Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2020 z dne 30. 4. 2020

Kazalo

941. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020, stran 2342.

  
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10/20, so bile ugotovljene napake, zato na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 in 60/17) župan Občine Šempeter - Vrtojba daje
P O P R A V E K 
Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 
Tabela v 1. členu Odloka o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 10/20) se spremeni tako, da so pravilne številke naslednje:
»
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun 
leta 2020
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.032.943,56
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.638.105,28
70
DAVČNI PRIHODKI
4.524.376,44
700
Davki na dohodek in dobiček
3.398.300,00
703
Davki na premoženje
1.079.776,44
704
Domači davki na blago in storitve
46.300,00
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.113.728,84
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.462.828,84
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
22.700,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
200,00
714
Drugi nedavčni prihodki
625.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
674.215,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72.215,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
602.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
720.623,28
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
388.939,84
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
331.683,44
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.195.480,20
40
TEKOČI ODHODKI
2.749.353,31
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
788.848,35
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
125.028,43
402
Izdatki za blago in storitve
1.801.976,53
403
Plačila domačih obresti
13.500,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.378.349,00
410
Subvencije
279.244,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
340.900,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
250.667,00
413
Drugi tekoči domači transferi
1.507.538,00
414
Tekoči transferi v tujino
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.986.277,89
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.986.277,89
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
81.500,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
10.000,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
71.500,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–1.162.536,64
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSIH DELEŽEV (IV.-V)
–24.838,89
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
1.024.151,00
50
ZADOLŽEVANJE
1.024.151,00
500
Domače zadolževanje
1.024.151,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
385.014,20
55
ODPLAČILA DOLGA
385.014,20
550
Odplačila domačega dolga
385.014,20
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–548.238,73
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)
639.136,80
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
1.162.536,64
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
684.046,06
« 
 
Št. 410-17/2020-8
Šempeter pri Gorici, dne 29. aprila 2020
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti