Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1334. Sklep o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019, stran 3428.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US); določil 3. in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 5. redni seji dne 23. 4. 2019 sprejel
S K L E P 
o določitvi subvencije občine k ceni obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo za leto 2019 
1. člen 
Občinski svet Občine Črenšovci s tem sklepom potrjuje Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja za javno službo »oskrba s pitno vodo na območju Občine Črenšovci v letu 2019« z dne 1. 3. 2019, pri čemer:
– cena omrežnine brez DDV znaša 3,294 € za priključek DN20 in
– cena vodarine brez DDV 0,5175 €/m3 porabljene pitne vode.
2. člen 
Občinski svet Občine Črenšovci s tem sklepom določa subvencijo k od 1. 4. 2019 veljavni ceni za storitve obvezne občinske gospodarske javne službe: oskrba s pitno vodo za nepridobitne uporabnike, ki jo izvaja javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava.
Cena storitve oskrba s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
Vodomer
Faktor
Enota
Cena za priključek brez DDV
Cena za priključek z 9,5 % DDV
69,765 % subvencije občine neto
69,765 % subvencije z 9,5 % DDV
Cena za priključek, brez DDV za uporabnika
Znesek 9,5 % DDV pri omrežnini za uporabnika
Cena z 9,5 % DDV za uporabnika
DN≤20
1
€/mesec
3,294
3,607
2,2980591
2,516424
0,9959409
0,09461439
1,09055529
20DN40 
3
€/mesec
9,882
10,821
6,8941773
7,549271
2,9878227
0,28384316
3,27166586
40≤DN50
10
€/mesec
32,94
36,069
22,980591
25,16354
9,959409
0,94614386
10,9055529
50≤DN65
15
€/mesec
49,41
54,104
34,470887
37,74566
14,939114
1,41921578
16,3583293
65≤DN80 
30
€/mesec
98,82
108,208
68,941773
75,49131
29,878227
2,83843157
32,7166586
80≤DN100
50
€/mesec
164,7
190,346
114,90296
132,7949
49,797045
4,73071928
54,5277643
100≤DN150
100
€/mesec
329,4
360,693
229,80591
251,6375
99,59409
9,46143855
109,055529
150≤
200
€/mesec
658,8
721,386
459,61182
503,2749
199,18818
18,9228771
218,111057
2. Vodarino:
Vrsta storitve
Enota
Cena za vodarino brez DDV za uporabnika
Cena za vodarino z 9,5 % DDV za uporabnika
Vodarina-GJS
€/m3
0,5175
0,566
3. člen 
Občina Črenšovci v proračunu za leto 2019 zagotavlja sredstva za subvencioniranje cene omrežnine oskrbe s pitno vodo.
4. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejetja, cena omrežnine in cena vodarine se uporabljata od 1. 4. 2019 dalje.
5. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-05/2019-35
Črenšovci, dne 23. aprila 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja