.«
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Dopisna seja se opravi na podlagi v fizični ali elektronski obliki osebno vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme. Na dopisni seji lahko glasovanje poteka le v pisni ali elektronski obliki.«
Tretji, četrti in peti odstavek tega člena se črtajo.
22. člen 
23.b člen se preštevilči v 27. člen.
24. člen se preštevilči v 28. člen.
25. člen se preštevilči v 29. člen.
23. člen 
Za dosedanjim 25. členom se doda nov, 30. člen, ki se glasi:
»Kadar so podani epidemiološki, varnostni ali drugi izredni razlogi, ki preprečujejo sklic seje po ustaljenih načinih, se lahko sklic seje opravi po video konferenci, s pomočjo elektronskih (spletnih) medijev.
Sklic in izvedba seje sveta v obliki video konference se opravita skladno z določbami tega poslovnika. V primeru, ko uporabljena tehnologija ne dopušča enotnega potrjevanja navzočnosti in glasovanja, mora predsedujoči prisotnost in glasovanje ugotavljati poimensko.«
24. člen 
26. člen se črta.
25. člen 
27. člen se preštevilči v 31. člen.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta. Občani morajo svojo navzočnost najaviti vnaprej, občina pa sprejema prijave do zasedbe razpoložljivih mest v dvorani.«
V petem odstavku tega člena se tretji stavek spremeni tako, da se glasi: »Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa lahko zahteva njegovo odstranitev iz prostora.«
V sedmem odstavku tega člena se za besedno zvezo »predsedujočega in članov sveta« doda beseda »še«.
26. člen 
28. člen se preštevilči v 32. člen.
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Ko predsedujoči začne sejo, najprej obvesti svet, kdo izmed članov je sporočil oziroma opravičil svojo odsotnost s seje.«
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen, in svet obvesti tudi o tem, kdo je bil na sejo povabljen.«
27. člen 
29. člen se preštevilči v 33. člen.
V drugem odstavku tega člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Član sveta lahko k zapisniku prejšnje seje poda svoje pripombe in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni.«
Tretji odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj pripombe niso bile podane, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen zapisnik s sprejetimi pripombami.«
28. člen 
30. člen se preštevilči v 34. člen.
31. člen se preštevilči v 35. člen.
32. člen se preštevilči v 36. člen.
V tretjem odstavku tega člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Razprava posameznega člana lahko traja največ pet minut.«
V četrtem odstavku tega člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Replike smejo trajati največ dve minuti.«
29. člen 
33. člen se preštevilči v 37. člen.
34. člen se preštevilči v 38. člen.
35. člen se preštevilči v 39. člen.
36. člen se preštevilči v 40. člen.
37. člen se preštevilči v 41. člen.
38. člen se preštevilči v 42. člen.
30. člen 
39. člen se preštevilči v 43. člen.
Za prvim odstavkom tega člena se doda nov odstavek, ki se glasi: »Predsedujoči sme izreči ukrep opomina ali odstranitve s seje tudi v primeru nepooblaščenega avdio video snemanja.«
31. člen 
40. člen se preštevilči v 44. člen.
41. člen se preštevilči v 45. člen.
42. člen se preštevilči v 46. člen.
32. člen 
43. člen se preštevilči v 47. člen.
V tem členu se spremeni prvi odstavek, ki se glasi: »Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča več kot polovica članov sveta.«
V tretjem odstavku tega člena se za besedo »ali« doda predlog »z«.
33. člen 
44. člen se preštevilči v 48. člen.
34. člen 
45. člen se preštevilči v 49. člen.
V drugem odstavku tega člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Predlog za tajno glasovanje lahko poda vsak član sveta.«
35. člen 
46. člen se preštevilči v 50. člen.
47. člen se preštevilči v 51. člen.
48. člen se preštevilči v 52. člen.
49. člen se preštevilči v 53. člen.
50. člen se preštevilči v 54. člen.
51. člen se preštevilči v 55. člen.
36. člen 
52. člen se preštevilči v 56. člen.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa mora vsebovati: prisotnost, ugotavljanje sklepčnosti, dnevni red, potrditev zapisnika prejšnje seje, sprejete sklepe in rezultate glasovanja pri vsakem sklepu – število glasov za in število glasov proti.«
37. člen 
53. člen se preštevilči v 57. člen.
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Če se seja sveta zvočno snema, je zapisnik verodostojen prepis zvočnega zapisa, pri čemer se razprave posameznih udeležencev seje ne pišejo oziroma ne povzemajo v zapisnik.«
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Zvočni zapis poteka seje se hrani v sejnem dosjeju skupaj z zapisnikom in gradivom s seje, v skladu z Uredbo o hrambi dokumentarnega gradiva.«
Dodata se nova, peti in šesti odstavek tega člena, ki se glasita:
»(5) Zvočni (avdio) in slikovni (video) posnetek seje sveta se hrani, dokler ni potrjen zapisnik seje.
(6) Nedovoljeno je vsako drugačno nepooblaščeno avdio in video snemanje s telefoni, tablicami in drugimi napravami.«
38. člen 
54. člen se preštevilči v 58. člen.
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Z gradivom sveta, ki je opredeljeno kot gradivo zaupne narave, se ravna skladno z zakonom.«
Drugi odstavek tega člena se dopolni z naslednjim: beseda »vs« se dopolni tako, da se glasi »vso«, na koncu stavka pa se namesto pike naredi vejica ter doda besedilo: »/…/ v skladu z zakonom.«
Tretji odstavek tega člena se črta.
39. člen 
55. člen se preštevilči v 59. člen.
V prvem odstavku tega člena se v prvem stavku za besedilom »ima pravico« doda beseda »do«.
V zadnjem stavku prvega odstavka se za besedo »hrani« dosedanje besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »/…/ skupaj z vpogledanim gradivom.«
V drugem odstavku tega člena se za besedo »zakonom« postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
40. člen 
56. člen se preštevilči v 60. člen.
Prvi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Strokovno in administrativno delo za potrebe sveta opravlja občinska uprava.«
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles je s sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določeno posebno delovno mesto.«
Tretji odstavek tega člena se črta.
41. člen 
57. člen se preštevilči v 61. člen.
V zadnji alineji tretjega odstavka tega člena se za besedo »svet« doda besedilo »in zakon«.
42. člen 
58. člen se preštevilči v 62. člen.
59. člen se preštevilči v 63. člen.
60. člen se preštevilči v 64. člen.
61. člen se preštevilči v 65. člen.
62. člen se preštevilči v 66. člen.
62.a člen se preštevilči v 67. člen.
62.b člen se preštevilči v 68. člen.
62.c člen se preštevilči v 69. člen.
63. člen se preštevilči v 70. člen.
64. člen se preštevilči v 71. člen.
43. člen 
65. člen se preštevilči v 72. člen.
V prvem odstavku tega člena se za besedilom »članov izmed« doda besedilo »predstavnikov zainteresirane javnosti ter«, besedilo »če ta poslovnik ne določa drugače« pa se črta.
V drugem odstavku tega člena se za besedo »odbora« doda besedilo »in komisije«.
V tretjem odstavku tega člena se za besedo »odbora« doda besedilo »in komisije«.
44. člen 
66. člen se preštevilči v 73. člen.
V tem členu se za besedo »odbora« doda besedilo »in komisije«, v pravilnem sklonu.
45. člen 
67. člen se preštevilči v 74. člen.
46. člen 
68. člen se preštevilči v 75. člen.
V tretjem odstavku tega člena se besedilo »tri dni« nadomesti z besedilom »pet dni«.
V četrtem odstavku se beseda »dela« nadomesti z besedo »zaseda«.
V šestem odstavku tega člena se za besedno zvezo »delovnih teles« doda beseda »sveta«, za besedo »poslovnika« se postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
47. člen 
69. člen se preštevilči v 76. člen.
V tem členu se za besedno zvezo »predstavniki organov« postavi vejica, besedilo »in organizacij« se črta, beseda »skladov« se nadomesti z besedilom »drugih organizacij«.
48. člen 
70. člen se preštevilči v 77. člen.
V prvem odstavku tega člena se za besedno zvezo »statutom« doda besedna zveza »ter poslovnikom mestnega sveta«, nadaljnje besedilo tega odstavka pa ostane nespremenjeno.
49. člen 
71. člen se preštevilči v 78. člen.
72. člen se preštevilči v 79. člen.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Izvirnike aktov sveta se skladno s predpisi o varstvu dokumentarnega gradiva shrani v arhivu občinske uprave.«
50. člen 
Za dosedanjim 72. členom se doda nov, 80. člen, ki se glasi:
»Zaradi sodelovanja javnosti pri pripravi splošnih aktov občine je treba osnutke odlokov in drugih splošnih aktov občine objaviti na spletni strani občine, oglasni deski občine oziroma na drug krajevno običajen način najpozneje 7 dni pred sejo sveta, na kateri bo izvedena splošna razprava, in javnost pozvati, da v danem roku, na način, določen z objavo, sporoči morebitne pripombe in predloge. Izjema so predlogi predpisov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni mogoče.
Vsak osnutek odloka, ki se nanaša na posamično ali na vse ožje dele občine in posega v naloge, prenesene njim v izvajanje, je treba poslati v obravnavo svetom ožjih delov občine, s pozivom k predložitvi pripomb in predlogov najpozneje v roku, določenem v prejšnjem odstavku.
Objavi splošnega akta občine in v pozivu iz prejšnjega odstavka se priloži povzetek vsebine s strokovnimi podlagami, ključnimi vprašanji, ki zadevajo predlog splošnega akta in njegove cilji.
Po končanem postopku iz prvega in drugega odstavka tega člena pripravi občinska uprava povzetek poročila o sodelovanju javnosti s predstavitvijo pripomb in predlogov na vsebino osnutka splošnega akta ter ga predloži predlagatelju. Povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo je sestavni del gradiva, ki se obravnava na svetu.
Povzetek poročila o sodelovanju javnosti pri pripravi splošnega akta s pripombami in predlogi se objavi na spletni strani občine in hrani skupaj z izvirnikom sprejetega splošnega akta.«
51. člen 
73. člen se preštevilči v 81. člen.
74. člen se preštevilči v 82. člen.
75. člen se preštevilči v 83. člen.
76. člen se preštevilči v 84. člen.
77. člen se preštevilči v 85. člen.
78. člen se preštevilči v 86. člen.
79. člen se preštevilči v 87. člen.
80. člen se preštevilči v 88. člen.
81. člen se preštevilči v 89. člen.
82. člen se preštevilči v 90. člen.
83. člen se preštevilči v 91. člen.
84. člen se preštevilči v 92. člen.
85. člen se preštevilči v 93. člen.
86. člen se preštevilči v 94. člen.
87. člen se preštevilči v 95. člen.
88. člen se preštevilči v 96. člen.
89. člen se preštevilči v 97. člen.
90. člen se preštevilči v 98. člen.
91. člen se preštevilči v 99. člen.
92. člen se preštevilči v 100. člen.
52. člen 
93. člen se preštevilči v 101. člen.
V četrtem odstavku tega člena se na koncu stavka besedna zveza »rednem postopku« nadomesti z besedno zvezo »hitrem postopku«.
53. člen 
94. člen se preštevilči v 102. člen.
Drugi odstavek tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Svet sprejme prečiščeno besedilo splošnega akta po hitrem postopku.«
54. člen 
95. člen se preštevilči v 103. člen.
96. člen se preštevilči v 104. člen.
97. člen se preštevilči v 105. člen.
98. člen se preštevilči v 106. člen.
99. člen se preštevilči v 107. člen.
100. člen se preštevilči v 108. člen.
101. člen se preštevilči v 109. člen.
102. člen se preštevilči v 110. člen.
55. člen 
103. člen se preštevilči v 111. člen.
104. člen se preštevilči v 112. člen.
105. člen se preštevilči v 113. člen.
106. člen se preštevilči v 114. člen.
107. člen se preštevilči v 115. člen.
56. člen 
108. člen se preštevilči v 116. člen.
V prvem odstavku tega člena se za besedilom »–v skladu z določili« zapiše beseda »zakona«, besedilo »Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 43/11)« pa se črta.
57. člen 
109. člen se preštevilči v 117. člen.
Celotno besedilo tega člena se spremeni tako, da se glasi: »Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika je potrebna 2/3 večina prisotnih, uporabljajo pa se določbe poslovnika, ki veljajo za postopek sprejemanja odloka.«
58. člen 
Doda se nov, 118. člen, ki se glasi:
»Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se ožigosa in shrani v stalni zbirki dokumentarnega gradiva občinske uprave.«
59. člen 
110. člen se preštevilči v 119. člen.
V prvem odstavku tega člena se spremeni prvi stavek, ki se glasi: »V kolikor med sejo sveta pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, razlaga poslovnik predsedujoči.«
60. člen 
111. člen se preštevilči v 120. člen.
61. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0001/1999
Slovenj Gradec, dne 1. julija 2021
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost