Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2845. Odlok o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice, stran 8924.

  
Na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15, 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 28. seji dne 31. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Moravske Toplice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Moravske Toplice podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju občine.
2. člen 
(pokopališki red) 
Ta odlok določa:
– način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
– način izvajanja pogrebne slovesnosti;
– osnovni obseg pogreba;
– način in čas pokopa;
– način pokopa, če je plačnik občina;
– obratovanje mrliških vežic;
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
– način oddaje grobov v najem;
– vodenje evidenc;
– izdajo soglasij v zvezi s posegi na pokopališču;
– obseg prve ureditve groba;
– mirovalno dobo za grobove;
– zvrsti grobov;
– okvirne tehnične normative za grobove;
– način določitve cenika uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
– nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti;
– kazenske določbe;
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se neposredno uporabljajo veljavni zakonski in podzakonski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. POGREBNA DEJAVNOST 
4. člen 
(obseg pogrebne dejavnosti) 
Pogrebna dejavnost obsega:
– zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba,
– prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba, ki se izvaja kot pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu.
5. člen 
(24-urna dežurna služba)
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali do zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) 24-urna dežurna služba se na območju občine izvaja s podelitvijo koncesije izvajalcu pogrebne dejavnosti, ki izpolnjuje zakonske pogoje za izvajanje 24-urne dežurne službe.
(3) Izvajalec 24-urne dežurne službe mora ravnati v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi občine ter izpolnjevati zakonske pogoje ves čas opravljanja javne službe.
6. člen 
(pogrebna dejavnost, ki se opravlja na trgu) 
(1) Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi.
(2) Pogrebna dejavnost, ki se zagotavlja na trgu, obsega:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba;
– pripravo pokojnika;
– upepelitev pokojnika;
– pripravo in izvedbo pogreba.
(3) Izvajalec pogrebne dejavnosti mora opravljati svojo dejavnost v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
1. Pogreb
7. člen 
(naročilo pogreba in osnovni obseg pogreba) 
(1) Naročilo pogreba obsega:
– prijavo pokopa,
– pogrebno slovesnost,
– pokop pokojnika.
(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
1.1. Prijava pokopa
8. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop naročnik pogreba prijavi upravljavcu pokopališča.
(2) Naročnik pogreba prijavi pokop v delovnem času upravljavca pokopališča, v primeru nastopa smrti izven delovnega časa upravljavca pokopališča, pa najkasneje 24 ur pred pokopom.
(3) Za namen prijave pokopa, upravljavec pokopališča pripravi izjavo, ki jo podpiše naročnik pogreba.
(4) Če naročnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli upravljavec pokopališča, pri tem pa, če je le mogoče upošteva želje naročnika pogreba.
(5) Za najem groba naročnik pogreba in upravljavec pokopališča skleneta najemno pogodbo.
1.2. Pogrebna slovesnost
9. člen 
(obseg pogrebne slovesnosti in način izvedbe) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom krste oziroma žare s posmrtnimi ostanki pokojnika in se opravi na pokopališču, kjer bo pokop in prostoru, ki je določen za ta namen.
(2) Naročnik pogreba lahko izbira med naslednjimi načini izvedbe pogrebne slovesnosti:
– javna pogrebna slovesnost;
– pogrebna slovesnost v ožjem družinskem krogu.
(3) Določbe o pogrebni slovesnosti se smiselno enako uporabljajo tudi v primeru raztrosa pepela.
10. člen 
(izvajanje pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost se opravi na način določen z zakonom in tem odlokom. Pogrebno slovesnost opravi izvajalec pogrebne dejavnosti skladno z voljo pokojnika ali naročnika pogreba, z izbrano opremo.
(2) Pri izvedbi pogrebne slovesnosti se lahko upoštevajo tudi krajevni in drugi običaji pogrebne slovesnosti.
(3) Kadar pogrebno slovesnost organizira lokalna skupnost, društvo ali verska skupnost, v primeru smrti stanovskega ali verskega predstavnika, se lahko pokojnega pred pokopom izjemoma položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
11. člen 
(posebnosti pogrebne slovesnosti) 
(1) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
(2) Društvo, ki ima ob pogrebih svoje posebne običaje (lovci, gasilci …) se lahko z njimi vključi v pogrebno slovesnost.
(3) Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost, za kar je odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
12. člen 
(potek pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogreb opravi pogrebno pokopališko moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Pogrebna slovesnost se prične, ko se na poslovilni prostor prinesejo zastave, simboli in žara oziroma krsta. Od umrlega se lahko poslovijo govorniki, pevci, recitatorji, glasbeniki ter predstavniki verskih in stanovskih skupnosti.
(4) Po uvodni pogrebni slovesnosti, ki poteka na poslovilnem prostoru se oblikuje pogrebni sprevod, ki gre do kraja pokopa, ali pa se pogrebna slovesnost zaključi. Razpored v pogrebnem sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogreba je na čelu sprevoda državna zastava, nato pa prapori;
– v primeru cerkvenega pogreba je na čelu državna zastava, križ in nato prapori;
– za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci vencev, pevci, duhovnik, žara ali krsta, svojci in za njimi ostali udeleženci pogreba.
(5) Udeleženci pogrebnega sprevoda se razvrstijo ob grobu. Ob grobu se lahko opravi del pogrebne slovesnosti.
(6) Najkasneje 2 uri po končani pogrebni slovesnosti mora izvajalec pogrebne dejavnosti zasuti grob ali pokriti grobnico; z delom pa prične, ko se večina udeležencev pogrebne slovesnosti umakne iz okolice groba.
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost obsega prenos pokojnika iz mrliške vežice do mesta pokopa.
1.3. Pokop
14. člen 
(vrste pokopa) 
(1) Na pokopališčih na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop s krsto, kjer se pokojnik položi v krsto in pokoplje v grob;
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob ali položijo v žarni zid;
– raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču.
(2) Raztros pepela zunaj pokopališča, na območju Občine Moravske Toplice, ni dovoljen.
15. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokojnik se do pokopa čuva v mrliški vežici.
(2) Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti, razen v izjemnih primerih, ko zakon določa, da se pokop lahko opravi prej.
(3) Točen čas pokopa določijo svojci pokojnika oziroma naročnik pogreba, po dogovoru z izvajalcem pogrebne dejavnosti in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
(4) Pokop lahko opravi le pokopališko pogrebno moštvo izvajalca pogrebne dejavnosti. Storitve pogrebno pokopališkega moštva obsegajo tudi izkop in zasutje grobne jame.
(5) Izvajalec pogrebne dejavnosti je dolžan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne spomenike, ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
(6) Čas pogreba in pokopa se praviloma prilagaja letnemu času, upoštevajoč možnost obveznega zasutja in začasne ureditve groba še v času dnevne svetlobe.
16. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
(1) Če je plačnik pogreba Občina Moravske Toplice se zagotovi osnovni obseg pogreba.
(2) Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop.
(3) Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop z žaro.
(4) Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
17. člen 
(obseg pokopališke dejavnosti) 
(1) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in mrliških vežic.
(2) Pokopališka dejavnost v občini se opravlja kot gospodarska javna služba v obliki javnega podjetja.
18. člen 
(pokopališča na območju Občine Moravske Toplice) 
Na območju Občine Moravske Toplice so naslednja pokopališča:
– pokopališče Andrejci,
– pokopališče Berkovci,
– pokopališče Bogojina,
– pokopališče Bukovnica,
– pokopališče Čikečka vas,
– pokopališče Filovci,
– pokopališče Fokovci,
– pokopališče Ivanci,
– pokopališče Ivanovci,
– pokopališče Ivanjševci I (pri zvoniku),
– pokopališče Ivanjševci II (staro),
– pokopališče Kančevci I (pri domu duhovnosti),
– pokopališče Kančevci II (z vežico),
– pokopališče Krnci,
– pokopališče Lončarovci,
– pokopališče Lukačevci,
– pokopališče Martjanci,
– pokopališče Mlajtinci,
– pokopališče Moravske Toplice,
– pokopališče Motvarjevci,
– pokopališče Noršinci I (v vasi),
– pokopališče Noršinci II (staro),
– pokopališče Pordašinci,
– pokopališče Prosenjakovci,
– pokopališče Ratkovci,
– pokopališče Sebeborci,
– pokopališče Selo I (veliko),
– pokopališče Selo II (pri rotundi),
– pokopališče Središče,
– pokopališče Suhi Vrh - Gornji Moravci,
– pokopališče Tešanovci,
– pokopališče Vučja Gomila.
19. člen 
Na pokopališču v določenem naselju se pokopavajo:
– vsi pokojni iz naselja, kateremu je pokopališče namenjeno,
– pokojni iz drugih krajev, če je pokojni pred smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci pokojnega.
20. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Vsa pokopališča na območju Občine Moravske Toplice, razen pokopališča Lukačevci, Noršinci II in Selo II, imajo mrliško vežico. Uporaba mrliške vežice je na pokopališčih, ki imajo mrliško vežico, obvezna.
(2) Mrliške vežice obratujejo od časa, ko je krsta oziroma žara prenesena v mrliško vežico do pogrebne slovesnosti, v dogovoru med upravljavcem pokopališča, izvajalcem pogrebne dejavnosti in naročnikom pogreba.
1. Upravljanje pokopališč
21. člen 
(obseg upravljanja pokopališč) 
(1) Upravljanje pokopališč, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališča,
– izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja,
– oddajo grobov v najem,
– vodenje evidenc ter
– izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališč na območju Občine Moravske Toplice je Javno komunalno podjetje Čista narava d.o.o.. Medsebojna razmerja med občino in upravljavcem se uredijo v posebni pogodbi o upravljanju pokopališč.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko župan na predlog sveta KS in upravljavca, s sklepom določi, da določene naloge upravljavca na posameznem pokopališču opravlja svet KS.
(4) Upravljanje pokopališč se financira iz:
– grobnin,
– najema za uporabo pokopaliških objektov in naprav,
– pogrebnih pristojbin,
– drugih virov.
22. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
– poskrbi za čisto in pripravljeno mrliško vežico v primeru prijavljenega pogreba;
– skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
– oddaja grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
– vodi evidenco o grobovih;
– organizira in nadzira vzdrževalna dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora;
– zagotavlja ogrevanje mrliške vežice v zimskem času;
– zagotavlja čiščenje snega na poti od vežice do groba pokojnika, v primeru pogreba;
– zagotavlja praznjenje kontejnerjev za odpadke.
23. člen 
(prepovedi) 
Na območju pokopališča je prepovedano:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih;
– odlaganje odpadkov izven za to določenega prostora;
– odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v zabojnike na pokopališču;
– onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
– vodenje živali na pokopališče;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliške vežice in drugih objektov na pokopališču;
– vožnja s kolesom ali drugim prevoznim sredstvom med in po grobovih;
– opravljanje kamnoseških, kovino-strugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne slovesnosti;
– postavljati, spreminjati ali odstranjevati spomenikov in grobnic ter kako drugače posegati v prostor na pokopališču brez predhodnega soglasja upravljavca pokopališča;
– nameščanje reklamnih sporočil na območju pokopališča, razen uradnih obvestil upravljavca.
24. člen 
(oddaja groba v najem) 
(1) Prostore za grobove oddaja v najem upravljavec pokopališča z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu z zakonom in tem odlokom.
(2) Če naročnik pogreba ob prijavi pokopa nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo.
(3) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega sklene pogodbo z upravljavcem pokopališča druga fizična ali pravna oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju naročnika pogreba z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(4) Prostore za nove grobove določa upravljavec pokopališča.
(5) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
25. člen 
(trajanje najema) 
(1) Grob se odda v najem za nedoločen čas.
(2) Upravljavec pokopališča lahko prekine najem v primerih, ki jih določa zakon.
(3) Ob smrti najemnika groba se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema groba. Prednostno pravico ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
(4) Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemnega razmerja je brezplačen. Pogoji ne smejo ovirati prenosa.
(5) V primerih ko pride do prekinitve najema se šteje grob kot opuščen do konca mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje ali odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi najema na lastne stroške odstraniti vse nagrobno obeležje z območja pokopališča, v nasprotnem primeru to na njegove stroške, stori upravljavec pokopališča.
26. člen 
(najemna pogodba) 
Najemna pogodba mora določati zlasti:
– stranke najemnega razmerja;
– trajanje najema;
– ime in priimek pokojnih v posameznem grobu, letnico rojstva in smrti;
– ime pokopališča, številko in vrsto groba;
– osnove za obračun višine letne grobnine in način plačevanja;
– obveznosti najemnika glede urejanja grobov oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika.
27. člen 
(grobnina in razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Za najem groba plačuje najemnik grobnino.
(2) Grobnina predstavlja sorazmerni del letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba.
(3) Grobnina za otroški in žarni grob znaša 75 % grobnine za enojni grob, grobnina za dvojni grob 135 % grobnine za enojni grob, grobnina za povečan grobni prostor 170 % grobnine za enojni grob in grobnina za grobnico 185 % grobnine za enojni grob. Raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrositvi pepela v višini grobnine za enojni grob.
(4) Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, stroške oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc.
(5) Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča, s sklepom potrdi občinski svet.
(6) Grobnina se plačuje letno do 31. 12. v tekočem letu. Upravljavec pokopališča izstavi račune za grobnino dva krat letno, in sicer v mesecu maju za obdobje od 1. 1.–30. 6., in v mesecu novembru za obdobje od 1. 7.–31. 12..
(7) Ob prvem najemu novega groba, se grobnina plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja.
(8) V primeru, če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe, pred potekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
28. člen 
(pravice in dolžnosti najemnikov) 
Najemnik groba ima zlasti naslednje pravice in dolžnosti:
– pravico in dolžnost do sklenitve najemne pogodbe;
– pravico in dolžnost urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglasjem upravljavca;
– dolžnost odlagati odpadke v za to določene posode oziroma zabojnike;
– dolžnost plačevati grobnino;
– dolžnost na lastne stroške poskrbeti za odstranitev nagrobnega obeležja iz območja pokopališča v primeru obnove ali opustitve groba;
– dolžnost sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova.
29. člen 
(vodenje evidenc) 
(1) Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče voditi:
– trajno evidenco o pokojnih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču;
– trajno evidenco grobov – kataster in
– evidenco najemnikov grobov za obdobje zadnjih desetih let.
(2) Glede vrste podatkov, ki se vodijo v posamezni evidenci in dostopa do podatkov, se uporabljajo določbe zakona.
30. člen 
(izdaja soglasij v zvezi s posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavcu pokopališča je potrebno izvedbo del, na katera se nanaša izdano soglasje, tudi priglasiti, najkasneje dva dni pred samo izvedbo.
(4) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoč upravni spor.
(5) Za druga dela na območju pokopališča mora izvajalec pri upravljavcu pokopališča priglasiti le termin izvedbe del. Priglasitev je brezplačna.
2. Urejanje pokopališč
31. člen 
(urejanje pokopališč) 
(1) Urejanje pokopališč obsega:
– izgradnjo ali razširitev obstoječega pokopališča;
– izgradnjo pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na pokopališču;
– razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti grobov.
(2) Glede zgraditve ali razširitve pokopališča se uporabljajo določbe zakona.
32. člen 
(obseg prve ureditve groba) 
(1) Prva ureditev groba zajema zasutje grobne jame, izravnavo zemlje na grobu in odvoz odvečne zemlje.
(2) Za prvo ureditev groba je dolžan poskrbeti izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik.
33. člen 
(mirovalna doba) 
(1) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe.
(2) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajša od desetih let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
(3) Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
(4) Za prekop pokojnika se uporabljajo določbe zakona.
34. člen 
(zvrsti grobov) 
(1) Na posameznih pokopališčih v Občini Moravske Toplice so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, povečan grobni prostor, otroški grobovi in grobnice (klasični grobovi);
– žarni grobovi;
– prostor za raztros pepela.
(2) Žarni pokopi se lahko vršijo v klasične grobove, s predhodno vstavitvijo žarne niše, ali v žarni zid.
35. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
(1) Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Enojni grobovi so globoki do 1,8 m. Širina enojnega groba je do 1,3 m, dolžina pa do 2,3 m.
(2) Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se pokopavajo krste in žare. Dvojni grobovi so globoki do 1,8 m. Širina dvojnega groba je do 2,2 m, dolžina pa do 2,3 m.
(3) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(4) Talni žarni grob je globok do 0,7 m in širok do 1,4 m. Dolžina žarnega groba je do 1,2 m. Talni žarni grob se lahko poglobi za 0,3 m za nove žare.
(5) Dimenzije obstoječih grobov ostanejo nespremenjene.
(6) Povečan grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora.
(7) Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali pa na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare.
IV. CENE 
36. člen 
(cene pokopaliških in pogrebnih storitev) 
(1) Enotni cenik uporabe pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture in ceno grobnine, predlaga upravljavec pokopališča, potrditi pa ga mora Občinski svet Občine Moravske Toplice s sklepom.
(2) Upravljavec pokopališča je dolžan zagotoviti možnost brezplačnega koriščenja mrliške vežice, pod pogojem, da uporabnik mrliške vežice po končani uporabi mrliško vežico očisti in upravljavcu pravočasno (praviloma naslednji dan po pogrebu) izroči ključe očiščene mrliške vežice.
(3) Občina Moravske Toplice lahko s sklepom, ki ga potrdi občinski svet, določi tudi pogrebno pristojbino za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, ki jo mora upravljavcu pokopališča plačati izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Cenik za storitev zagotavljanja 24-urne dežurne službe predlaga izvajalec javne službe na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe, potrdi pa ga občinski svet.
(5) Ostale cene pogrebnih storitev se oblikujejo tržno.
V. NADZOR 
37. člen 
(organ nadzora) 
Nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Moravske Toplice in nadzor nad izvajanjem tega odloka in drugih občinskih predpisov s področja pogrebne in pokopališke dejavnosti, izvaja organ skupne občinske uprave Medobčinska inšpekcija in redarstvo, kot občinski inšpekcijski organ.
VI. KAZENSKE DOLOČBE 
38. člen 
(1) Z globo 200 eurov se za storjeni prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju s 23. in 28. členom tega odloka.
(2) Z globo 300 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ter pravna oseba in odgovorna osebe pravne osebe, če ravna v nasprotju s 23. členom tega odloka.
(3) Ostale prekrške in globe za storjene prekrške določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 
(1) Župan določi upravljavca posameznih pokopališč in z njim sklene pogodbo najkasneje v roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka dosedanji upravljavec pokopališč z najemniki grobov sklepa najemne pogodbe v skladu z določbami tega odloka. Obstoječe pogodbe ostanejo v veljavi, a se morajo uskladiti z določbami tega odloka v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(3) Upravljavec pokopališč, ki ga določi župan, najkasneje v obdobju dveh let po uveljavitvi tega odloka uredi prostor primeren za raztros pepela, na najmanj enem pokopališču na območju občine.
40. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o urejanju in vzdrževanju pokopališč ter o izvajanju pogrebnih storitev v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 104/07).
41. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-00008/2018-7
Moravske Toplice, dne 1. avgusta 2018
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti