Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1339. Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018, stran 3438.

  
Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) ter 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne 18. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Kočevje za leto 2018 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018.
2. člen 
Proračun Občine Kočevje za leto 2018 je realiziran v naslednjih zneskih:
Skupina/podskupina kontov
Realizacija 2018
A. 
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.049.084,87
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.872.104,92
70 
DAVČNI PRIHODKI
11.060.344,33
700 Davki na dohodek in dobiček
9.842.754,00
703 Davki na premoženje
884.900,82
704 Domači davki na blago in storitve 
314.442,95
706 Drugi davki
18.246,56
71 
NEDAVČNI PRIHODKI
2.811.760,59
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
2.201.561,31
711 Takse in pristojbine
14.674,53
712 Globe in druge denarne kazni
7.318,69
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
31.375,41
714 Drugi nedavčni prihodki
556.830,65
72 
KAPITALSKI PRIHODKI
470.423,51
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
13.767,62
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
456.655,89
73 
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
7.692.366,20
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
2.907.911,51
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
4.784.454,69
78 
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
14.190,24
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
14.190,24
II. 
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
24.585.231,11
40 TEKOČI ODHODKI
4.685.606,21
400 Plače in drugi izdatki zaposleni
1.168.237,15
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.529,99
402 Izdatki za blago in storitve
3.241.513,49
403 Plačila domačih obresti
76.325,58
409 Rezerve
10.000,00
41 
TEKOČI TRANSFERI
7.543.349,79
410 Subvencije
476.596,67
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.464.846,78
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
457.651,70
413 Drugi tekoči domači transferi
3.144.254,64
42 
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.954.663,66
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
11.954.663,66
43 
INVESTICIJSKI TRANSFERI
401.611,45
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
200.227,50
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
201.383,95
III. 
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.536.146,24
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKI DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.476.821,07
50 
ZADOLŽEVANJE
2.476.821,07
500 Domače zadolževanje
2.476.821,07
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
1.067.562,23
55 
ODPLAČILA DOLGA
1.067.562,23
550 Odplačilo domačega dolga
1.067.562,23
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.126.887,40
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE
1.409.258,84
XI. 
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.536.146,24
XII. STANJE NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.883.826,91
3. člen 
Stanje neporabljenih sredstev proračuna na dan 31. 12. 2018 je 756.939,51 EUR, od tega namenska sredstva v višini 62.272,19 in nenamenska sredstva v višini 694.667,32 EUR.
Neporabljena sredstva Občine Kočevje v letu 2018 se prenesejo in uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna Občine Kočevje za leto 2019.
4. člen 
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2018
–4.905,74
I. Oblikovanje sredstev rezerv 
10.000,00
II. Poraba sredstev rezerv
5.094,26
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta 2018
0,00
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje za leto 2018.
Bilance so sestavni del tega odloka. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Celotno besedilo zaključnega računa Občine Kočevje za leto 2018 se objavi na spletni strani www.kocevje.si.
Št. 450-1/2019/46(615)
Kočevje, dne 19. aprila 2019
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič