Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1344. Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018, stran 3447.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N 
proračuna Občine Komen za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018 obsega:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto
Zaključni račun 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.871.959
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.501.779
70
DAVČNI PRIHODKI
2.661.784
700
Davki na dohodek in dobiček
2.353.043
703
Davki na premoženje
226.813
704
Domači davki na blago in storitve
81.928
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
839.995
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
640.619
711
Takse in pristojbine
5.283
712
Globe in druge denarne kazni
39.276
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
107.914
714
Drugi nedavčni prihodki
46.905
72
KAPITALSKI PRIHODKI
45.955
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
45.955
73
PREJETE DONACIJE
6.452
730
Prejete donacije iz domačih virov
3.707
731
Prejete donacija iz tujine
2.745
74
TRANSFERNI PRIHODKI
317.773
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
309.563
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
8.211
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
3.956.744
40
TEKOČI ODHODKI
1.236.390
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
367.156
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
56.113
402
Izdatki za blago in storitve
787.132
403
Plačila domačih obresti
24.988
409
Rezerve
1.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.587.687
410
Subvencije
180.329
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
647.138
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
146.008
413
Drugi tekoči domači transferi
614.212
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.092.489
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.092.489
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
40.179
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
30.661
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
9.517
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–84.784
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
182.190
50
ZADOLŽEVANJE
182.190
500
Domače zadolževanje
182.190
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
144.934
55
ODPLAČILA DOLGA
144.934
550
Odplačilo domačega dolga
144.934
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–47.529
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
37.255
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
84.784
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
620.852
3. člen 
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Komen izkazujejo po zaključnem računu za leto 2018 naslednje stanje:
Prenos sredstev iz leta 2017
45.493,66 EUR
Prenos sredstev iz leta 2018
1.000,00 EUR
Odhodki sredstev v letu 2018
0,00 EUR
Stanje denarnih sredstev rezerv 31. 12. 2018
46.493,66 EUR
Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2018 se prenesejo v rezervni sklad Občine Komen za leto 2018.
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Komen za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2019-3
Komen, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic