Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, stran 3400.

  
Na podlagi druge alineje prvega odstavka 18. člena in prvega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/20, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C), devetega odstavka 11. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18), je svet Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 33. redni seji, 26. 2. 2019, sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 
1. člen
V Pravilniku o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17) se v 2. členu 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. »celovečerni prvenec« je prvi celovečerni igrani film, ki ga posname režiser, ki je režiral že vsaj eno avdiovizualno delo;«.
21., 22. in 23. točka se črtajo.
29. točka se spremeni tako, da se glasi:
»29. »paritetna sredstva« so sredstva, ki so prijavitelju projekta na javni razpis ali javni poziv za razvoj projekta odobrena največ do zneska, kot so mu jih odobrili evropski skladi oziroma programi;«.
Za 31. točko se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 32. točka, ki se glasi:
»32.»gost festivala« je s strani izvajalca festivala povabljeni soavtor oziroma drugi filmski ustvarjalec, ki sodeluje pri prikazanih filmih, avdiovizualnih delih ali je udeleženec obfestivalskih dejavnosti.«.
2. člen 
V 3. členu se za šestim odstavkom doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko agencija sofinancira razvoj filmskih projektov, podprtih od mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležena oziroma sodeluje tudi agencija, na podlagi javnega poziva, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo in zakona, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, ki urejajo postopek javnega poziva.«.
3. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na razpisu in pozivu agencije ne morejo biti sofinancirane fizične ter pravne osebe in z njimi povezane osebe, opredeljene v zakonu, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, ki ob prijavi na razpis nimajo poravnanih vseh zapadlih finančnih in ostalih obveznosti do agencije.«.
4. člen 
V 7. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prijavitelj projekta, ki prejme sredstva za sofinanciranje projekta razvoja scenarija oziroma v primeru prenosa materialnih avtorskih pravic na sofinanciranem projektu, novi prijavitelj, je dolžan prejeta sredstva prikazati v predračunu in finančnem načrtu projekta, prijavljenega na javni razpis za razvoj ali realizacijo filmskih projektov.«.
5. člen 
V 12. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na razpis iz prejšnjega odstavka:
– celovečerne igrane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj en kratkometražni film, ki je bil javno prikazan;
– celovečerne dokumentarne filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj eno avdiovizualno delo, ki je bilo javno prikazan;
– celovečerne animirane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali vsaj en celovečerni film ali kratki animirani film, ki je bil javno prikazan.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen 
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko na razpis iz prejšnjega odstavka:
– celovečerne igrane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni igrani film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je agencija sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– celovečerne dokumentarne filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je agencija sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– celovečerne animirane filmske projekte prijavijo producenti, ki so kot glavni producenti že realizirali celovečerni film, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve, ali kratki animirani film, ki je bil javno prikazan, ali producenti, ki prijavijo celovečerni filmski projekt, ki ga je agencija sofinancirala na razpisu iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika;
– celovečerne manjšinske koprodukcijske projekte prijavijo producenti, ki so kot producenti že realizirali vsaj en mednarodni koprodukcijski projekt, ki je bil objavljen v redni kinematografski distribuciji ali v medijih, skladno z zakonom, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Namen sofinanciranja filmskih festivalov v Republiki Sloveniji sta spodbujanje filmske kulture ter omogočanje publiki, da se seznani z domačo in tujo filmsko ustvarjalnostjo.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na razpisu za sofinanciranje filmskih festivalov lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja filmske in videodejavnosti ali za organizacijo kulturnih ali drugih prireditev in katerih ustanovitelj ali soustanovitelj ni Republika Slovenija in ki prijavljen festival izvajajo vsaj v zadnjih dveh koledarskih letih zapored pred letom prijave na razpis oziroma v primeru sofinanciranja za več zaporednih koledarskih let vsaj zadnja tri koledarska leta pred letom prijave na razpis.«.
8. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji) 
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega festivala v zadnjih dveh koledarskih letih pred letom prijave na razpis 
0‒30 točk
od tega
:
– pomembnost in vloga prijavljenega festivala za razvoj in dvig filmske kulture v Republiki Sloveniji
0‒20 točk
– odmevnost izvedenih edicij prijavljenega festivala
0‒10 točk
b) ocena programa prijavljenega festivala
0‒40 točk
od tega:
– specifičnost in izvirnost programa načrtovanih filmov in avdiovizualnih del
0‒20 točk
– kakovost in izvirnost obfestivalskih strokovnih programov 
0‒20 točk
c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, pričakovanega števila obiskovalcev in gostov 
0‒15 točk
od tega:
– načrtovano število filmov. 
0‒5 točk
– pričakovano število obiskovalcev
0‒5 točk
– načrtovano število in vloga gostov festivala v okviru filmskega programa
0‒5 točk
č) ocena finančnega načrta
0‒15 točk
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po posameznih postavkah 
0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja 
0‒5 točk«.
9. člen 
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen 
(merila za ocenjevanje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji, sofinanciranih v več zaporednih koledarskih letih) 
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka 35. člena tega pravilnika prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega festivala v zadnjih treh koledarskih letih pred letom prijave na razpis
0‒30 točk
od tega:
– pomembnost in vloga prijavljenega festivala za razvoj in dvig filmske in avdiovizualne kulture v zadnjih petih letih (iz naslovov prikazanih filmov ter navedbe obfestivalskih dogodkov razvidna pomembnost dosedanjega festivalskega programa)
0‒15 točk
– odmevnost izvedenih edicij prijavljenega festivala doma in v tujini
0‒15 točk
b) ocena programa prijavljenega festivala
0‒40 točk
od tega:
– specifičnost in izvirnost programa načrtovanih filmov in avdiovizualnih del
0‒20 točk
– kakovost in izvirnost obfestivalskih strokovnih programov
0‒20 točk
c) ocena načrtovanega števila prikazanih filmov, pričakovanega števila obiskovalcev in gostov
0‒15 točk
od tega:
– načrtovano število filmov
0‒5 točk
– pričakovano število obiskovalcev
0‒5 točk
– načrtovano število in vloga gostov festivala v okviru filmskega programa
0‒5 točk
č) ocena finančnega načrta
0‒15 točk
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po posameznih postavkah
0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja
0‒5 točk«.
10. člen 
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Z besedilom razpisa iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi pogoje, ki jih morata izpolnjevati prijavitelj in prijavljen festival, ter najnižje število točk, ki jih mora doseči prijavljen festival, da ga agencija sofinancira v več zaporednih koledarskih letih.«.
Četrti odstavek se črta.
11. člen 
V 38. členu se v drugem odstavku na koncu besedila črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»in ki so prijavljen program izvedle vsaj trikrat v zadnjih treh koledarskih letih pred letom prijave na poziv.«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»in ki so prijavljen projekt izvedle vsaj trikrat v zadnjih treh koledarskih letih pred letom prijave na razpis.«.
12. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pristojna strokovno programska komisija presoja upravičenost sofinanciranja kulturnovzgojnih filmskih programov na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena prispelih vlog, po naslednjih kriterijih:
– kontinuiranost delovanja prijaviteljev, ki delujejo na področju vzgojefilmskega občinstva z dokazano večjo odzivnostjo udeležencev izvedenih filmskovzgojnih projektov ali programov;
– kontinuirano delovanje prijaviteljev, ki delujejo na področju dvigovanja ravni filmske pismenosti (filmske delavnice, filmske šole, izobraževanje pedagogov oziroma vzgojiteljev, ki izvajajo filmsko vzgojo).«.
13. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(merila za ocenjevanje kulturnovzgojnih filmskih projektov prijavitelja) 
Pristojna strokovno programska komisija oceni upravičenost sofinanciranja na razpis prijavljenega projekta po naslednjih merilih:
a) ocena prijavljenega kulturnovzgojnega filmskega projekta v zadnjih treh letih
0‒35 točk
od tega:
– pomembnost in vloga prijavljenega projekta za razvoj in povečanje dostopnosti filmske vzgoje
0‒20 točk
– odmevnost prijavljenega projekta (medijska, strokovna)
0‒15 točk
b) ocena prijavljenega programa kulturnovzgojnega filmskega projekta
0‒50 točk
od tega:
– strokovna utemeljenost programa
0‒20 točk
– strokovne reference izvajalcev in vključenost filmskih ustvarjalcev v izvajanje projekta
0‒10 točk
– sistematičnost prijavljenega projekta
0‒10 točk
– dostopnost prijavljenega projekta
0‒10 točk
c) ocena finančnega načrta
0‒15 točk
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po posameznih postavkah
0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja
0‒5 točk«.
14. člen 
V 42. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Na razpisu za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke lahko sodelujejo stanovska društva ali zveze društev, ki delujejo na področju avdiovizualne, filmske in kinematografske dejavnosti.«.
15. člen 
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen 
(merila in kriteriji za sofinanciranje projektov organizirane filmske stroke) 
Pristojna strokovno programska komisija oceni in ovrednoti na razpis iz drugega odstavka prejšnjega člena prijavljene projekte po naslednjih merilih:
a) ocena dela prijavitelja v zadnjih dveh letih
0‒45 točk
od tega:
– pomen dela prijavitelja za razvoj filmske stroke v Republiki Sloveniji
0‒30 točk
– odmevnost aktivnosti v Republiki Sloveniji
0‒15 točk
b) vsebina prijavljenega projekta
0‒40 točk
od tega:
– strokovna utemeljenost prijavljenega vsebinskega koncepta programa za razvoj filmske stroke v Republiki Sloveniji
0‒25 točk
– načrtovana odmevnost projekta v Republiki Sloveniji
0‒15 točk
c) ocena finančnega načrta
0‒15 točk
od tega:
– ocena finančnega načrta in predračuna po posameznih postavkah
0‒10 točk
– delež zagotovljenega financiranja
0‒5 točk«.
16. člen 
V 53. členu se v tretjem odstavku v tretji alineji za besedo »projektov« beseda »in« nadomesti s piko.
Četrta alineja se črta.
17. člen 
V 54. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Na podlagi ugotovitve iz zapisnika iz prejšnjega odstavka, da je pravočasna vloga upravičene osebe formalno nepopolna, pristojni uslužbenec agencije pozove prijavitelja, da jo dopolni v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Po izteku roka za dopolnitev komisija za odpiranje vlog sestavi poročilo, ki vsebuje seznam vseh nepravočasnih vlog, formalno nepopolnih vlog, vlog neupravičenih oseb, ter seznam vseh pravočasnih in popolnih vlog, prispelih na razpis, z navedbo šifre vloge, nazivom oziroma imenom prijavitelja in naslovom projekta ter navedbo, katere vloge se zavržejo in katere gredo v ocenjevanje.«.
18. člen 
V 56. členu se v četrtem odstavku črta drugi stavek.
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Predstavitev realizacije celovečernih filmskih projektov in celovečernih prvencev lahko traja največ 45 minut, predstavitev realizacije kratkih filmskih projektov, predstavitev razvoja filmskih projektov ne glede na zvrst pa največ 15 minut.«.
19. člen 
V 57. členu se v prvem odstavku v šesti alineji številka »80« nadomesti s številko »65«.
20. člen 
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
60. člen 
(odločba) 
»(1) Odločbe o odobritvi iz prvega odstavka 58. člena tega pravilnika so podlaga za sklepanje pogodb o sofinanciranju kulturnih programov in kulturnih projektov.
(2) V izreku odločbe o odobritvi mora biti naveden tudi rok, v katerem mora prijavitelj agenciji posredovati prilagojen finančni načrt, predračun in terminski načrt projekta ali programa, ki mora biti skladen z odobreno višino sofinanciranja prijavljenega projekta ali programa, pri čemer skupna finančna vrednost projekta ali programa odstotkovno ne sme biti nižja od prijavljene skupne finančne vrednosti projekta ali programa za več, kot znaša znižanje vrednosti prijavljenega projekta ali programa glede na zaprošen znesek sofinanciranja iz vloge prijavitelja, razen v primeru iz petega odstavka 58. člena tega pravilnika.
(3) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka agenciji ne predloži dokumentacije iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja projekta oziroma programa in da je agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju.
(4) Po prejemu dokumentacije iz drugega odstavka tega člena agencija pozove prijavitelja k podpisu pogodbe.
(5) Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v roku, določenem v pozivu, sicer se šteje, da je odstopil od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi, da pogodba ni sklenjena in da je agencija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če prijavitelj agenciji pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje, vendar ne več kot za 30 dni. Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora biti sklenjena najkasneje v roku enega leta od vročitve odločbe o sofinanciranju prijavitelju.
(6) Sredstva se morajo pričeti črpati najkasneje dve leti od izdaje odločbe iz prvega odstavka 58. člena tega pravilnika. Če agencija zaradi krivde prijavitelja ne začne s financiranjem projekta v dveh letih od izdaje odločbe o sofinanciranju, lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
(7) Projekti, ki so sprejeti v sofinanciranje, se morajo zaključiti najkasneje v dveh letih od podpisa pogodbe iz prvega odstavka tega člena. Izjemoma se lahko projekt celovečernega animiranega filma, animiranega filma v trajanju nad 24 minut in zahtevnega celovečernega dokumentarnega filma, ki zaradi vsebine zahteva večletno spremljanje dogajanja, zaključi najkasneje v štirih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju.
(8) Z aneksom k pogodbi iz prejšnjega odstavka se ne sme podaljšati dokončanja projektov iz prejšnjega odstavka, razen v naslednjih primerih:
– zaradi bistvenih sprememb pri financiranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov,
– zaradi nepredvidenih okoliščin, ki za dalj časa onemogočajo dokončanje in na katere producent ni mogel vplivati (dolgotrajne nezmožnosti opravljanja dela ključnih oseb avtorske, izvajalske ali produkcijske ekipe, višje sile v skladu z Obligacijskim zakonikom ter izkazanih tehničnih razlogov, ki povzročijo okvaro ali izgubo že posnetega filmskega materiala ali druge nepredvidene tehnične težave pri končni obdelavi filmskega materiala).
(9) Vloga za podaljšanje roka dokončanja sofinanciranega projekta iz prejšnjega odstavka mora biti oddana v 15 dneh od nastanka primera iz prejšnjega odstavka, o upravičenosti katere mora agencija presoditi v petnajstih dneh.
(10) Agencija lahko podaljša rok dokončanja projekta na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka, če:
– se projekt glede na spremenjene okoliščine lahko zaključi najkasneje v štirih letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju;
– ne gre za bistveno odstopanje od finančne vrednosti sofinanciranega projekta, določene s pogodbo o sofinanciranju.«.
21. člen 
V 63. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »V primeru, da je odstopanje po posamezni postavki predračuna nemogoče napovedati, mora producent ob predložitvi končnega obračuna projekta predložiti obrazložitev za tako odstopanje.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
22. člen 
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o izvedbi postopka izbire projektov in programov, pogojih in merilih za izbor projektov in programov ter postopku sklepanja pogodb, vsebine pogodb in načinu nadzora nad izvajanjem pogodb Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/17).
23. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2019/17
Ljubljana, dne 26. februarja 2019
EVA 2019-3340-0002
Bojan Labović 
predsednik sveta 
Slovenskega filmskega centra, 
javne agencije Republike Slovenije