Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj, stran 2295.

  
Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o financiranju občin /ZFO-1/ (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17 in 21/18 – popr.), 21 in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US in 73/19 – odl. US) in 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj 
1. člen
V 2. členu Odloka o občinskih taksah v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 65/07) se v prvem odstavku doda nova druga točka, ki se glasi:
»2. uporabo javnih površin za gostinski vrt in spremljajoče dejavnosti (npr. igrala, mobilna plezalna stena ipd.);«
Dosedanje 2., 3., 4. in 5. točka pa postanejo 3., 4., 5. in 6. točka.
2. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Predhodno pristojni organ Občinske uprave za urejanje prostora, za uporabo javne površine za potrebe gostinskega vrta in morebitnih spremljajočih dejavnosti, ugotovi možnost umestitve le-tega v prostor in predpiše zavezancu prostorsko izvedbene pogoje glede celostne ureditve, ki jih lahko v času uporabe predmetne javne površine tudi dopolni.«
3. člen
V posebnem delu odloka – TARIFE OBČINSKIH TAKS se za tarifo št. 1. doda tarifa št. 1a, ki se glasi:
»Tarifa št. 1a: Za uporabo javnih površin za gostinski vrt in spremljajoče dejavnosti (npr. igrala, mobilna plezalna stena ipd.) znaša taksa dnevno za vsak uporabljeni m²:
1a.1. 
Gostinski vrt in prostor za spremljajoče dejavnosti, ki ni povezan z obstoječim gostinskim obratom 
0,9 točke
1a.2. 
Gostinski vrt in prostor za spremljajoče dejavnosti, ki je prostorsko povezan 
z gostinskim obratom 
0,5 točke
1a.3. 
Površine spremljajočih dejavnosti
0,1 točke
Opomba:
Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste, trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge javne površine na območju občine ter javni prostori v lasti občine. Taksni zavezanec je gostinec, uporabnik javnih površin za potrebe gostinskega vrta in spremljajočih dejavnosti (npr. igrala, mobilna plezalna stena ipd.).
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-01/2007
Črnomelj, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek