Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1311. Sklep o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem, stran 3399.

  
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P 
o uporabi Smernic o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem 
1. člen 
(Namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski bančni organ je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) dne 17. januarja 2019 na svoji spletni strani objavil Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem (EBA/GL/2019/1; v nadaljevanju smernice).
(2) Smernice iz prvega odstavka tega člena določajo, katere vrste izpostavljenosti, ki niso navedene v drugem odstavku 128. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), se povezujejo z zelo visokim tveganjem in v kakšnih okoliščinah, kot zahteva tretji odstavek 128. člena Uredbe (EU) št. 575/2013. Smernice vsebujejo tudi opredelitvi pojmov »naložbe v podjetja tveganega kapitala« in »naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb« iz točk (a) in (c) drugega odstavka 128. člena Uredbe (EU) št. 575/2013, ki pa se uporabljata samo za namen teh smernic.
(3) Smernice so naslovljene na:
1. institucije, kot so opredeljene v prvem odstavku 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010, in
2. pristojne organe, kot so opredeljeni v točki (i) drugega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010.
2. člen 
(Vsebina sklepa in obseg uporabe smernic) 
(1) S tem sklepom določa Banka Slovenije uporabo smernic za:
1. banke in hranilnice, ki so v skladu z ZBan-2 pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v RS (v nadaljevanju banke), in
2. Banko Slovenije, kadar v skladu z ZBan-2 v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad bankami iz 1. točke tega odstavka.
(2) Banke iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic v delu, v katerem so naslovljene na banke.
(3) Banka Slovenije bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZBan-2 in Uredbo (EU) št. 575/2013 v celoti upoštevala določbe smernic v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.
3. člen 
(Uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2019.
Ljubljana, dne 23. aprila 2019
Boštjan Vasle 
predsednik 
Sveta Banke Slovenije