Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

929. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, stran 2306.

  
Na podlagi 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 2. izredni seji dne 20. 4. 2020 sprejel
S P R E M E M B O   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) se spremeni 127. člen tako, da se glasi:
(1) V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje sveta ovirano in se svet ne more sestati, je dopustno tudi delo sveta na daljavo z uporabo videokonferenčnih orodij. Dopustna so odstopanja od postopkov in načina delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.
(2) Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za obravnavanje predlogov splošnih aktov občine ter postopek poteka seje. Če je potrebno, je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.
2. člen 
Te spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-3/2015
Zagorje ob Savi, dne 20. aprila 2020
 
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan