Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

897. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)
899. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A)
901. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)

Sklepi

898. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE, EPA 1120-VIII)
900. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A, EPA 1121-VIII)
902. Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A, EPA 1122-VIII)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

931. Uredba o oblikovanju cen učbenikov
932. Uredba o ustanovitvi Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020
933. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020
934. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Odloki

935. Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu
936. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi epidemije COVID-19
937. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi epidemije COVID-19
938. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v gozdarskem sektorju zaradi epidemije COVID-19
939. Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina zaradi epidemije COVID-19
940. Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju veljavnosti overitev meril

MINISTRSTVA

903. Pravilnik o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe
904. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege
905. Odredba o določitvi roka za vključitev Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

906. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

OBČINE

Črnomelj

907. Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj
908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj
909. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019
910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj
911. Sklep o višini parkirnine za leto 2020
912. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
913. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
914. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
916. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Divača

917. Sklep o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa

Nova Gorica

918. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica
919. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica

Ribnica

920. Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave

Slovenske Konjice

921. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene oskrbe s pitno vodo v Občini Slovenske Konjice
922. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice
923. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
924. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice

Trebnje

925. Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
926. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje

Turnišče

927. Sklep o sklenitvi pogodbe za izvajanje socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« z javnim zavodom
928. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2020

Zagorje ob Savi

929. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
930. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o plačah, sejninah in drugih prejemkih funkcionarjev Občine Zagorje ob Savi, članov delovnih teles občinskega sveta, članov občasnih delovnih teles, članov drugih organov občine in predsednikov krajevnih skupnosti

POPRAVKI

941. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti