Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

907. Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj, stran 2291.

  
Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19), 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 16. 4 2020 sprejel
O D L O K 
o prometni ureditvi v občini Črnomelj 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se na območju občine Črnomelj določi:
– prometna ureditev, omejitve in prepovedi v prometu;
– ureditev mirujočega prometa in pravila ravnanja udeležencev ter njihovo odgovornost in obveznost;
– predpisuje način določanja pogojev in ukrepov pri delu na javnih prometnih površinah;
– predpisuje način odstranitve ali postavitve nove ali dodatne prometne signalizacije;
– predpisuje posebne tehnične ukrepe za varnost cestnega prometa;
– določa način ustanovitve in naloge sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posebni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– pristojni organ je organ občinske uprave Občine Črnomelj, pristojen za področje prometa;
– javne prometne površine po tem odloku so vse kategorizirane ceste in nekategorizirane poti, ulice, trgi, pločniki, ploščadi, podhodi, nadhodi, kolesarske steze, javne parkirne površine, avtobusne postaje in postajališča, dostopne ceste in poti do objektov oziroma vse površine, ki so javnega pomena in so v lasti ali upravljanju občine;
– Nekategorizirana pot je prometna površina, ki ni kategorizirana v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste. Nekategorizirane poti se na lastno odgovornost uporabljajo za namen, ki je prilagojen obstoječemu stanju poti;
– Javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča občinske ceste ali javnega dobra, površine v lasti Občine Črnomelj ali uporabi Občine Črnomelj, namenjen parkiranju vozil ali posebej urejena javna površina izven vozišča občinske ceste, namenjena parkiranju vozil ali posebej zgrajen objekt, namenjen parkiranju vozil;
– Parkirne površine za časovno omejeno ali kratkotrajno parkiranje so območja časovno omejenega parkiranja, kjer je obvezno treba označiti čas prihoda oziroma čas začetka parkiranja;
– parkirni prostor je del javne parkirne površine, namenjen parkiranju enega vozila;
– parkirna ura je naprava ali predmet za označitev časa prihoda oziroma začetka parkiranja, na parkirnih površinah za časovno omejeno ali kratkotrajno parkiranje;
– parkirnina je občinska taksa za parkiranje na javnih parkirnih površinah, določenih s tem odlokom;
– parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme je dokazilo za označitev časa, za katerega se plača parkirnina in hkrati potrdilo o tem, da je bila parkirnina plačana na predpisan način, ki daje pravico uporabe parkirnega prostora v času označenem na parkirnem listku;
– parkomat je naprava za izdajanje parkirnih listkov in plačevanje parkirnine;
– parkirna dovolilnica je dokazilo na podlagi izdane odločbe v upravnem postopku, s katero pristojni organ odloči o pravici uporabe parkirnega prostora ali dostavnega mesta na nekem območju ali točno določeni lokaciji;
– dostava je opravljanje prevoznih storitev fizičnih, pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo obliko storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih;
– dostavno mesto je del javne površine, namenjen za parkiranje vozila, ki izvaja dostavo ali opravlja servisno dejavnost ali drugo obliko storitvene dejavnosti na domu ali v poslovnih prostorih.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in podzakonski predpisi s področja javnih cest, urejanja javnih površin, cestnih prevozov, varnosti cestnega prometa in gradnje objektov.
3. člen
Temeljna strokovna osnova za urejanje cestnega prometa v mestu Črnomelj je prometna zasnova, ki je sestavni del občinskega prostorskega načrta, ki ga sprejme občinski svet.
II. PROMETNA UREDITEV 
4. člen 
(Hitrost vožnje) 
(1) Hitrost vožnje se lahko omeji z odločbo za promet pristojnega organa na javnih prometnih površinah, ki niso navedena v tem členu, če je to potrebno zaradi varnosti cestnega prometa. Predlog za omejitev hitrosti poda Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
(2) V mestu Črnomelj je območje omejene hitrosti na 30 km/h na Ulici Čardak pri otoškem vrtcu, Cankarjevi ulici pri otroškem vrtcu, Kidričevi ulici od ulice Nova loka do Vodnikove ulice, ulica Na bregu, Majer, v Vojni vasi od hišne št. 14 do mrliške vežice, podvoz pri Esolu, podvoz iz Črnomlja proti Lokvam.V Starem trgu ob Kolpi je območje omejene hitrosti na državni cesti (Stari trg–Kot) R3 659/3616, od hišne številke 1 do 32. V lokalnih središčih Griblje in Dragatuš je območje omejene hitrosti na cestah pred vzgojno varstvenimi zavodi in osnovnimi šolami.
(3) V mestu Črnomelj je območje umirjenega prometa na 10 km/h na Ulici Lojzeta Fabjana od hišne št. 1 do 5, Ulici Mirana Jarca, Ulici Na utrdbah, Ulici Otona Župančiča in Grajski cesti (v dolžini 100 m, od regionalne ceste).
5. člen 
(Enosmerni promet) 
(1) Za enosmerni promet so določene naslednje smeri in odseki ulic:
– po delu ulice Lojzeta Fabjana od križišča z ulico Staneta Rozmana do križišča z ulico Mirana Jarca;
– po ulici Mirana Jarca od križišča z ulico Lojzeta Fabjana do Trga svobode;
– po ulici Na Utrdbah od Trga svobode do ulice Lojzeta Fabjana;
– po ulici Otona Župančiča od križišča s Kolodvorsko cesto do Zadružne ceste;
– po delu ulice Na bregu od priključka Ločka cesta do Viniška c. 18b in na Bregu 21;
– po cesti od Viniške ceste pri h. št. 2 do ulice Na bregu;
– po cesti od Kidričeve ulice proti ulici Nova Loka;
– po cesti od Kolodvorske ceste pri h. št. 43 do Ulice Heroja Starihe;
– v času dneva mrtvih Vojinska cesta do Vojna vas h. št. 14.
(2) Ukinitev ali vzpostavitev enosmernega prometa na javni prometni površini je poleg zgoraj naštetih mogoča le z odločbo za promet pristojnega organa, ki je izdana v skladu s prometno zasnovo naselja, ki jo potrdi občinski svet.
6. člen 
(Prednostne in stranske ceste) 
(1) Prednostna cesta je cesta, ki je višjega reda po veljavni kategorizaciji cest.
(2) V mestu Črnomelj je izmed enakovrednih regionalnih oziroma glavnih cest prednostna cesta v smeri Vinica–Metlika (Kolodvorska in Staneta Rozmana), v Kanižarici cesta v smeri Črnomelj–Vinica, v Dolenjcih cesta v smeri Črnomelj–Adlešiči, na Vinici cesta v smeri Črnomelj–mejni prehod Vinica in nad Dobličami (doblički ovinek) v smeri Brezovica–Kanižarica.
(3) Kolikor se, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, križata cesti istega reda ali nekategorizirani cesti, se prednostna smer določi na podlagi prometne zasnove ali predloga Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
7. člen 
Avtobusna postajališča v Občini Črnomelj se morajo izvesti praviloma izven vozišča ceste in morajo biti izvedena in prometno označena v skladu s predpisi. V primeru, da avtobusnega postajališče ni mogoče izvesti izven vozišča ceste, se lahko uredi tudi na vozišču ceste, za kar pristojni organ izda soglasje na projektno dokumentacijo.
8. člen 
(1) Prevoze potnikov v cestnem prometu je potrebno organizirati tako, da se istočasno na vstopu na avtobusno postajališče ali postajo ne zvrsti več avtobusov, kot jih je mogoče na za to urejenem in označenem prostoru ustaviti.
(2) Na avtobusni postaji je potrebno upoštevati s posebnim poslovnikom predpisan prometni režim, ki ga sprejme upravljalec postaje.
III. OMEJITVE IN PREPOVEDI 
9. člen 
(tovorni promet) 
(1) Prepoved tovornega prometa velja na lokalni cesti LC 054411, od križišča z regionalno cesto R1 216/1178 Črmošnjice–Črnomelj iz smeri Lokev do križišča s prednostno cesto, z Ulico Moša Pijade.
Prav tako je prepoved tovornega prometa v semaforiziranem križišču Ulice 21. oktobra in Kolodvorske ceste, na Kolodvorski cesti v smeri proti mestnemu jedru ter na drugem koncu Črnomlja v semaforiziranem križišču Ulice Staneta Rozmana in Ulice Lojzeta Fabjana – del R3-660, pri velikem mostu čez Dobličico, za smer proti mestnemu jedru.
(2) Tovorni promet za smeri Metlika, Adlešiči ali Vinica je preusmerjen na zahodno črnomaljsko obvoznico.
Tovorni promet za smer Metlika iz obvoznice nadaljuje na krožišču Čardak po cesti LZ 054431 mimo kotlovnice na Čardaku, naravnost po cesti JP 556771 – U. Moša Pijade, nato desno po prednostni cesti na Ulico 21. oktobra proti semaforju s Kolodvorsko cesto, nato pa levo po Kolodvorski in v nadaljevanju Belokranjski cesti ven iz mesta. Enako velja v obratni smeri.
Tovorni promet za smer Adlešiči je speljan preko obvoznice in krožišča v Kočevju ter Viniške ceste do semaforja pri velikem mostu, levo na Ulico Lojzeta Fabjana in naprej po Ločki cesti ven iz mesta. Prav tako velja v obratni smeri.
10. člen 
(dovoz in odvoz) 
(1) Dovoz in odvoz stvari na javnih površinah sta dovoljena le, če ju ni mogoče urediti na funkcionalnem zemljišču objekta, prepovedana pa sta na Kolodvorski cesti, Ulici Staneta Rozmana, Trg svobode in Ulica Pod lipo vsak delovni dan v času od 5.45 do 8. ure in v času od 13.45 do 15.15.
(2) Na mestih, kjer je ustavljanje in parkiranje prepovedano za vsa vozila, je dovoz in odvoz stvari izven časa iz prejšnjega odstavka dovoljen le, če je to s prometno signalizacijo izjemoma dovoljeno in se brez ogrožanja varnosti udeležencev v prometu ali oviranja normalnega poteka prometa vozil ali gibanja pešcev opravi v 10 minutah.
(3) Razložene stvari ali iztreseni material se mora nemudoma odstraniti iz javnih prometnih površin.
(4) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(5) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
11. člen 
(1) Na Ulici Otona Župančiča in Kidričevi ulici v Črnomlju je učenje vožnje z motornimi vozili prepovedano v času od 7. do 8.30. ure ter v času od 11. do 14. ure v času šolskega pouka.
(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
12. člen 
(1) Čiščenje in pranje javnih prometnih površin, odvoz odpadkov ter dela na horizontalni prometni signalizaciji na državnih cestah v mestu Črnomelj in Ulici heroja Starihe, Zadružni cesti, Ulici Lojzeta Fabjana, Ulici na Utrdbah, Ulici Mirana Jarca, Trg svobode, Ulici pod lipo, Kidričevi ulici in Ulici Otona Župančiča v Črnomlju so prepovedana v času iz prvega odstavka 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(3) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
13. člen 
(1) Vožnja delovnih strojev, motokultivatorjev, vprežnih vozil, gonjenje ali vodenje živine, izredni prevozi in vleka vozil je prepovedana v času iz prvega odstavka 10. člena tega odloka. Po javnih prometnih površinah mesta Črnomelj ni dovoljeno voditi črede živali.
(2) Omejitve iz prvega stavka tega člena ne veljajo za vozila, ki so predpisano označena in opravljajo vožnje ali dela na cesti kot službene intervencije.
(3) Z globo 80 € se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(4) Z globo 160 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
14. člen 
(1) Javne prometne površine razen vozišča kategoriziranih cest se lahko ob soglasju vzdrževalca in upravljalca teh površin in z dovoljenjem za promet pristojnega organa uporablja za postavljanje kioskov, prodajnih stojnic, potujočih prodajaln, ureditve gostinskih vrtov, postavitev reklamnih napisov, panojev ali tabel, vitrin ter za začasne prireditve, predstavitve in za druge gospodarske namene kolikor ne zmanjšujejo preglednosti in prometne varnosti.
(2) Za postavitve objektov in ureditve si mora prosilec predhodno pridobiti ustrezno dovoljenje za poseg v prostor.
(3) Za uporabo javne prometne površine pristojni organ občine na podlagi sklepa župana o višini uporabnine dovoli uporabo in obračuna uporabnino. Če se javna prometna površina uporablja brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem ali se ne plačuje predpisana uporabnina, lahko pristojni občinski inšpektor ali pooblaščeni redar medobčinske inšpekcije odredi takojšnjo odstranitev na stroške kršitelja.
(4) Z globo 300 EUR se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tem členom.
(5) Z globo 600 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
IV. USTAVLJANJE IN PARKIRANJE 
15. člen 
(javne parkirne površine) 
(1) Na območju občine Črnomelj so za parkiranje vozil namenjene javne parkirne površine. To so površine v lasti ali uporabi Občine Črnomelj.
(2) Javne parkirne površine so:
– javne parkirne površine za osebna vozila, z neomejenim časom parkiranja;
– javne parkirne površine za osebna vozila, z omejenim časom parkiranja do največ treh ur;
– rezervirane javne parkirne površine;
– parkirne površine javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Črnomelj, za potrebe strank;
– javne parkirne površine za tovornjake in avtobuse.
16. člen 
(vzdrževanje javnih parkirnih površin) 
(1) Javne parkirne površine v lasti Občine Črnomelj ali uporabi Občine Črnomelj vzdržuje in ureja izvajalec gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin.
(2) Na javnih parkirnih površinah je prepovedano:
– postavljati ali puščati komunalne, gradbene ali druge odpadke ali posode za njihovo zbiranje;
– postavljati zapornice, kakšne druge ovire ali puščati kakršnekoli predmete ali naprave, ki ovirajo ali onemogočajo uporabo parkirnega mesta.
(3) Izvajalec gospodarske javne službe na javnih parkirnih površin skrbi za označevanje javnih parkirnih površin, postavitev in vzdrževanje prometne signalizacije, upravljanje s parkomati, zimsko službo ter za čiščenje javnih parkirnih površin.
(4) Lastnik, najemnik ali upravljavec javnih parkirnih površin ne odgovarja za škodo, ki bi nastala na vozilu med parkiranjem.
(5) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 160 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
17. člen 
(prometna ureditev na javnih parkirnih površinah) 
(1) Prometno ureditev na javnih parkirnih površinah določi pristojni organ. S prometno signalizacijo je označen režim, ki velja na posameznem javnem parkirišču.
(2) Javne parkirne površine so praviloma razdeljene na parkirna mesta za posamezna vozila. Parkiranje na javnih parkirnih površinah je dovoljeno le pod pogoji, določenimi s tem odlokom in s predpisi, ki urejajo cestni promet. Voznik lahko na javnih parkirnih površinah parkira samo tisto vrsto vozila, za katero je parkirni prostor določen. Pri tem je potrebno upoštevati tako vertikalno kot tudi horizontalno prometno signalizacijo.
(3) Javne parkirne površine so vse površine, ki so označene in urejene kot parkirni prostor za vozila z neomejenim časom parkiranja ali omejenim časom parkiranja. Javne parkirne površine za neomejen čas parkiranja pa so plačljive ali ne plačljive.
(4) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju drugim odstavkom tega člena.
18. člen 
(javne parkirne površine z neomejenim časom parkiranja) 
(1) Javne parkirne površine za neomejen čas parkiranja, na katerih se ne plača parkirnina so:
– parkirišče na bivšem Belsadu;
– parkirišče na Majerju.
(2) Javne parkirne površine za neomejen čas parkiranja, na katerih se plača parkirnina so:
– javno parkirišče na Trgu svobode 3, pri gradu;
– javno parkirišče na Trgu svobode 1, pred kioskom;
– javno parkirišče za objektom Kolodvorska ulica 3 (Viniški dvorec) – parkirišče Suhi most.
19. člen 
(javne parkirne površine s časovno omejenim parkiranjem) 
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je parkiranje časovno omejeno. Čas dovoljenega parkiranja in način parkiranja sta razvidna s prometne signalizacije na vsakem območju parkiranja posebej.
(2) Na javnih parkirnih površinah iz prvega odstavka tega člena mora voznik označiti čas prihoda na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati. Čas prihoda lahko voznik označi tako, da namesti parkirno uro ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Javne parkirne površine z omejenim časom parkiranja so:
– javno parkirišče pri objektu Kolodvorska cesta 22 (parkirišče pri bivšem Borovu – Muller);
– ob Kolodvorski cesti od hišne št. 57 do 49 (ob Remsa do L-športa);
– na Ulici Otona Župančiča od hišne št. 3 do 6b;
– med Kolodvorsko cesto in objektom Pod lipo 5 (ajdovo zrno);
– ob Zadružni cesti pri spomeniku NOB (pod Gričkom);
– parkirišče za gradom;
– parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 43 (pod Einsiedlerjem);
– parkirišče pred stavbo Kolodvorska cesta 34 (pred belo hišo);
– parkirišče pred stavbo Ulica Lojzeta Fabjana 11 (Kobetičev grad).
20 člen 
(rezervirane javne parkirne površine) 
(1) Rezervirane parkirne površine so posebej označene in urejene površine, ki so namenjene:
– za osebna vozila invalidov;
– za polnjenje električnih vozil.
(2) Parkiranje na rezerviranih parkirnih površinah je prepovedano vsem, ki niso navedeni v prvem odstavku tega člena.
(3) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
21. člen 
(javne parkirne površine za tovornjake in avtobuse) 
Parkiranje tovornih vozil in avtobusov je na javnih prometnih površinah dovoljeno le na mestih, ki so posebej urejena in označena za ta namen in se praviloma uredijo ob vpadnicah v naselje ali ob obvozni cesti naselja.
22. člen 
(parkirnina) 
(1) Na določenih javnih parkirnih površinah je potrebno plačilo parkirnine. Te javne parkirne površine so posebej označene s prometno signalizacijo s katere je razviden tudi režim parkiranja in cena parkirnine.
(2) Višino parkirnine na javnih parkirnih površinah določi župan Občine Črnomelj s posebnim sklepom.
(3) Na javni parkirni površini kjer se zahteva plačilo parkirnine je postavljen parkomat za plačilo parkirnine, ki jo je treba plačati na predpisan način. Parkirni listek mora voznik postaviti na vidno mesto v vozilu in po izteku dovoljenega časa parkiranja vozilo odpeljati.
(4) Plačila parkirnine so oproščeni:
– vozniki, ki s službenimi vozili obiskujejo bolnike, nudijo prvo pomoč ali opravljajo službene intervencije (npr. vozila policije, gasilcev, civilne zaščite, redarstva) za čas obiska oziroma intervencije;
– vozniki invalidi za največ 2 uri, kolikor imajo njihova vozila na vidnem mestu parkirno karto za invalide in parkirajo na za to označenem parkirišču ter so na vidnem mestu vozila označili čas prihoda;
– vozniki, ki vozilo parkirajo na parkirišču, kjer je parkiranje urejeno s plačilom parkirnine, za čas do 30 minut, pri čemer morajo parkirni listek pustiti na vidnem mestu vozila, oziroma označiti čas prihoda na parkirni urici ali da na listu papirja razločno napiše uro pričetka parkiranja;
– vozniki električnih vozil, na polnilnih parkirnih mestih električnih vozil, za čas polnjenja vozila.
(5) Z globo 40 EUR se kaznuje posameznika in odgovorno osebo pravne osebe, če stori prekršek v zvezi s tretjim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s tem členom.
23. člen
(parkirna dovolilnica) 
(1) Dovoljenje za parkiranje na javnih parkirnih površinah, v lasti ali uporabi Občine Črnomelj, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev se lahko izkazuje s parkirno dovolilnico.
(2) Parkirno dovolilnico izda pristojni organ na podlagi vloge upravičenca in proti plačilu takse. Dovolilnico za parkiranje sme uporabljati le upravičenec, kateremu je bila dovolilnica izdana.
(3) Dovolilnica se izda za določeno območje mesta Črnomelj in ne za točno določeno parkirno mesto. Za parkiranje na vseh drugih parkirnih površinah, kjer je uvedeno plačilo parkirnine ali časovna omejitev, je parkiranje dovoljeno le v obsegu za katerega je plačana parkirnina oziroma je prilagojen čas parkiranja. Parkirna dovolilnica ne zagotavlja prostega parkirnega mesta.
(4) Cene parkirnih dovolilnic določi župan Občine Črnomelj s posebnim sklepom. Dovolilnica se izda za tekoče koledarsko leto. Če se izda za krajši čas, se taksa sorazmerno zmanjša. Veljavnost dovolilnice je za čas, za katerega je plačana taksa. Letna dovolilnica, ki je izdana za tekoče leto, velja od 1. januarja tekočega leta, do 31. januarja naslednjega leta.
(5) Če pride do sprememb podatkov na dovolilnici med letom, se poda vloga za spremembo pristojnemu organu, upravičenec vrne staro dovolilnico, pristojni organ pa mu izda novo.
(6) Uporabniki parkirnih dovolilnic so dolžni v času parkiranja dovolilnico v vozilu namestiti na armaturno ploščo vozila ali pod vetrobransko steklo tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.
(7) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik dovolilnice za parkiranje, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 80 EUR se kaznujeta za prekršek upravičenec do dovolilnice za parkiranje, ki omogoči njeno uporabo neupravičeni osebi, in oseba, ki neupravičeno uporabi dovolilnico za parkiranje.
24. člen
(upravičenci do parkirnih dovolilnic) 
(1) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo dobi prosilec, ki ima stalno ali začasno bivališče na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je časovna omejitev parkiranja in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje. Vsak prosilec mora pristojnemu organu predložiti izjavo lastnika bivališča pod kazensko odgovornostjo, v kateri potrjuje, da je oddana vloga edina vloga določene stanovanjske enote ter da so navedbe resnične. Izda se lahko le ena parkirna dovolilnica na stanovanjsko enoto. Na eni dovolilnici se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti ali souporabi prosilca. Ob morebitni ugotovljeni zlorabi parkirne dovolilnice oziroma pravice do njene pridobitve se lastniku stanovanjske enote odvzame pravica do pridobitve nove dovolilnice do konca tekočega leta ter za naslednje koledarsko leto.
(2) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi poslovni subjekt zaradi izvajanja storitvene dejavnosti na območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Posamezni poslovni subjekt lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca.
(3) Parkirno dovolilnico lahko za lastno vozilo pridobi zaposleni v določenem poslovnem subjektu, ki izvaja storitev dejavnosti ali posluje na določenem območju, na katerem se plačuje parkirnina ali je določena časovna omejitev in poslovni subjekt ne poseduje lastnega parkirnega prostora ali garaže in tudi nima možnosti zanje na območju aktivne poslovalnice. Zaposleni v določenem poslovnem subjektu lahko pridobi največ eno parkirno dovolilnico, na eni dovolilnici pa se lahko navede največ dve različni vozili, ki sta v lasti prosilca. Vlagatelj na vlogi za dovolilnico pridobi pri delodajalcu potrditev o zaposlitvi. Če stanovalec iz prvega odstavka tega člena opravlja dejavnost na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, je upravičen le do dovolilnice, ki mu pripada kot stanovalcu.
(4) Občina Črnomelj ima za tekoče leto lahko izdanih do pet parkirnih dovolilnic, namenjenih za protokolarne namene, ki veljajo na parkirnih prostorih, za uporabo katerih je določeno plačilo takse.
V. DELO NA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINAH 
25. člen 
(1) Za vsa dela na javnih prometnih površinah, razen za redna vzdrževalna dela, mora izvajalec del pridobiti dovoljenje oziroma soglasje za izvajanje del, ki ga izda pristojni organ.
(2) Pristojni organ lahko v dovoljenju za poseg v javno prometno površino določi, da je dela potrebno izvesti neprekinjeno v določenem času ali samo v nočnem času.
(3) Pri izdaji soglasja za izvajanje del na javnih prometnih površinah se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki določajo varnost cestnega prometa, javne ceste in predpisov, ki urejajo občinske ceste.
(4) Dela na javnih prometnih površinah se morajo izvajati skladno s pogoji v izdanem dovoljenju.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
26. člen 
Javno prometno površino je potrebno takoj po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Prekopi površin, ki niso sestavljene iz posameznih elementov, se morajo izvesti s strojnim rezanjem, začasno je ob naročilu dokončne ureditve v prvotno stanje dovoljena utrditev z drugim materialom, vendar mora biti površina prekopa v isti višini kot ostala površina.
VI. CESTNO PROMETNA SIGNALIZACIJA 
27. člen 
(1) Prometna signalizacija se postavlja na podlagi prometne zasnove ali predlogov vzdrževalca prometnih površin po predhodnem mnenju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dovoljenje za postavitev in odstranitev prometnih znakov in označb na javnih prometnih površinah izda za urejanje prometa pristojni organ.
(2) Za postavljanje, odstranjevanje in vzdrževanje prometne signalizacije v skladu s tem odlokom je pristojen vzdrževalec javne prometne površine, ki o prometnih znakih vodi predpisan register.
VII. POSEBNI TEHNIČNI UKREPI ZA VARNOST 
28. člen 
(1) V bližini vzgojno varstvenih zavodov in šol je na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu dovoljeno urediti hitrostne ovire (grbine) in druge elemente za umirjanje prometa. Izjemoma je pod istim pogojem dovoljeno te grbine postavljati tudi na drugih voziščih, če je to potrebno iz razlogov varnosti prometa in umirjanja prometa ni mogoče zagotoviti z drugimi ukrepi.
(2) Hitrostne ovire (grbine) in ostali elementi za umirjanje prometa morajo biti označeni s prometnimi znaki in talnimi obeležbami, ki so vidne tudi v času zmanjšane vidljivosti ter izvedene skladno s tehničnimi specifikacijami.
(3) Za urejanje prometa pristojni organ lahko po predlogu sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ali na podlagi prometne zasnove odredi postavitev varovalnih ograj na nevarnih mestih, kjer so ogroženi pešci.
(4) Postavitev, vzdrževanje in zamenjavo dotrajanih varovalnih ograj izvaja izvajalec gospodarske javne službe javne prometne površine, na kateri stoji ograja. V primeru, da je varovalna ograja potrebna pred izhodom iz objekta oziroma prostora, kjer je nevarnost neposrednega dostopa ali padca pešca na cestišče, mora stroške za naloge iz prejšnjega stavka plačati lastnik objekta oziroma prostora.
VIII. SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 
29. člen 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: SPV) opravlja zlasti naslednje naloge:
– načrtuje in usklajuje naloge preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu,
– predlaga programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
30. člen 
(1) Predsednika in člane SPV imenuje občinski svet. Člani SPV so predvsem predstavniki organov in organizacij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljalcev cest in drugih izvajalcev).
(2) Mandatna doba predsednika in članov SPV je 4 leta in se lahko ponovi.
31. člen 
Delovanje SPV se podrobneje predpiše s poslovnikom, ki ga sprejme SPV. Administrativno tehnična opravila za SPV zagotovi občinska uprava.
IX. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
32. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
33. člen 
Prometna signalizacija in register prometne signalizacije se uskladi s tem odlokom v roku 6 mesecev po pričetku njegove veljavnosti.
34. člen 
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 81/12, 81/15).
35. člen 
V skladu s sklenjenimi pogodbami za najem parkirnega mesta z dovolilnico Javnega podjetja Komunale d.o.o. Črnomelj je parkiranje možno do konca leta 2020.
36. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2020
Črnomelj, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek