Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

917. Sklep o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa, stran 2299.

  
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in v povezavi z 32. členom Zakona o vrtcih (ZVrt), (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17) ter 78. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A in 72/19) je Občinski svet Občine Divača na 6. dopisni seji dne 22. 4. 2020 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa 
1.ž 
Prvi odstavek prve točke Sklepa o možnosti začasnih izpisov otroka iz vrtca in uveljavljanju znižanega plačila vrtca zaradi začasnega izpisa (Uradni list RS, št. 56/13) se spremeni tako, da glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Sežana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in največ dveh mesecev.«
2. 
Ostala določila Sklepa ostajajo nespremenjena.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2020-05
Divača, dne 22. aprila 2020
Županja 
Občine Divača 
Alenka Štrucl Dovgan