Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1333. Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018, stran 3426.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10 in 62/16) je Občinski svet Občine Črenšovci na 5. redni seji dne 23. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N 
proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija: 2018 v EUR
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.009.831
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.733.631
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.383.848
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
2.229.119
7000
Dohodnina
2.229.119
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
140.853
7030
Davki na nepremičnine
104.640
7032
Davki na dediščine in darila
6.115
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
30.098
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
13.732
7044
Davki na posebne storitve
1.320
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
12.412
706
DRUGI DAVKI
144
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
349.783
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
140.639
7103
Prihodki od premoženja
140.639
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
4.359
7111
Upravne takse in pristojbine
4.359
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
6.451
7120
Globe in druge denarne kazni
6.451
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
0
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
198.334
7141
Drugi nedavčni prihodki
198.334
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
102.156
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
24.000
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
24.000
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
78.156
7220
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
1.869
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
76.287
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
0
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
174.044
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
158.616
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
158.616
7401
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
0
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
15.428
7412 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov
1.000
7417
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav
14.428
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.236.088
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.109.289
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
220.890
4000
Plače in dodatki
197.174
4001
Regres za letni dopust
11.074
4002
Povračila in nadomestila
12.642
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
38.455
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
19.984
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
15.290
4012
Prispevek za zaposlovanje
125
4013
Prispevek za starševsko varstvo
207
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.849
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
822.652
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
78.337
4021
Posebni material in storitve
50.186
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
137.895
4023
Prevozni stroški in storitve
9.924
4024
Izdatki za službena potovanja
5.501
4025
Tekoče vzdrževanje
452.180
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
684
4027
Kazni in odškodnine
7.112
4029
Drugi operativni odhodki
80.833
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
2.821
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
1.295
4033
Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem
1.526
409
REZERVE
24.471
4090
Splošna proračunska rezervacija
4093
Sredstva za posebne namene
24.471
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.257.251
410
SUBVENCIJE
50.425
4100 
Subvencije javnim podjetjem 
43.150
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
7.275
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
806.206
4119
Drugi transferi posameznikom
806.206
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
61.149
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
61.149
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
339.471
4130
Tekoči transferi občinam
15.866
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
75.957
4133
Tekoči transferi v javne zavode
213.619
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
31.910
4136
Tekoči transferi v javne agencije
2.119
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
764.017
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
764.017
4200 
Nakup zgradb in prostorov
20.000
4202
Nakup opreme
74.086
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
0
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
439.710
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
167.250
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
6.000
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
56.971
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
105.531
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
49.676
4315
Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
49.676
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
55.855
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
55.855
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
-226.257
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
68.400
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
68.400
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
68.400
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
45.089
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
45.089
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
20.000
5503
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
25.089
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
–202.946
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
23.311
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
226.257
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
497.788
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-05/2019-36
Črenšovci, dne 23. aprila 2019
Županja 
Občine Črenšovci 
Vera Markoja