Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1308. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1309. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1310. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE

1311. Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

1313. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018

Cerkno

1314. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018
1315. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka
1316. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Črnomelj

1317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj
1318. Sklep o višini parkirnine za leto 2019
1319. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1320. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dravograd

1321. Sklep o soglasju k ceni storitve »pomoč družini na domu« v Občini Dravograd

Ilirska Bistrica

1322. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018
1323. Sklep o izbrisu zaznambe grajenega javnega dobra

Kamnik

1324. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik

Ljubljana

1325. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

Murska Sobota

1326. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

22. Zakon o ratifikaciji Priloge I k Dopolnilnemu protokolu k ženevskim konvencijam z dne 12. avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov (Protokol I) z dne 8. junija 1977, kot je bila spremenjena 30. novembra 1993 (MPŽKMOS)
23. Akt o dopolnitvah Akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (MAZŽV)

Ministrstvo za zunanje zadeve

24. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Gruzije o sodelovanju na obrambnem področju
25. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o centraliziranem carinjenju v zvezi z razporeditvijo nacionalnih stroškov zbiranja, ki se zadržijo, kadar se tradicionalna lastna sredstva dajo na razpolago proračunu EU za Republiko Slovenijo
26. Obvestilo o začetku veljavnosti Spremembe Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč za Republiko Slovenijo
27. Obvestilo o začetku veljavnosti spremembe Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča za Republiko Slovenijo
28. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe o načelih, ki urejajo dejavnosti držav pri raziskovanju in uporabi vesolja, vključno z Luno in drugimi nebesnimi telesi za Republiko Slovenijo
29. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije za Republiko Slovenijo
30. Obvestilo o začetku veljavnosti spremenjene Priloge I in Priloge II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško Republiko in Republiko Finsko za Republiko Slovenijo