Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1353. Pravilnik o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice v zakup, stran 3459.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in 15. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 24. 4. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o oddajanju kmetijskih zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice v zakup 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določa postopek in pogoji za sklenitev pogodbe, ter način in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice v zakup.
V zakup se oddajajo kmetijska zemljišča v lasti Občine Šmarješke Toplice, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
Zemljišča v lasti Občine Šmarješke Toplice, ki so v občinskih prostorskih aktih opredeljena kot zemljišča za nekmetijsko rabo, se dajejo v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ali skladno s tem pravilnikom, v kolikor se zemljišča uporabljajo za kmetijski namen.
Višina zakupnine se določi po ceniku najema ali zakupa zemljišč v lasti Občine Šmarješke Toplice, ki ga sprejme Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
2. člen 
V najem ali zakup se oddajo zemljišča v lasti Občine Šmarješke Toplice, ki jih občina začasno ne potrebuje.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V ZAKUP 
3. člen 
Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup.
4. člen 
Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču,
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine, ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja zakupnega razmerja, ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
5. člen 
Zemljišča se oddajajo v zakup na podlagi Javne ponudbe za zakup zemljišč, ki se objavi na uradni spletni strani Občine Šmarješke Toplice.
6. člen 
Pisne vloge za zakup zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine s priloženo kopijo katastrskega načrta prosilci posredujejo na naslov: Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Prosilec lahko vlogo za zakup zemljišča vloži na občini tudi ustno na zapisnik.
7. člen 
Na podlagi popolne vloge lahko pristojni organ občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
8. člen 
Če je za zakup istega kmetijskega zemljišča več prosilcev, lahko uveljavljajo prednostno pravico pri zakupu prosilci, ki so določeni v Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
9. člen 
Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in praviloma ne sme biti krajša kot 5 let.
Zakupodajalec lahko odda zemljišče v zakup za krajši čas:
– osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta,
– v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine v naravi po določbah Zakona o denacionalizaciji in drugih predpisih;
10. člen 
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha, v roku 6 mesecev od pisne odpovedi katerekoli stranke.
Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
11. člen 
Občina lahko na ponudbi objavi tudi druge razpisne pogoje, kot so:
– pogoj, da bodoči zakupnik na zemljišču na lastne stroške očisti grmovje in drugo zarast,
– pogoje o omejitvah rabe glede na veljavne prostorske akte, vodovarstvena območja, kulturno spomeniške omejitve, naravovarstvene omejitve, ter druge pogoje,
– pred oddajo zemljišč v zakup se lahko večje površine razdelijo oziroma manjše površine združijo in se kot take ponudijo na razpisu, kar občina v ponudbi navede posebej, ali
– drugo.
12. člen 
Zakupodajalec sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne uporablja zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasjalastnika.
III. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE ZAKUPNIN ZA ZEMLJIŠČA 
13. člen 
Višina letnih zakupnin je določena s cenikom zakupnin za kmetijska zemljišča, ki jih za vsako leto posebej sprejme Svet Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov in velja za kmetijska zemljišča v upravljanju Sklada.
14. člen 
Zakupnina se obračunava enkrat letno. Letna zakupnina se plačuje na podlagi izstavljenega računa Občine Šmarješke Toplice.
15. člen 
V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača zakupnik.
16. člen 
Če zakupodajalec odpove zakupno razmerje zaradi vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku, oziroma le-to preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se zakupniku vrne že plačana zakupnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Vsi, že začeti postopki oddaje zemljišč v zakup se izvedejo po določbah tega pravilnika.
18. člen 
Že sklenjene pogodbe o zakupu ostanejo v veljavi do izteka zakupnega razmerja.
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0002/2019
Šmarjeta, dne 24. aprila 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar