Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1325. Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018, stran 3412.

  
Na podlagi drugega odstavka 96. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 15. aprila 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I     R A Č U N 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz programov in projektov, njihove spremembe tekom leta ter realizacija v letu 2018.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana.
Št. 410-72/2019-46
Ljubljana, dne 15. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković