Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1313. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018, stran 3404.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr., 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 4. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I     R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2018.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2018 so naslednji:
v EUR
Konto 
Naziv konta
Realiziran proračun 2018
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.257.129
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
21.669.965
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
16.985.202
700 Davki na dohodek in dobiček
14.570.308
703 Davki na premoženje
1.312.931
704 Domači davki na blago in storitve
1.093.379
706 Drugi davki
8.584
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.684.763
710 Udeležba na dobičku 
od premoženja
1.906.539
711 Takse in pristojbine
24.427
712 Globe in druge denarne kazni
45.180
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
92.582
714 Drugi nedavčni prihodki
2.616.035
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
519.833
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
514.833
73
PREJETE DONACIJE
8.077
730 Prejete donacije iz domačih virov
8.077
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
1.059.254
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.059.254
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. 
iz sredstev proračuna EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786 Ostala prejeta sredstva 
iz proračuna EU
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.618.016
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
6.699.801
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.350.618
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
214.122
402 Izdatki za blago in storitve
5.044.026
403 Plačila domačih obresti
81.035
409 Rezerve
10.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.443.059
410 Subvencije
719.739
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
5.064.443
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
800.562
413 Drugi tekoči domači transferi
2.858.315
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
8.370.857
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.370.857
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
(430+431+432)
104.299
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso PU
57.985
432 Investicijski transferi PU 
46.314
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) (I-II)
–1.360.887
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
2.059.737
50
ZADOLŽEVANJE
2.059.737
500 Domače zadolževanje
2.059.737
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
1.227.587
55
ODPLAČILO DOLGA
1.227.587
550 Odplačila domačega dolga
1.227.587
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–528.737
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
832.150
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.360.887
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017 
2.700.992
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2018 je 1.501,27 EUR.
4. člen 
(1) Presežek odhodkov in izdatkov nad prihodki in prejemki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2018 je 528.736,90 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2018 znašajo 2.172.255,70 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2019.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2019 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-0004/2018
Brežice, dne 19. aprila 2019
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan