Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2019 z dne 30. 4. 2019

Kazalo

1322. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, stran 3409.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 5. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 
1. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega sklada.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
12.691.200
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.978.720
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
9.878.858
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
8.644.031
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
989.431
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
245.396
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.099.862
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREM.
539.067
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
14.788
712
 
DENARNE KAZNI 
11.252
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
3.721
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
531.034
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
325.774
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
41.440
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.
284.334
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
500
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
500
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI 
1.386.207
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.
1.043.652
741
 
PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. PRORAČUNA EU 
342.556
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.900.660
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.580.871
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
688.229
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VAR.
132.413
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
2.632.080
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
74.649
409
 
SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
53.500
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
4.817.673
410
 
SUBVENCIJE
196.057
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.854.041
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.IN USTANOVAM
501.554
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.266.022
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
6.109.705
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
6.109.705
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
392.412
431
 
INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PR. UPOR. 
235.000
432
 
INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 
157.412
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.209.460
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752) 
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
-
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
-
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV 
0
440
 
DANA POSOJILA
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
442
 
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZ. 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.) 
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
680.723
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
680.723
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
713.697
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
713.697
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)
–2.242.435
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
–32.974
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
2.209.460
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
2.228.427
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
2. člen 
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2018
126.410,05 evrov
– prihodki v letu 2018
23.500 evrov
– odhodki v letu 2018
6.552,92 evrov
– stanje 31. 12. 2018
143.357,13 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2018 v višini 143.357,13 evrov, se koristi v letu 2019.
3. člen 
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2018
95.046,69 evrov
– prihodki v letu 2018
30.000 evrov
– odhodki v letu 2018
3.401,64 evrov
– stanje 31. 12. 2018
121.021,17 evrov
Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem zakonu po stanju 31. 12. 2018 znaša 121.021 evrov. Sredstva se lahko koristijo v letu 2019 v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.
4. člen 
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018, so:
– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja,
– računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR.
5. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen 
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2018 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Št. 410-3/2019
Ilirska Bistrica, dne 18. aprila 2019
Župan 
Občine Ilirska Bistrica 
Emil Rojc