Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

903. Pravilnik o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe, stran 2286.

  
Na podlagi šestega odstavka 30. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZPVZRZECEP) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe 
1. člen 
(vsebina) 
Ta pravilnik določa višino ter pogoje in način plačila pristojbine za uporabo objektov za varnost plovbe (v nadaljnjem besedilu: pristojbina), ki jo plača lastnik oziroma uporabnik plovila (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki vpluje v pristanišče, sidrišče ali ki prosto sidra v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju Republike Slovenije.
2. člen 
(nastanek obveznosti za plačilo) 
Obveznost za plačilo pristojbine nastane:
– za domače in tuje ladje ter tuje čolne: na dan vplovitve oziroma na dan, ko poteče obdobje, za katerega je pristojbina plačana,
– za domače čolne: ob vpisu v vpisnik morskih čolnov oziroma podaljšanju plovnega dovoljenja.
3. člen 
(višina pristojbine) 
Pristojbina je določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika, pri čemer:
– se višina pristojbine za ladje obračuna na način, da se glede na plačilo enkratne, mesečne ali letne pristojbine osnova obračuna za posamezno plovilo (neto tonaža, dolžina, nosilnost oziroma moč motorja), pomnoži s koeficientom, določenim v eurih, kot to določa 1. točka Priloge 1 tega pravilnika,
– je višina pristojbine za čolne določena v letnem znesku v eurih, kot to določa 2. točka Priloge 1 tega pravilnika.
4. člen 
(plačilo pristojbine) 
(1) Pristojbina se plača:
– za domače in tuje ladje: za enkraten prihod, ki velja za obdobje krajše od 30 dni (enkratna), obdobje enega meseca (mesečna) ali enega leta (letna), kar odloči zavezanec. Pristojbina mora biti plačana najkasneje pred izplutjem, v nasprotnem primeru se plovilu izplovitev ne dovoli. Če obveznost za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, mora biti pristojbina plačana naslednji plačilni dan,
– za domače čolne: z letno pristojbino za osebne namene za dobo petih let, za gospodarske namene za dobo dveh let in za čolne za prevoz potnikov vsako leto,
– za tuje čolne: z letno pristojbino, za katero mora imeti zavezanec dokazilo o plačilu med plovbo na čolnu.
(2) Dokazilo o plačilu pristojbine iz prve in tretje alineje prejšnjega člena je veljavno, če se glasi na katerega koli od lastnikov plovila ali uporabnikov ali njihovih pooblaščencev z navedbo plovila. Plačilo pristojbine dokazuje zavezanec.
(3) Plačana pristojbina se ne vrne, če je plovilo odtujeno, uničeno oziroma začasno ali dokončno izločeno iz uporabe pred potekom roka, za katerega je bila plačana, in se ne spreminja iz enkratne ali mesečne pristojbine v letno ali obratno.
(4) Za plovilo, pri katerem se spremeni ime, lastništvo ali država vpisa, se šteje, da je pristojbina plačana do poteka obdobja, za katerega je plačana.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prehodna določba) 
Pristojbina, plačana pred uveljavitvijo tega pravilnika, velja do poteka obdobja, za katerega je bila plačana.
6. člen 
(prehodno obdobje nižjih pristojbin) 
Ne glede na 1. točko Priloge 1 tega pravilnika se višina enkratne in mesečne pristojbine v obdobju od začetka veljavnosti tega pravilnika do 30. septembra 2020 zniža za 50 %.
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh (Uradni list RS, št. 73/98, 77/98 – popr., 26/00 in 1/01),
– Odredba o pristojbini za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih plovnih poteh, ki jo morajo plačati čolni in jahte (Uradni list RS, št. 98/99 in 33/16) in
– Odredba o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev z ločenim balastom (Uradni list RS, št. 1/00 in 23/00).
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-96/2020/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EVA 2020-2430-0036
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo