Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1326. Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018, stran 3412.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) ter 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 5. seji dne 25. aprila 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I     R A Č U N 
proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018.
3. člen 
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
Realizacija 2018
I.
SKUPNI PRIHODKI (70+71+72+73+74)
20.286.319,23
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.043.257,91
70
DAVČNI PRIHODKI
12.284.266,87
700
Davek na dohodek in dobiček
9.658.297,00
703
Davek na premoženje
2.396.066,35
704
Domači davki na blago in storitve
229.903,52
706
Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.758.991,04
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.069.192,90
711
Takse in pristojbine
16.895,14
712
Globe in druge denarne kazni
149.080,71
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
182.572,96
714
Drugi nedavčni prihodki
341.249,33
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.007.109,39
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
245.360,27
721
Prihodki od prodaje zalog
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.761.749,12
73
PREJETE DONACIJE
550,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
550,00
731
Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.235.401,93
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.299.553,05
741
Prejeta sredstva iz državn. prorač. iz sredstev pror. Evropske unije
1.935.848,88
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
22.035.394,30
40
TEKOČI ODHODKI
5.098.292,77
400
Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.362.892,80
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
220.850,95
402
Izdatki za blago in storitve 
3.227.176,38
403
Plačila domačih obresti
46.186,71
409
Rezerve
241.185,93
41
TEKOČI TRANSFERJI
8.136.184,15
410
Subvencije
244.879,59
411
Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.112.113,11
412
Transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam
724.186,17
413
Drugi tekoči domači transferji
4.055.005,28
414
Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
8.286.361,81
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
8.286.361,81
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
514.555,57
431
Inves. transf. pravnim in fizičnim osebam, ki niso proč. uporabniki
137.911,32
432
Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
376.644,25
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–1.749.075,07
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
250.350,00
75
PREJETA VRAČ. DANIH POSOJ. IN PROD. KAP. DELEŽ.
250.350,00
750
Prejeta vračila danih posojil
11.250,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
239.100,00
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440
Dana posojila
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
250.350,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
584.200,00
50
ZADOLŽEVANJE
584.200,00
500
Domače zadolževanje
584.200,00
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
748.851,35
55
ODPLAČILA DOLGA
748.851,35
550
Odplačilo domačega dolga
748.851,35
IX.
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.663.376,42
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 
–164.651,35
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
1.749.075,07
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2018
9009
Splošni sklad za drugo
592.214,67
4. člen 
Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami pa se objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0060/2019-2
Murska Sobota, dne 25. aprila 2019
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek