Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

899. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), stran 2271.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) 
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 28. aprila 2020.
Št. 003-02-3-2020/13
Ljubljana, dne 30. aprila 2020
 
Borut Pahor
predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI ZA OBVLADOVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) 
1. člen
V Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20) se za 3. členom doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
(obravnava prepozne vloge) 
Ne glede na tretji odstavek 121. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US in 69/19 – odl. US) sodišče obravnava in odloča o vlogi, predlogu, izjavi, ugovoru, drugem procesnem dejanju ali predloženi listini, tudi če je stranka zamudila rok ali izostala z naroka v času trajanja ukrepov iz razloga, neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19), in sodišče odločitve še ni sprejelo. Stranka mora ob vložitvi vloge, predloga, izjave, ugovora, opravi drugega procesnega dejanja ali predložitvi listine izkazati tudi razlog za zamudo roka ali za izostanek z naroka.«.
2. člen 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen 
(nenujne sodne zadeve) 
Ne glede na prvi odstavek 83.a člena Zakona o sodiščih sodišča opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v zadevah, ki niso nujne v skladu s 83. členom Zakona o sodiščih, in ki se ne štejejo kot nujne v skladu z odredbami predsednika Vrhovnega sodišča, izdanimi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena, če sodišča lahko zagotavljajo opravo teh dejanj v skladu s pogoji, ki jih določi predsednik Vrhovnega sodišča na način iz tretjega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih, in tako da se ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje in življenje ljudi. Na sodnem pisanju, ovojnici ali drugi listini, ki se priloži sodnemu pisanju, ki se vroči v skladu s tem členom, sodišče stranko opozori na začetek teka roka v skladu z 2. členom tega zakona.«.
3. člen 
V 7. členu se v drugem odstavku črta drugi stavek.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na prejšnji stavek se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo tudi v zadevah, ki niso nujne, če se zaradi tega ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, stranke ali drugega udeleženca.«.
4. člen 
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen 
(vročanje v nenujnih zadevah) 
(1) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku treba vročiti osebno, se v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika.
(2) Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.
(3) V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.
(4) Na ovojnici ali na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan vročitve in začetek teka roka v skladu z 2. členom tega zakona. V primeru vročanja v elektronski predal se od naslovnika zahteva potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.
(5) Za elektronski predal iz prvega odstavka tega člena se šteje elektronski naslov, ki ga je oseba sama navedla v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.
(6) V prekrškovnih zadevah, ki niso nujne, se določbe tega člena ne uporabljajo.«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-01/20-9/17
Ljubljana, dne 28. aprila 2020
EPA 1121-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost