Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

910. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, stran 2297.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), določil Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj 
1. člen 
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15 in 36/19) se v 16. členu na koncu tretje alineje pika spremeni v vejico in se doda nova četrta alineja, ki glasi:
»– najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zastopniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.«.
V četrtem odstavku 17. člena se doda nova tretja alineja, ki glasi:
»– Najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zastopniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.«.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Črnomelj, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek