Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1315. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka, stran 3406.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18) in 16. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 4. redni seji dne 25. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka 
1. člen 
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o dodelitvi enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka (Uradni list RS, št. 56/08) se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka je eden od staršev, ki na dan rojstva otroka, za katerega uveljavlja pravico do enkratnega denarnega prispevka, izpolnjuje naslednja pogoja:
– je državljan Republike Slovenije ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji,
– ima prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerkno.«
2. člen 
V 3. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pravico do enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka lahko upravičenec uveljavlja za otroka, ki ima na dan rojstva prijavljeno stalno prebivališče v Občini Cerkno.«
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0024/2008
Cerkno, dne 25. aprila 2019
Župan 
Občine Cerkno 
Gašper Uršič