Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

933. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020, stran 2310.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 
1. člen 
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) se v 1. členu v prvem odstavku na koncu 15. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2020/501 z dne 6. aprila 2020 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2020 (UL L št. 109 z dne 7. 4. 2020, str. 8).«.
2. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku besedilo »30. aprila« nadomesti z besedilom »30. junija«.
3. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku v napovednem stavku besedilo »6. maja« nadomesti z besedilom »15. junija«.
4. člen 
V Prilogi se na obrazcu »Vloga za izstop iz sheme za male kmete« besedilo »6. maja« nadomesti z besedilom »15. junija«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-13/2020
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
EVA 2020-2330-0067
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik