Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1345. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2019, stran 3448.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je občinski svet na 5. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2019 (Uradni list RS, št. 17/19) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Splošni del proračuna Občine Komen na ravni podskupin kontov se za leto 2019 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.817.567
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.718.419
70
DAVČNI PRIHODKI
2.700.012
700 Davki na dohodek in dobiček
2.348.712
703 Davki na premoženje
265.570
704 Domači davki na blago in storitve
85.730
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.018.407
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
665.600
711 Takse in pristojbine
6.400
712 Globe in druge denarne kazni
34.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
129.650
714 Drugi nedavčni prihodki
182.257
72
KAPITALSKI PRIHODKI
200.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
120.000
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
80.000
73
PREJETE DONACIJE
1.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
897.270
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
467.472
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
429.798
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.426.689
40
TEKOČI ODHODKI
1.654.857
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
474.702
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
75.665
402 Izdatki za blago in storitve
1.069.090
403 Plačila domačih obresti
24.400
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.819.642
410 Subvencije
192.835
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
712.931
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
175.723
413 Drugi tekoči domači transferi
738.153
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.905.888
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.905.888
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
46.302
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
26.416
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
19.886
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–609.122
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
202.895
50
ZADOLŽEVANJE
202.895
500 Domače zadolževanje
202.895
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
166.500
55
ODPLAČILA DOLGA
166.500
550 Odplačilo domačega dolga
166.500
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–572.727
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
36.395
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
609.122
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
573.324
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2019–2022 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-8/2019
Komen, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Komen 
mag. Erik Modic 

AAA Zlata odličnost