Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

909. Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019, stran 2296.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet na 12. redni seji dne 16. 4. 2020 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črnomelj za leto 2019. Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev letnega načrta razvojnih programov v letu 2019 in obrazložitve splošnega in posebnega dela proračuna.
3. člen 
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
EUR
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
Prihodki skupaj
13.018.986,27
II.
Odhodki skupaj
14.096.010,32
III.
Proračunski primanjkljaj
–1.077.024,05
B) 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V. 
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. 
Prejeta minus dana posojila 
in spremembe kapital. deležev
0
C) 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje
1.500.000,00
VIII. 
Odplačila dolga
489.071,31
IX. 
Zmanjšanje sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–66.095,36
X. 
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
513.710,13
XI. 
Neto financiranje 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
1.010.928,69
XII. 
Stanje sredstev na računih 31. 12.
20.302,00
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2019 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-345/2018
Črnomelj, dne 16. aprila 2020
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek