Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

Ob-2064/19, Stran 957
Şvet zavoda Varstveno delovnega centra Koper, Muzejski trg 7, 6000 Koper, na podlagi sklepa št. 1/4/2, 1. redne seje, ki je potekala dne 11. 4. 2019 in skladno z določili tretjega odstavka 32. člena, prvega odstavka 33. člena in 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji), prve alinee prvega odstavka, drugega odstavka, petega odstavka, šestega odstavka in osmega odstavka 56. člena ter prvega odstavka 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – upb in naslednji), desete alinee a. točke 15. člena, v povezavi s 34. členom Statuta VDC Koper (št. 69/2006, sprejetega dne 27. 10. 2005 in dne 20. 1. 2006) objavlja razpis za prosto delovno mesto
direktorja/direktorice zavoda
Kandidati/kandidatke morajo izpolnjevati naslednje pogoje, navedene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu:
– doseženo morajo imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj ali
– višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
– opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Ob prijavi mora kandidat/kandidatka predložiti tudi:
– svoj program razvoja varstveno delovnega centra za mandatno obdobje,
– življenjepis z navedbo strokovnih referenc in delovnih izkušenj,
– dokazilo o osnovnem znanju italijanskega jezika.
Za direktorja/direktorico je lahko imenovan/imenovana tudi kandidat/kandidatka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialnovarstvenega zavoda, mora pa tega opraviti najkasneje v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona.
Z imenovanim/imenovano direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata, ki traja 5 let.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati/kandidatke poslati priporočeno po pošti ali dostaviti v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis«, na naslov Svet VDC Koper, Muzejski trg 7, 6000 Koper, v 15 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Osebno dostavljene prijave bodo pravočasne, v kolikor bodo dostavljene na sedež zavoda do 14. ure 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Kandidati/kandidatke bodo o izidu razpisa obveščeni/obveščene pisno, v zakonitem roku, ki ne bo daljši od 30 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge.
Svet VDC Koper