Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

Št. 679/2018-2 Ob-2715/18, Stran 1762
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18, 39/18) in Pravilnika o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 33/10 in 81/16) in Letnega programa športa, sprejetega na občinskem svetu 19. 4. 2017, Občina Trebnje objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2018 
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
II. Predmet javnega razpisa: izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Trebnje za leto 2018, v skupni vrednosti 4.000,00 EUR, in sicer za
– Razvojne in strokovne naloge v športu v višini 4.000,00 EUR, in sicer za:
– Športne objekte 
(sofinancira se vzdrževanje javnih športnih objektov in športnih naprav ter vzdrževanje oziroma nakup športne opreme objektov, adaptacije in tehnološke posodobitve športnih objektov in športnih naprav, načrtovanje in gradnja novih javnih športnih objektov in športnih naprav, ob upoštevanju meril in pogojev v skladu s pravilnikom). 
III. Merila, ki bodo uporabljena za vrednotenje razpisanih programov in vsebin:
– merilo razširjenosti,
– merilo uspešnosti,
– za športne objekte: finančni kriterij, izkoriščenost objekta, razlogi za investicijo, status objekta,
– višina sofinanciranja se izračuna na podlagi točkovnega sistema iz meril,
– podrobnejša merila za vsebine in programe, ki so predmet sofinanciranja, so določena s Pravilnikom o sofinanciranju in vrednotenju športnih programov v Občini Trebnje in so sestavni del razpisne dokumentacije.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci letnih programov
Za izvajalce letnih programov se lahko prijavijo:
– športna društva,
– zveza športnih društev, ki jo ustanovijo društva za posamezno območje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole;
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani najmanj eno leto in izvajajo program javnega interesa – nacionalni program športa v RS;
– imajo sedež v občini, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje);
– izjemoma se lahko prijavijo tudi društva, ki imajo sedež izven Občine Trebnje, če najmanj eno leto brez prekinitve izvajajo program na območju Občine Trebnje (v tem primeru se upošteva aktivnosti na območju občine in število članov iz Občine Trebnje);
– imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov športa;
– prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in občinskega programa.
V. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je na voljo po objavi tega razpisa do roka za oddajo vloge, na internetni strani Občine Trebnje: http://www.trebnje.si/ ali v sprejemni pisarni Občine Trebnje.
VI. Rok in način predložitve vlog
Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje 24. 9. 2018. Za pravočasne se bodo štele vloge, ki bodo do roka, navedenega v razpisni dokumentaciji, prispele na sedež naročnika, oziroma bodo najkasneje 24. 9. 2018 oddane na pošti kot priporočene pošiljke, in sicer z oznako na ovojnici »ne odpiraj – vloga na javni razpis za šport 2018« in navedbo naslova vlagatelja na ovojnici, na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se vrne vlagatelju.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
VII. Postopek za dodelitev sredstev
Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Strokovna komisija, imenovana s strani župana, najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, na podlagi meril, ki so sestavni del tega pravilnika, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstev, ki so za sofinanciranje športnih programov zagotovljeni iz proračuna Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov.
Izvajalcem športnih programov izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin športnih programov sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto.
Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2018, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
Vlagatelji so seznanjeni in soglašajo z možnostjo uvedbe ukrepa proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe do višine 5 %, skladno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 12/17, 11/18, 39/18).
Dodatne informacije: Majda Šalehar (e-mail: majda.salehar@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti