Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

Ob-2055/19, Stran 959
HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (na podlagi dokumenta protokol prodaje poslovno nepotrebnega premoženja, potrjen s strani NS PV aprila 2015), kot prodajalec objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo nepremičnin (stanovanj in parkirnih mest v objektu Eko srebrna hiša Ljubljana), ki so v 100 % lasti prodajalca
1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju »prodajalec«).
II. Opis predmeta zbiranja ponudb
Prodaja stanovanj in parkirnih mest, ki so v lasti HTZ, obsega 5 stanovanj in 14 parkirnih mest na Dunajski cesti 144 v Ljubljani. Podrobni podatki o nepremičninah so navedeni v »Razpisni dokumentaciji za javno zbiranje ponudb« (objavljeno na spletni strani Premogovnika Velenje, d.o.o.).
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 5 % od izhodiščne vrednosti posameznega stanovanja s pripadajočimi parkirnimi mest oziroma od posameznega parkirnega mesta in se najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR pri Novi Kreditni banki Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, št. SI56 0451 5000 3477 570, z obveznim sklicem na 66669413. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.
b) Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti in brez drugih obveznosti organizatorja najkasneje v roku 10 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma zaključitve posla.
V. Ponudbi je potrebno predložiti: pisna ponudba mora vsebovati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki je objavljena na spletni strani Premogovnika Velenje, d.o.o.
VI. Rok za oddajo ponudbe
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 20. 5. 2019 do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje na naslov: HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, kadrovsko – splošno področje – ekspedit, s pripisom »Ne odpiraj-ponudba javno zbiranje ponudb – prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 7 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu izbora pisno obveščeni v roku 14 dni od določenega datuma za oddajo ponudb.
VII. Merilo za izbiro ponudnika: merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo primerljive in/ali konkurenčne pogoje, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
VIII. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah. Kupec bo celotno kupnino plačal kot bo dogovorjeno s pogodbo na TRR HTZ Velenje, I.P., d.o.o. pri Novi Kreditni banki Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, št. SI56 0451 5000 3477 570, z obveznim sklicem na 66669413. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških, bo prodajalec kupcu izročil nepremičnino v last in posest ter bremen prosto ter nanj prenesel lastninsko pravico.
IX. Drugi pogoji:
– Predmet prodaje nepremičnin je naprodaj kot celota ali po delih (posamezno stanovanje s parkirnimi mesti ali posamezno parkirno mesto).
– Nakup bo potekal po načelu videno – kupljeno.
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic. Prodajalec ni obvezan skleniti pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali s katerim koli ponudnikom.
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti pogodbo v čim krajšem možnem času po prejemu sklepa o izbiri (največ 45 dni). Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina za resnost ponudbe zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od ponudbe.
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja lahko podata obe stranki.
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe z možnostjo sporazumnega podaljšanja.
X. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.o.o.: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1409. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: natalija.sovic-jelenko@rlv.si in stane.blagotinsek@rlv.si
HTZ Velenje I.P., d.o.o.