Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1314. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018, stran 3405.

  
Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Cerkno za leto 2018 
1. člen 
Potrdi se zaključni račun Občine Cerkno za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna za leto 2018 izkazuje:
 
(v €)
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.371.284
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.693.760
70
DAVČNI PRIHODKI 
4.087.694
700 Davki na dohodek in dobiček
3.735.660
703 Davki na premoženje
205.870
704 Domači davki na blago in storitve
145.379
706 Drugi davki in prispevki 
785
71
NEDAVČNI PRIHODKI
606.066
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
369.453
711 Takse in pristojbine
3.410
712 Denarne kazni 
6.903
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
13.028
714 Drugi nedavčni prihodki
213.272
72
KAPITALSKI PRIHODKI
15.586
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
72
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
15.514
73
PREJETE DONACIJE
6.210
730 Prejete donacije iz domačih virov
6.210
74
TRANSFERNI PRIHODKI
655.728
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
513.386
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
142.342
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
5.596.821
40
TEKOČI ODHODKI 
1.633.574
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
269.098
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
43.208
402 Izdatki za blago in storitve
1.175.876
403 Plačila domačih obresti
15.365
409 Rezerve
130.027
41
TEKOČI TRANSFERI
1.805.065
410 Subvencije
83.462
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.076.854
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
221.862
413 Drugi tekoči domači transferi
422.887
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.072.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.072.276
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
85.906
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
74.911
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.995
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–225.537
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
15.607
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
15.607
751 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
15.607
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
15.607
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
142.943
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
142.943
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
–352.873
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–142.943
XI.
NETO FINANCIRANJE
225.537
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
821.062
3. člen 
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
4. člen 
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0036/2017-7
Cerkno, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič