Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1317. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj, stran 3407.

  
Na podlagi 18. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru /ZJRM-1/ (Uradni list RS, št. 70/06), 65. in 66. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 17. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj 
1. člen 
Spremeni se 3. člen Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 66/07, 31/08 in 47/13), ki se na novo glasi:
»Na območju občine Črnomelj je dovoljeno taboriti samo na lokacijah, ki so za ta namen opredeljene v Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, in sicer na podlagi izpolnjevanja predhodno preverjenih določil prostorsko izvedbenih pogojev in na podlagi določil izdanega dovoljenja v skladu s tem odlokom.
Izjemoma se lahko začasno, do spremembe in dopolnitev OPN občine Črnomelj, dovoli taborjenje tudi na lokacijah: Mala sela, parc. št. 385 in 389/2, obe k.o. Adlešiči, Pobrežje, parc. št. 763/7, 764 in 765 vse k.o. Adlešiči in Sodevci, parc. št. 14/1, k.o. Sodevci, Gorenji Radenci, parc. št. 1151 in 1149/4 obe k.o. Radenci in Srednji Radenci, parc. št. 131, k.o. Radenci.
Taborjenje se lahko izjemoma začasno dovoli tudi na ostalih območjih, če gre za taborjenje oziroma postavitev tabora v sklopu javnega shoda ali javne prireditve, in sicer v kraju javnega shoda ali javne prireditve in ne traja več kot dva dni pred in po zaključku javnega shoda ali javne prireditve.
Na lokacijah za taborjenje je prepovedano postavljati stalne objekte razen, če je to skladno s predhodno preverjenimi določili prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj. Enako velja tudi za postavitev začasnih objektov.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
»Taborjenje je dovoljeno na podlagi dovoljenja, ki ga po tem odloku izda za to pristojen organ Občine Črnomelj.«
Spremeni se drugi odstavek 4. člena odloka tako, da se glasi:
»vlogo za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se vloži najpozneje en mesec pred izvajanjem taborjenja.«
3. člen 
V 6. členu odloka se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na lokacijah, ki se nahajajo na poplavnem območju se taborjenje izvaja le ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenja oziroma šotorjenja, da bo v primeru visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja oziroma šotorjenja.«
4. člen 
Črta se druga (2) točka prvega odstavka 11. člena odloka.
Spremeni se četrta (4) točka prvega odstavka 11. člena tako, da se glasi:
»4. Tabori v nasprotju s pogoji, ki so določeni v Dovoljenju o taborjenju«. 3., 4. in 5. točka prvega odstavka postanejo 2., 3. in 4.
Spremeni se drugi odstavek 11. člena odloka tako, da se glasi:
»Z globo v znesku 100 eurov se na mestu prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2013
Črnomelj, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Črnomelj 
Andrej Kavšek