Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

Št. 013-18/2020/2 Ob-1892/20, Stran 1005
Na podlagi 19. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19), 25., 26. in 27. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni poziv 
za predlaganje kandidatov in kandidatk za člane oziroma članice Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: ZRRD) v drugem odstavku 19. člena določa, da se znanstveni svet agencije na področju raziskovalne dejavnosti oblikuje po postopkih, določenih v aktu o ustanovitvi, in da so člani znanstvenega sveta iz vrst uglednih znanstvenikov in raziskovalcev. V tretjem odstavku 19. člena ZRRD je določeno, da se število članov sveta in naloge določijo v aktu o ustanovitvi agencij, v četrtem odstavku 19. člena ZRRD pa je določeno, da se način oblikovanja in podrobnejše naloge sveta določijo s statutom agencije v skladu z aktom o ustanovitvi.
V skladu s 25. členom Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije) Znanstveni svet Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: Znanstveni svet) sestavlja šest članov tako, da so zastopana vsa področja znanstvenih ved. Člane in predsednika Znanstvenega sveta imenuje minister, pristojen za znanost, na predlog sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Na podlagi 26. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije mora član Znanstvenega sveta izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora naziv znanstveni svetnik ali redni profesor,
– biti mora ugleden in uveljavljen raziskovalec,
– izkazovati mora nadpovprečne rezultate na svojem raziskovalnem področju.
V skladu z drugim odstavkom 27. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za člana Znanstvenega sveta ne more biti imenovan predstojnik visokošolskega zavoda ali članice univerze, direktor raziskovalne organizacije in predsedniki znanstveno-raziskovalnih svetov.
Na podlagi prvega odstavka 27. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije se člane Znanstvenega sveta imenuje za dobo petih let in brez možnosti ponovnega imenovanja.
2. Za posameznega predlaganega kandidata oziroma kandidatko predlagatelj (pravna oseba ali posamezni raziskovalec oziroma raziskovalka) predloži naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec, leto in kraj rojstva; stopnjo izobrazbe; poklic, za katerega je usposobljen; naziv organizacije, kjer je zaposlen/a in delo, ki ga opravlja; stalno prebivališče; izjavo predlaganega kandidata oziroma kandidatke, da pristaja na kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
Predlagatelj mora poleg navedbe podatkov iz prejšnjega odstavka predložiti tudi življenjepis kandidata oziroma kandidatke ter najpomembnejše reference kandidata oziroma kandidatke za člana oziroma članico Znanstvenega sveta in navesti področje znanstvene vede, katere predstavnik je predlagani kandidat oziroma kandidatka.
Predlog s podatki, navedenimi pod 2. točko, posredujte elektronsko z navedbo zadeve »predlog za člana oziroma članico Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije« na e-naslov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport gp.mizs@gov.si. Dokumenti v elektronski vlogi morajo biti ustrezno podpisani in poskenirani.
Rok za oddajo predlogov za javni poziv je do vključno 18. 5. 2020.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport