Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1327. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2U)
1328. Zakon o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F)
1329. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-I)

MINISTRSTVA

1330. Odredba o določitvi cene licenc in dovolilnic za opravljanje prevozov v cestnem prometu

USTAVNO SODIŠČE

1331. Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) ni v neskladju z Ustavo

OBČINE

Beltinci

1332. Sklep o višini enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka

Črenšovci

1333. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018
1334. Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019

Ivančna Gorica

1335. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018
1336. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka
1337. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica
1338. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 236/121, 236/156, obe k.o. 1823 – Dob

Kočevje

1339. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018
1340. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje
1341. Sklep o določitvi cen storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje, čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Kočevje ter ceno storitev vezanih na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave
1342. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Komen

1343. Obvezna razlaga posebnih prostorskih izvedbenih pogojev (PPIP) Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komen (Uradni list RS, št. 26/18), ki se nanašajo na členjeno linijo objektov v nizu ter odmike od gradbenih linij
1344. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018
1345. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2019
1346. Sklep o določitvi parkirnih površin, na katerih se uvede plačilo parkirnine
1347. Sklep o določitvi pomožnih površin za potrebe parkiranja
1348. Sklep o določitvi parkirnega reda in vzpostavitvi območja kratkotrajnega parkiranja

Šempeter-Vrtojba

1349. Zaključni račun proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2018
1350. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Šempeter - Vrtojba

Šmarješke Toplice

1351. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2019
1352. Pravilnik o najemu in uporabi Šmarješke dvorane in njej pripadajoče opreme
1353. Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice v zakup
1354. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti