Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2870. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11, stran 8965.

  
Na podlagi drugega odstavka 142. člena v zvezi z drugim odstavkom 139. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 
1. člen 
V Uredbi o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15) se v drugem odstavku 1. člena število »236.520« nadomesti s številom »336.520«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Neonesnažena podzemna voda se vrača v vodonosnik iz četrtega odstavka tega člena skozi reinjekcijsko vrtino Re-r2g (ID znak: 148-2575/0-0, koordinate: X: 599688, Y: 167687).«.
2. člen 
V prvem odstavku 3. člena se:
– v 9. točki za besedo »morja« črta vejica in beseda »in« nadomesti s podpičjem;
– na koncu 10. točke pika nadomesti s podpičjem in dodajo nove 11. do 13. točka, ki se glasijo:
»11. preprečiti izpust vode v Črni potok;
12. preprečiti nedopustne toplotne ali druge obremenitve reke Ledave in drugih vodotokov na obravnavanem območju, ki bi lahko ogrožale ribe, njihovo vrstno pestrost, starostno strukturo in številčnost ter njihove habitate, in
13. zagotavljati enkratdnevni (on-line) prenos podatkov iz priloge 2 te uredbe v podatkovno zbirko Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija).«.
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »odvzetih« doda besedilo »in vrnjenih«.
V drugem odstavku se besedilo »Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: agencija) nadomesti z besedo »agencija«.
V šestem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, posebej pa o vrednostih ΔT, Qdej in Qvrnjene iz drugega in tretjega odstavka 6. člena uredbe.«.
4. člen 
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Akontacija znaša polovico zneska, izračunanega po enačbi iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena te uredbe, pri čemer se uporabita povprečna cena toplote (C) in faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D), določena na podlagi prejšnjega člena. Vrednosti ΔT, Qdej in Qvrnjena se pridobijo iz poročila iz petega odstavka 4. člena te uredbe za preteklo leto.«.
V četrtem odstavku se beseda »zakonite« nadomesti z besedo »zakonske«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Koncesionar, ki med letom začne ali preneha vračati podzemno vodo v vodonosnik ali preneha izvajati koncesijo, mora v 30 dneh po začetku ali prenehanju vračanja podzemne vode v vodonosnik ali po prenehanju izvajanja koncesije o tem obvestiti Direkcijo Republike Slovenije za vode (v nadaljnjem besedilu: direkcija) in ji poslati podatke iz drugega odstavka tega člena.«.
5. člen 
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »organu iz petega odstavka prejšnjega člena« nadomesti z besedo »direkciji«.
V drugem odstavku se besedilo »organ iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedo »direkcija«.
6. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uvajalno obdobje vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik) 
(1) V obdobju uvajanja vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik (v nadaljnjem besedilu: uvajalno obdobje) koncesionar ne sme preseči 1,5 kratnika obsega vodne pravice iz spremenjenega drugega odstavka 1. člena uredbe.
(2) Uvajalno obdobje traja dve leti od dneva začetka vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik.
(3) Začetek vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik iz prejšnjega odstavka se podrobneje določi v aneksu h koncesijski pogodbi.
8. člen 
(višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik v uvajalnem obdobju) 
(1) Višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik se v uvajalnem obdobju izračuna po naslednji enačbi:
Vkoncesija_R = 0,15 × C × ((Qdej – 80% Qvrnjene) / 2) × ΔT × 4,2 × D,
kjer je:
– Vkoncesija_R: višina plačila za koncesijo v primeru vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik, izražena v eurih,
– C: povprečna letna cena za 1 MJ toplote, ki se pridobi iz ekstra lahkega kurilnega olja ter izračuna iz kurilne vrednosti ekstra lahkega kurilnega olja (ki je 42,6 MJ/kg) in cene ekstra lahkega kurilnega olja v maloprodaji v letu, ki je dve leti pred letom, za katero se določa plačilo za koncesijo. Povprečna letna cena za 1 MJ toplote se izraža v eurih,
– Qdej: letna količina iz vseh vrtin odvzete podzemne vode v m3 oziroma zmogljivost objekta za črpanje za obdobje, ko ni na razpolago meritev načrpane podzemne vode, izražena brez enote za količino (m3),
– Qvrnjene: letna količina vrnjene podzemne vode v vodonosnik v m3, izražena brez enote za količino (m3),
– ΔT: temperaturna razlika med povprečno letno temperaturo podzemne vode na ustju vrtine in 12 °C, izražena brez enote za stopinje (0),
– D: faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode.
(2) Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se začne zaračunavati po enačbi iz prejšnjega odstavka v letu, ki sledi letu začetka vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik, in zaključi v letu, ki sledi letu izteka uvajalnega obdobja.
(3) Višino prve akontacije in poračuna plačila za koncesijo v uvajalnem obdobju določi direkcija na podlagi podatkov za preteklo leto.
9. člen 
(podatki za izračun prve akontacije in poračuna v uvajalnem obdobju) 
(1) Koncesionar mora direkciji podatke za izračun prve akontacije in poračuna plačila za koncesijo v uvajalnem obdobju poslati najpozneje do 31. januarja leta, ki sledi letu, v katerem je začel z vračanjem neonesnažene podzemne vode v vodonosnik, in sicer: Qdej za obdobje pred začetkom vračanja ter Qdej po začetku vračanja ter Qvrnjene.
(2) Koncesionar mora direkciji podatke za izračun akontacije in poračuna plačila za koncesijo za leto izteka uvajalnega obdobja poslati najpozneje do 31. januarja leta, ki sledi letu izteka uvajalnega obdobja, in sicer: Qdej za uvajalno obdobje ter Qdej po zaključku uvajalnega obdobja do izteka koledarskega leta ter Qvrnjene za uvajalnoobdobje ter Qvrnjene po zaključku uvajalnega obdobja do izteka koledarskega leta.
(3) Če koncesionar ne pošlje podatkov iz tega člena v predpisanem roku ali če pošlje napačne podatke, se za določitev višine plačila za koncesijo v uvajalnem obdobju uporabijo podatki, s katerimi razpolaga direkcija.
10. člen 
(prvi program monitoringa vrnjenih količin podzemne vode in poročanje o monitoringu vrnjenih količin podzemne vode za uvajalno obdobje) 
(1) Koncesionar mora prvi program monitoringa za uvajalno obdobje predložiti agenciji v potrditev najpozneje 30 dni pred začetkom vračanja neonesnažene podzemne vode v vodonosnik.
(2) Pred potrditvijo programa iz prejšnjega odstavka koncesionar ne sme začeti vračati neonesnažene podzemne vode v vodonosnik.
(3) Koncesionar mora prvič poslati poročilo o monitoringu vrnjenih količin podzemne vode najpozneje do 28. februarja leta, ki sledi letu potrditve programa iz prvega odstavka tega člena.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-49/2018
Ljubljana, dne 23. avgusta 2018
EVA 2018-2550-0049
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti