Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1337. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica, stran 3437.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), prvega odstavka 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica – UPB2 (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 4. redni seji dne 15. aprila 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica 
1. člen 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(1) S tem odlokom se z namenom načrtovanja in usklajevanja nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Svet za preventivo) ter določi sestavo, način delovanja in število članov oziroma članic.
(2) Svet za preventivo deluje kot strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
3. člen 
(1) Svet za preventivo sestavlja enajst (11) članov.
(2) Sestavljajo ga predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, in sicer:
– 2 predstavnika Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica;
– 1 predstavnik Policijske postaje Grosuplje;
– 1 predstavnik Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica;
– 1 predstavnik Osnovne šole Stična;
– 1 predstavnik Osnovne šole Šentvid pri Stični;
– 1 predstavnik VVZ Vrtca Ivančna Gorica;
– 1 predstavnik vzdrževalca oziroma upravljavca lokalnih cest;
– 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica;
– 2 predstavnika občanov.
4. člen 
(1) Občinski svet Občine Ivančna Gorica s sklepom imenuje predsednika in sestavo Sveta za preventivo na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega člena.
(2) Poziv za predloge razpiše Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
(3) Mandatna doba predstavnikov v svetu je štiri leta.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek Svet za preventivno opravlja naloge do imenovanja novega Sveta za preventivo, v kolikor ta še ni imenovan.
(5) Če posameznemu članu predčasno preneha mandat, se novega člana izvoli za čas do poteka mandata ostalim članom.
(6) Po poteku mandata so predstavniki lahko ponovno imenovani v svet.
5. člen 
Strokovno tehnične naloge za Svet za preventivo ter koordinacijo prometno-preventivnih aktivnosti na lokalni ravni izvaja strokovni delavec zaposlen v okviru občinske uprave. Strokovnega delavca imenuje direktor občinske uprave.
6. člen 
Svet za preventivo lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju tudi druge predstavnike, ki niso člani sveta.
7. člen 
(1) Svet za preventivo način dela uredi s poslovnikom, ki ga sprejme v soglasju z županom Občine Ivančna Gorica.
(2) Do sprejema poslovnika in za vprašanja, ki niso urejena s poslovnikom, se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica.
8. člen 
Naloge Sveta za preventivo so:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na območju Občine Ivančna Gorica;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem programe za varnost cestnega prometa na območju Občine Ivančna Gorica in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na območju Občine Ivančna Gorica;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na območju Občine Ivančna Gorica;
– sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
9. člen 
Sredstva za delo Sveta za preventivo ter sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Ivančna Gorica se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu Občine Ivančna Gorica ter iz drugih sredstev.
10. člen 
Za delo članov Sveta za preventivo se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti.
11. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 76/12).
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega odloka preneha mandat dosedanjim članom Sveta za preventivo.
(2) Nov Svet za preventivo se imenuje najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi odloka.
(3) Dosedanji člani Sveta za preventivo nadaljujejo z delom do konstituiranja novega Sveta za preventivo v skladu s tem odlokom.
13. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2019
Ivančna Gorica, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad