Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1324. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik, stran 3411.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 50. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) ter 36. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 62/15) je Nadzorni odbor Občine Kamnik na 3. seji dne 13. 3. 2019 sprejel
S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E 
Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik 
1. člen 
6. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor ima predsednika, namestnika predsednika in pet članov. Način imenovanja le-teh določata statut občine in zakon.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča namestnik predsednika, v kolikor je odsoten tudi namestnik predsednika pa po pooblastilu drug član.«
2. člen 
V 7. členu poslovnika se pri zadnji alineji črta besedna zveza »obvezno pa, kadar je na dnevnem redu gradivo v zvezi s pristojnostjo nadzornega odbora«.
3. člen 
Tretji odstavek 8. člena poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Glede prenehanja članstva v nadzornem odboru, razrešitve ter nezdružljivosti članov nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalni samoupravi ter statuta občine.«
4. člen 
V 9. členu poslovnika se za tretjim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»Podatke iz prejšnjega odstavka nadzorni odbor zahteva z dopisom, v katerem nadzorovani stranki postavi razumen rok. Podatki se posredujejo v elektronski obliki, v kolikor to ni mogoče pa v fizični obliki.«
5. člen 
V 10. členu poslovnika se besedna zveza »sprejetim Pravilnikom o določitvi plačil« nadomesti z besedno zvezo »pravilnikom, ki določa plačila«.
6. člen 
12. člen poslovnika se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program dela v skladu s statutom občine.
Med letom lahko nadzorni odbor program dela spremeni ali dopolni.«
7. člen 
V 13. členu poslovnika se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Seje nadzornega odbora niso javne. Na sejah so lahko prisotni samo člani nadzornega odbora, tajnik nadzornega odbora in morebitni vabljeni.«
8. člen 
V tretjem odstavku 14. člena poslovnika se beseda »vroči« nadomesti z besedo »posreduje«.
V šestem odstavku 14. člena se beseda »dostavi« nadomesti z besedo »posreduje«.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»Vabilo brez gradiva se posreduje v vednost tudi županu in direktorju občinske uprave.«
9. člen 
V 15., 18., 19., 21. in 22. členu poslovnika se besedna zveza »predsednik nadzornega odbora« v vseh sklonih nadomesti z besedno zvezo »predsedujoči« v ustreznih sklonih.
V prvem odstavku 15. člena se beseda »upravičenih« nadomesti z besedo »opravičenih«.
V drugem odstavku 15. člena se beseda »vseh« prestavi pred besedo »članov«.
Na koncu drugega odstavka 15. člena se doda », razen ko je drugače določeno v tem poslovniku ali statutu občine.«
10. člen 
V drugem odstavku 16. člena se za besedno zvezo »prejšnje seje« doda besedna zveza », poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje«.
11. člen 
V prvem odstavku 17. člena poslovnika se črta prvi stavek in se nadomesti z besedno zvezo »Po ugotovitvi sklepčnosti ter glasovanju o dnevnem redu, nadzorni odbor glasuje o potrditvi zapisnika prejšnje seje.«
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Po glasovanju o zapisniku predsedujoči člane seznani s sklepi zadnje seje nadzornega odbora, tajnik in člani nadzornega odbora pa poročajo o realizaciji sklepov prejšnje seje.«
12. člen 
V 20. členu poslovnika se besedna zveza »sklene, da še ni pogojev za končno odločanje« nadomesti z besedno zvezo »o točki ne želi odločati na isti seji«.
Za besedo »lahko« se doda besedna zveza »s sklepom«.
13. člen 
V tretji alineji prvega odstavka 23. člena poslovnika se črta besedilo »ostalih morebitnih prisotnih«.
Peta alineja prvega odstavka 23. člena se spremeni, tako da se glasi:
»potrditev zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje;«.
14. člen 
V prvem odstavku 24. člena poslovnika se črtajo besedna zveza »fizični ali«, besedilo »(šteje se, da je vabilo v elektronski obliki vročeno, ko naslovnik pošlje potrdilo o prejemu le-tega)«, ter besedilo »osebnim telefonskim glasovanjem ali«.
V četrtem odstavku 24. člena se črta besedilo »potrdila o vročitvi vabil članom sveta oziroma«.
15. člen 
V drugem odstavku 26. člena poslovnika za besedo »pridobijo« doda besedilo »elektronske izvode, v kolikor to ni mogoče pa«.
16. člen 
V drugem odstavku 27. člena poslovnika se namesto besedila »nadzorovani osebi oziroma organu (v nadaljevanju nadzorovana stranka)« doda besedilo »nadzorovani stranki«.
17. člen 
V drugem odstavku 28. člena poslovnika se črta stavek »Nadzorni odbor mora o odzivnem poročilu odločiti v 15 dneh od prejema le-tega.«
V tretjem odstavku 28. člena se za besedo »odbor« doda besedilo »v 15 dneh od prejema odzivnega poročila dokončno«.
18. člen 
V prvem odstavku 29. člena poslovnika se pred besedo »poročilo« doda beseda »Dokončno«, ter na koncu stavka se doda besedilo »ter ga objavi na spletni strani občine«.
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »nadzoru« doda besedo »in«.
V drugem odstavku 29. člena se črta besedilo »ter o tem poročati nadzornemu odboru«.
19. člen 
32. člen poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»Za vsak nadzor se v skladu z določili tega poslovnika in predpisov, ki urejajo arhiviranje in hrambo aktov, hranijo vse beležke ter druge veljavne listine, osnutek poročila, odzivno poročilo in poročilo s priporočili in predlogi.«
20. člen 
V prvem odstavku 33. člena poslovnika se za besedo »nepristranskosti« doda besedna zveza »v skladu z zakonom, ki ureja nasprotje interesov ter statutom občine.«
V drugem odstavku 33. člena poslovnika se za besedo »podane« doda beseda »tudi«.
21. člen 
V drugem odstavku 35. člena poslovnika se besedo »poslati« zamenja z besedo »posredovati«.
22. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2019
Kamnik, dne 13. marca 2019
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Kamnik 
Elvira Peterlin