Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2019 z dne 3. 5. 2019

Kazalo

1352. Pravilnik o najemu in uporabi Šmarješke dvorane in njej pripadajoče opreme, stran 3458.

  
Na podlagi 67. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 4. redni seji dne 24. 4. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o najemu in uporabi Šmarješke dvorane in njej pripadajoče opreme 
1. člen 
S tem pravilnikom se urejajo način in pogoji, pod katerimi Občina Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: upravljavec) oddaja v najem in uporabo kulturno dvorano v Šmarjeti (v nadaljevanju: Šmarješko dvorano).
V nadaljevanju se s tem pravilnikom določajo pravice in obveznosti pri uporabi prostorov dvorane.
Predmet oddaje je dvorana z odrom, predprostorom, garderobo in sanitarijami.
2. člen 
SOGLASJE ZA UPORABO
Upravljavec daje Šmarješko dvorano v najem na podlagi izpolnjene Vloge za najem Šmarješke dvorane, ki se vloži na sedež upravljavca najkasneje 7 dni pred uporabo dvorane.
Upravljavec izda soglasje za uporabo dvorane na podlagi:
– pravočasne prejete Vloge za najem Šmarješke dvorane in
– dokazila o uradni prijavi prireditve oziroma shoda (v kolikor je to potrebno).
3. člen 
UPORABA OZVOČENJA
Uporaba ozvočenja, ki se nahaja v komandni sobi, ni vključena v osnovni najem dvorane, zato se mora uporabnik za uporabo ozvočenja predhodno dogovoriti z upravljavcem.
Na podlagi pravočasno vložene vloge za koriščenje ozvočenja bo upravljavec zagotovil prisotnost odgovorne osebe, katera bo upravljala z ozvočenjem. Najem ozvočenja brez odgovorne osebe s strani upravljavca ni možen.
4. člen 
KATEGORIJE PRIREDITEV IN DRUGIH DOGODKOV
Dvorana se oddaja v najem naslednjim uporabnikom pod naslednjimi pogoji:
Prireditve občinskega pomena:
– prireditve in drugi dogodki, katerih organizator je Občina Šmarješke Toplice oziroma so v občinskem interesu, se obravnavajo prioritetno. Uporaba dvorane se ne zaračunava.
Prireditve društev, ki imajo sedež in delujejo v Občini Šmarješke Toplice ter javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice:
– uporaba dvorane se ne zaračunava. Izjema so prireditve, za katere se pobira vstopnina oziroma so profitnega značaja. Uporaba dvorane se v tem primeru zaračunava.
Humanitarne oziroma dobrodelne prireditve:
– uporaba dvorane se ne zaračunava.
Prireditve društev in drugih organizacij, ki nimajo sedeža v Občini Šmarješke Toplice:
– uporaba dvorane se zaračunava.
Prireditve komercialnega značaja:
– uporaba dvorane se zaračunava.
Kongresi, seminarji, delavnice in druga podobna srečanja, ki jih organizirajo društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Šmarješke Toplice:
– uporaba dvorane se zaračunava.
5. člen 
V primeru, da je za isti termin podanih več vlog za uporabo dvorane, imajo praviloma prednost prireditve občinskega pomena oziroma določi prioritetni vrstni red župan.
6. člen 
Za prireditve, za katere se uporaba dvorane ne zaračunava, je uporabnik dolžan dvorano s pripadajočimi prostori za seboj temeljito počistiti in dvorano pustiti v stanju, v kakršnem je le-to prejel.
7. člen 
NADOMESTILO ZA UPORABO ŠMARJEŠKE DVORANE IN NJEJ PRIPADAJOČE OPREME
Šmarješka dvorana
Cena najema dvorane do 3 ure znaša:
– 100,00 EUR brez DDV,
– vsaka nadaljnja ura znaša 15,00 EUR brez DDV.
Ozvočenje
Cena najema ozvočenja do 3 ure znaša:
– 50,00 EUR brez DDV,
– vsaka nadaljnja ura znaša 15,00 EUR brez DDV.
Župan lahko na podlagi pisne prošnje prosilca odobri, da se dvorana odda v uporabo s popustom ali brezplačno.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem dvorane v uporabo, se porabijo za kritje stroškov obratovanja in tekočega vzdrževanja dvorane.
8. člen 
Uporabnik dvorane lahko odpove upravljavcu že dogovorjeni termin in se dogovori za novi termin le iz utemeljenih razlogov, o čemer je dolžan obvestiti upravljavca takoj, ko izve za utemeljen razlog odpovedi, najkasneje pa vsaj dva dni pred koriščenjem dvorane. V nasprotnem primeru se mu zaračuna 50 % strošek celotnega planiranega obsega najema (t.j. polovični strošek najema dvorane, ter v primeru najave ozvočenja, tudi polovica stroškov ozvočenja).
9. člen 
Najemnino za uporabo dvorane zaračunava upravljavec.
Za plačilo najemnine bo uporabnik prejel račun, ki ga je dolžan poravnati najkasneje v roku 15 dni od prejema.
10. člen 
O uporabi dvorane se na sedežu upravljavca vodita evidenca in razpored. Za predajo dvorane uporabniku in njen prevzem po prireditvi ter za izvajanje tehničnih in drugih nalog na prireditvah je zadolžen predstavnik upravljavca, pooblaščen s strani župana.
Vsi uporabniki dvorane morajo dvorano uporabljati kot dober gospodar. Uporabnik je dolžan v času uporabe prostorov vzdrževati red in disciplino, varovati opremo, upoštevati požarne in druge varnostne ukrepe. Uporabnik dvorane je dolžan ob predaji dvorane le-to zapustiti v urejenem stanju in povrniti celotno morebitno škodo, ki bi nastala v zvezi z uporabo dvorane.
11. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljavnost Sklepa o določitvi višine najemnine za prostore, s katerimi razpolaga Občina Šmarješke Toplice, št. 032-3/2008-10, z dne 25. 3. 2008.
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2019-1
Šmarjeta, dne 11. aprila 2019
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar