Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1335. Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018, stran 3429.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 7., 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-2) je občinski svet na 4. redni seji dne 15. 4. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 izkazuje:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPINA, PODSK.
ZAKLJUČNI RAČUN 2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
14.441.354,78
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.439.847,32
70
DAVČNI PRIHODKI 
11.349.304,97
700
Davki na dohodek in dobiček
9.845.606,00
703
Davki na premoženje
1.212.074,51
704
Domači davki na blago in storitve
291.624,46
706
Drugi davki
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.090.542,35
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.138.571,27
711
Takse in pristojbine
21.293,73
712
Globe in denarne kazni
29.223,18
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
74.778,64
714
Drugi nedavčni prihodki
826.675,53
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
212.188,55
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
41.020,00
721
Prihodki od prodaje zalog
0,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.
171.168,55
73
PREJETE DONACIJE
11.750,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
11.750,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
777.568,91
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
630.709,66
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske unije
146.859,25
78
PREJETA SREDSTVA 
IZ EVROPSKE UNIJE
0,00
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
15.261.083,69
40
TEKOČI ODHODKI 
3.695.603,34
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
681.311,10
401
Prispevki delodajalcev za socialno varstvo
109.794,31
402
Izdatki za blago in storitve
2.904.497,93
403
Plačila domačih obresti
0,00
409
Rezerve
0,00
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.369.710,88
410
Subvencije
58.582,39
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.400.603,47
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
591.220,69
413
Drugi tekoči domači transferi
1.319.304,33
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
5.959.848,35
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.959.848,35
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
235.921,12
431
Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
178.788,95
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
57.132,17
III.
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
–819.728,91
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
0,00
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
Dana posojila
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0,00
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
298.384,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
298.384,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.680,78
55
ODPLAČILA DOLGA
550
Odplačila domačega dolga
31.680,78
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–553.025,69
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.-VIII.)
266.703,22
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
819.728,91
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.173.114,51
4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-0002/2019-1
Ivančna Gorica, dne 15. aprila 2019
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad