Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2817. Odlok o spremembi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2018 do 2020 (OdPSD18–20-B)

Sklepi

2818. Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
2819. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državnega zbora
2820. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
2821. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
2822. Sklep o opravljanju funkcije poslanke namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2870. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11

MINISTRSTVA

2823. Pravilnik o osebni asistenci
2824. Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka
2825. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Kranjska Gora (2017–2026)
2826. Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
2827. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila
2828. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2012–2021)
2871. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izvajanju subvencioniranega prevoza
2872. Odločba o soglasju k Aktu o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Fundacije Parus – ustanove za financiranje podiplomskega študija
2873. Odločba o prenehanju Ustanove županov sklad

SODNI SVET

2829. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Delovnega sodišča v Mariboru

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2830. Sklep o pravici nadomeščanja poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
2874. Sklep o določitvi vsebine in oblike obrazca volilne karte

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2831. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu
2875. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2832. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani
2833. Slovenski računovodski standard 15 (2019) – Prihodki
2834. Aneks št. 13 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

OBČINE

Bovec

2835. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Dravograd

2836. Navodila o možnosti plakatiranja v času volilne kampanje za lokalne volitve 2018 na območju Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

2837. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2839. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

2865. Ugotovitveni sklep o izvolitvi članice Občinskega sveta Občine Kamnik

Kanal ob Soči

2840. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči

Kobarid

2841. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Kobarid

Krško

2866. Razpis rednih volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju občine Krško

Laško

2842. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Laško

Ljutomer

2843. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ljutomer

Moravske Toplice

2844. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Moravske Toplice
2845. Odlok o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice

Mozirje

2846. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Mozirje
2847. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje

Odranci

2848. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Odranci

Piran

2867. Sklep o postopku za priznanje volilne pravice pripadnikom narodne skupnosti v Piranu

Puconci

2849. Sklep o določitvi enotne ekonomske cene Vrtca pri OŠ Puconci

Radeče

2850. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti Občine Radeče

Razkrižje

2851. Odlok o spremembi Odloka o javnem glasilu Občine Razkrižje

Rečica ob Savinji

2852. Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji
2853. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Rečica ob Savinji
2854. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Rečica ob Savinji
2855. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rečica ob Savinji
2856. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji

Ribnica

2868. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Ribnica

Šmarje pri Jelšah

2857. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednice in članice Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Tišina

2858. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2018
2859. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Tržič

2860. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Tržič

Turnišče

2861. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu v Občini Turnišče
2862. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu

Velika Polana

2863. Sklep o imenovanju članov in namestnikov članov Občinske volilne komisije za izvedbo rednih lokalnih volitev 2018

Zagorje ob Savi

2869. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2018 v Občini Zagorje ob Savi

Žirovnica

2864. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Žirovnica

POPRAVKI

2876. Popravek Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2018
2877. Popravek Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Straža

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti