Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1340. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje, stran 3440.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka prve alineje 30. člena, v povezavi z 31. členom Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17), 72. in 78. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) in druge alineje 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(uvodne določbe) 
Javni lekarniški zavod Lekarna Kočevje (v nadaljevanju besedila: zavod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Lekarne Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93 in 97/14) za izvajanje javne službe na področju lekarniške dejavnosti v Občini Kočevje.
2. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanovitelja,
– dejavnosti zavoda,
– statusne določbe,
– organizacija zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– organi zavoda,
– sredstva za delo zavoda,
– premoženje zavoda,
– odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje,
– način razpolaganja s presežkom nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in ustanoviteljem ter
– splošni akti zavoda.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA 
4. člen
(ime in sedež ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj zavoda je Občina Kočevje s sedežem na Ljubljanski cesti 26, 1330 Kočevje.
(2) Matična številka ustanovitelja je 5874238000.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen
(dejavnost zavoda) 
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost na primarni ravni, ki se izvaja kot javna služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter farmacevtsko obravnavo pacientov, in obsega:
– izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini na recept in brez recepta,
– izdajo živil za posebne zdravstvene namene,
– farmacevtsko obravnavo pacienta,
– dejavnost farmacevta svetovalca,
– farmacevtsko intervencijo,
– storitve telefarmacije,
– pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini,
– priprava izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo magistralnih zdravil,
– spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali sumu nanje,
– prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
– drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena ter v njenem okviru, opravlja zavod še naslednje dejavnosti:
– preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– preskrbo z veterinarskimi izdelki,
– preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
– izvajanje samodiagostičnih meritev in testov,
– preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
– pedagoško-izobraževalno dejavnost,
– druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja zdravja,
– dostavo zdravil in drugih izdelkov k izvajalcem zdravstvene dejavnosti,
– druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Zavod opravlja naslednje dejavnosti, usklajene s standardno klasifikacijo:
47.730
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.650
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.910
Trgovina na drobno po pošti ali internetu
47.789
Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120
Obratovanje spletnih portalov
84.120
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
73.120
Posredovanje oglaševalskega prostora
85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
86.909
Druge zdravstvene dejavnosti
IV. STATUSNE DOLOČBE 
6. člen
(ime in sedež zavoda ter žig) 
(1) Ime zavoda je Lekarna Kočevje.
(2) Sedež zavoda je v kraju Kočevje.
(3) S Statutom zavoda se določi znak ali grafična oblika imena zavoda ter žig zavoda.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA 
7. člen
(organizacijske enote zavoda) 
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo na območju Občine Kočevje.
(2) Za izvajanje lekarniške dejavnosti ima zavod v svoji sestavi eno organizacijsko enoto s sedežem na Roški cesti 16 v Kočevju.
(3) Zavod ima organizirano eno priročno zalogo zdravil, in sicer v Zdravstveni postaji Zdravstvenega doma Kočevje v Predgradu.
(4) Zavod lahko organizira lekarno oziroma podružnico lekarne kot svojo organizacijsko enoto za izvajanje lekarniške dejavnosti le na območju občine ustanovitelja na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja pristojnega ministrstva.
(5) Zavod lahko organizira priročno zalogo zdravil pri zdravniku v kraju, ki je od najbližje lekarne oziroma podružnice oddaljen najmanj 10 kilometrov. Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda občina na območju katere se priročna zaloga zdravil organizira na podlagi predhodnega mnenja pristojne zbornice in soglasja ministrstva.
(6) Skladno s petim odstavkom tega člena se priročna zaloga zdravil financira s strani občine na območju katere se le-ta organizira na podlagi tripartitne pogodbe med občino ustanovitelja, zavodom in občino na območju katere se zaloga zdravil organizira.
(7) Notranjo organizacijo zavoda določa Statut zavoda.
8. člen 
(spletna lekarna) 
Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno. Pogoji za organiziranje spletne lekarne in postopki delovanja so določeni v Statutu zavoda in so urejeni v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
9. člen
(nastopanje v pravnem prometu) 
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti za katero je ustanovljen in registriran samostojno in brez omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi s katerimi razpolaga v skladu s predpisi.
VII. ORGANI ZAVODA 
10. člen
(organi zavoda) 
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda in
– strokovni svet.
11. člen 
(svet zavoda) 
(1) Svet zavoda nadzoruje in upravlja zavod.
(2) Svet zavoda sestavlja devet (9) članov, od tega:
– štirje (4) predstavniki ustanovitelja,
– trije (3) predstavniki zaposlenih v zavodu,
– en (1) predstavnik pacientov,
– en (1) predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana.
12. člen 
(imenovanje sveta zavoda) 
(1) Predstavnike ustanovitelja v svet zavoda imenuje Občinski svet Občine Kočevje v skladu s svojim Statutom in Poslovnikom.
(2) Predstavnika zaposlenih v svet zavoda izvolijo zaposleni delavci neposredno, s tajnim glasovanjem. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih delavcev. Izvoljeni so kandidati, ki so s strani volivcev dobili največ glasov. Postopek kandidiranja in volitev ter razrešitve predstavnikov delavcev se določijo s Statutom ali splošnim aktom, ki ga sprejme svet zavoda.
(3) Predstavnika pacientov v svet zavoda imenuje župan na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva vsem zainteresiranim kandidatom, ki se ga objavi na spletnih straneh ustanovitelja in zavoda. Javni poziv se objavi 30 dni pred potekom mandata sedanjemu predstavniku oziroma v roku 30 dni od dneva razrešitve. Predstavnik pacientov je lahko polnoletna oseba, ki ima stalno prebivališče na območju občine ustanovitelja in izpolnjuje druge pogoje določene v javnem razpisu.
(4) Predstavnika Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana v skladu s svojimi splošnimi akti.
13. člen 
(razreševanje članov sveta zavoda) 
(1) Posameznega člana sveta, ki ga imenuje ustanovitelj lahko občinski svet, na predlog župana, predčasno razreši, če:
– se le-ta ne udeležuje sej sveta zavoda;
– bi se izkazalo, da le-ta članstvo v svetu zavoda izrablja ali poizkuša izrabiti za osebne interese;
– le-ta neustrezno zastopa interese ustanovitelja;
– le-ta ravna v nasprotju z določbami tega akta ali Statuta zavoda;
– je v času mandata pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabi tudi v primeru razrešitve člana sveta, ki ga imenuje župan, pri čemer je razrešitev člana v pristojnosti župana.
14. člen 
(konstituiranje sveta zavoda) 
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta, ki je bil imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta zavoda, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta.
(2) Konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor, ki jo do izvolitve predsednika sveta zavoda tudi vodi. Konstitutivno sejo sveta zavoda se skliče v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda.
15. člen 
(vodenje sveta zavoda) 
(1) Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda na konstitutivni seji z večino glasov vseh navzočih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega predstavnik je.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta zavoda v primeru njegove odsotnosti.
(4) Svet zavoda odloča z večino glasov vseh navzočih članov sveta.
(5) Organizacijo in način dela sveta zavoda ter način in uresničevanje pravic in dolžnosti članov sveta zavoda določi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen 
(mandat članov sveta zavoda) 
(1) Mandat članov sveta traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja oziroma izvolitve največ dvakrat zaporedoma.
(2) Mandat članov prične teči z dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
17. člen 
(pristojnosti sveta zavoda) 
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, ki jih določa zakon še naslednje naloge:
– nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
– nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
– ustanovitelju predlaga, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda v skladu z določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost, vrne ustanovitelju,
– ustanovitelju predlaga način in višino pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– odloča o sanacijskem programu in predlogih za pokritje primanjkljaja presežka odhodkov nad prihodki,
– nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
– obravnava dolgoročno strategijo zavoda, jo potrdi in predloži ustanovitelju v sprejem,
– sprejme letni program dela in določa finančni načrt zavoda,
– sprejme normative za delo na predlog direktorja,
– preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
– odloča o delovni uspešnosti direktorja,
– spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
– uveljavlja zahtevke zavoda proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri poslovodenju,
– obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo delo,
– spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost,
– najmanj polletno spremlja in ocenjuje poslovanje zavoda,
– s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema Statut zavoda,
– izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest ter k razpolaganju s premičnim premoženjem zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na podlagi zakonov in drugih predpisov,
– imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji določenimi z zakonom,
– zagotavlja varstvo pravic delavcev,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in Statutom zavoda.
18. člen 
(direktor zavoda) 
Direktor zavoda zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi in organizira delo ter poslovanje zavoda. Direktor zavoda je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
19. člen 
(imenovanje direktorja zavoda) 
(1) Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo farmacevtske smeri ali končan enovit magistrski študij farmacije,
– ima veljavno licenco za izvajanje lekarniške dejavnosti,
– ima pet let izkušenj na področju lekarniške dejavnosti,
– predloži program razvoja zavoda,
– ima izkušnje s področja vodenja in upravljanja,
– ni hkrati član sveta zavoda istega ali drugega javnega lekarniškega, zdravstvenega ali socialnovarstvenega zavoda,
– ni v delovnem ali pogodbenem razmerju pri pravnih ali fizičnih osebah, ki opravljajo dejavnost izdelovanja zdravil ali dejavnost prometa na debelo z zdravili, nima lastniškega deleža ali lastništva z možnostjo vpliva pri proizvajalcu zdravil oziroma pri delodajalcu, ki je s temi osebami povezana družba v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe,
– ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– izpolni druge pogoje, določene z zakonom in predpisi.
(2) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa.
(3) Javni razpis za imenovanje direktorja objavi svet zavoda v roku 6 mesecev pred iztekom mandata, oziroma v roku 30 dni od dneva razrešitve. Javni razpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh zavoda.
(4) Mandat direktorja zavoda traja pet let. Direktor je po preteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
20. člen 
(razrešitev direktorja) 
(1) Direktorja se razreši, če:
– to sam zahteva,
– mu je s pravnomočno sodno odločbo prepovedano opravljanje poklica,
– pri svojem delu ne ravna v skladu z zakonom ali drugimi predpisi in splošnimi akti,
– ne izvaja sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– z nevestnim ali malomarnim delom povzroča škodo zavodu,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Direktorja zavoda razreši svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
(4) V kolikor direktor sam poda izjavo o razrešitvi, svet zavoda o pisni izjavi obvesti ustanovitelja in prične s postopkom imenovanja novega direktorja.
21. člen 
(vršilec dolžnosti) 
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti in hkrati takoj začne postopek za imenovanje direktorja.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zavoda bodisi katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za funkcijo direktorja. V kolikor med navedenim ni možno izbrati ustreznega vršilca dolžnosti, ga v imenu sveta zavoda izbere ustanovitelj.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za obdobje enega leta. Ista oseba lahko funkcijo vršilca dolžnosti direktorja opravlja največ dvakrat.
22. člen 
(pristojnosti direktorja) 
(1) Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira delo in poslovanja zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda, finančnega načrta, pripravlja poročila o delu in poslovanju zavoda,
– sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v Statutu,
– predlaga načrt investicij in razvoja lekarniške dejavnosti v soglasju s svetom zavoda,
– izvršuje odločitve sveta zavoda,
– predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom zavoda,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem sveta zavoda,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k določenim nalogam in imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih strokovnih delavcev,
– poroča ministrstvu o številu prejetih receptov in številu farmacevtskih strokovnih delavcev,
– farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in etičnemu izvajanje lekarniške dejavnosti,
– zagotavlja strokovno neodvisnost glede naročanja zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in Statutom.
(2) Direktor je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru dejavnosti in vsakoletnega finančnega načrta zavoda.
(3) V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.
23. člen 
(strokovni svet zavoda) 
(1) Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski organ zavoda za obravnavanje in odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Strokovni svet sestavljajo direktor kot predsednik in dva člana, ki ju izmed zaposlenih magistrov farmacije s sklepom imenuje direktor. Mandat članov strokovnega sveta je vezan na mandat direktorja.
(3) Pristojnosti strokovnega sveta se določijo s Statutom zavoda.
(4) Strokovni svet zavoda se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
(5) Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov sveta.
(6) Strokovni svet sklicuje in vodi direktor zavoda. Direktor odgovarja za izvajanje sprejetih ukrepov.
(7) Direktor lahko s sklepom razreši člana strokovnega sveta.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
24. člen
(sredstva za delo zavoda) 
(1) Zavod pridobiva in uporablja sredstva za delo iz javnih in zasebnih sredstev:
– s plačili za opravljano delo v okviru lekarniške dejavnosti na podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
– s plačili iz proračunskih sredstev,
– z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih sredstev, s prodajo blaga in storitev,
– iz sredstev ustanovitelja oziroma namenskih sredstev za izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
– iz drugih poslovnih razmerij,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod pogoji, določenimi z zakonom.
(2) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj iz proračunskih sredstev, uporabljati izključno za namene, ki jih le-ta določi z vsakoletnim proračunom.
IX. PREMOŽENJE ZAVODA 
25. člen
(premoženje zavoda) 
(1) Za opravljanje dejavnosti, navedene v 5. členu tega odloka, zagotavlja ustanovitelj zavodu sredstva in premoženje s katerim le-ta razpolaga na dan, 31. 12. 2018, kar je razvidno iz Pogodbe o upravljanju.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
(3) Za razpolaganje s premoženjem mora zavod predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda.
(4) Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.
X. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA IN NJEGOVO POSLOVANJE 
26. člen 
(odgovornost za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje) 
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda in njegovo poslovanje.
XI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
27. člen 
(presežek prihodkov nad odhodki) 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi in se nameni za:
– solventno in likvidno poslovanje zavoda,
– investicije v prostor in opremo zavoda in
– razvoj kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev.
(2) Svet zavoda predlaga ustanovitelju, da se del presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz zasebnih sredstev vrne ustanovitelju, če s tem ni ogroženo solventno ali likvidno poslovanje zavoda. Vrnjena sredstva ustanovitelj uporabi izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti.
(3) O presežkih prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
28. člen 
(primanjkljaj sredstev za delo) 
(1) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda, odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
(2) Če zavod v letnem obračunu izkaže primanjkljaj oziroma presežek odhodkov nad prihodki mora izdelati sanacijski program in pripraviti predlog za pokritje primanjkljaja o katerem odloči Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
XII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM 
29. člen 
(pravice in obveznosti ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj:
– vključuje zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva in z zavodom sodeluje pri zagotavljanju mreže javne lekarniške službe,
– v svet zavoda imenuje svoje predstavnike ter predstavnika pacientov,
– odloča o načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
– v primeru, da ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno z zakonskimi in drugimi predpisi.
30. člen 
(pravice in obveznosti zavoda) 
Zavod:
– odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga,
– z ustanoviteljem sodeluje pri ukrepih za napredek zdravstvenega varstva prebivalstva,
– pripravlja in oblikuje razvojne načrte ter program dela in finančni načrt zavoda,
– ustanovitelju, na njegovo zahtevo, nudi vse potrebne podatke o svojem poslovanju,
– sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru svoje dejavnosti;
31. člen 
(dolžnost ustanovitelja) 
(1) Ustanovitelj je dolžan zavodu zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa, po dinamiki, ki jo z zavodom dogovori ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zavoda zagotavlja ustanovitelj.
(2) Ustanovitelj je dolžan zavodu nuditi tudi druge vrste pomoči, ki nimajo materialnega značaja.
32. člen 
(soglasje ustanovitelja) 
(1) Zavod je dolžan od ustanovitelja pridobiti soglasje:
– k določbam Statuta,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja,
– k statutarnim spremembam,
– o presežkih prihodkov nad odhodki,
– k predlogu za pokritje izgube v okviru sanacijskega programa,
– k najemu posojil v obsegu in pod pogoji, kot jih določa odlok s katerim se sprejme proračun za tekoče leto, razen za likvidnostna posojila tekočega leta,
– o ustanovitvi oziroma ukinitvi lekarn, podružnic lekarn in priročnih zalog zdravil,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali s tem odlokom.
(2) Ustanovitelj je dolžan svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajati tako, da omogočajo zavodu nemoteno delovanje. V vseh primerih, ko ta odlok ali Statut ali zakon določajo, da mora zavod od ustanovitelja pridobiti soglasje, se šteje, da je bilo soglasje dano, če ustanovitelj v roku 60 dni od datuma prejema zahteve, izdaje soglasja ne zavrne ali pa zavoda pred potekom tega roka ne obvesti, do katerega dne rok podaljšuje.
XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
33. člen
(Statut zavoda) 
(1) Vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se uredijo v Statutu zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda z večino glasov vseh članov.
(2) Statut se uskladi z vsakokratnimi spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Kočevje.
(3) Statut se po sprejemu objavi v Uradnem listu RS.
(4) V skladu s Statutom ima zavod lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja pomembna za delo in poslovanje zavoda. Splošne akte sprejme direktor, če statut ne določa drugače.
34. člen 
(odlok zavoda) 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode in lekarniško dejavnost ter druge veljavne predpise.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen
(uskladitev z drugimi pravnimi akti) 
(1) Zavod je dolžan Statut zavoda uskladiti z določbami tega odloka, najkasneje v dveh mesecih od objave odloka v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Do uskladitve Statuta in drugih pravnih aktov s tem odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih aktov zavoda, če niso v nasprotju s tem odlokom.
(3) Direktor in strokovni svet nadaljujejo s svojim delom do izteka mandata, če so že imenovani.
(4) Sedanjemu svetu zavoda preneha mandat ob konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanega skladno z določbami tega odloka in Statuta zavoda.
36. člen 
(veljavnost odloka) 
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Lekarne Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Lekarne Kočevje (Uradni list RS, št. 97/14).
37. člen 
(objava odloka) 
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Kočevje.
(2) Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-9/2018-4(610)
Kočevje, dne 23. aprila 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti