Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2018 z dne 24. 8. 2018

Kazalo

2867. Sklep o postopku za priznanje volilne pravice pripadnikom narodne skupnosti v Piranu, stran 8963.

  
Na podlagi 27. člena Statuta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran, je Svet Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran, na seji dne 29. maja 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
o postopku za priznanje volilne pravice pripadnikom narodne skupnosti v Piranu 
1. 
Po sprejemu podrobnejših meril za ugotavljanje volilne pravice pripadnikov narodne skupnosti v Piranu, določenih na podlagi 12. člena Zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 98/13) (v nadaljevanju ZEVP-2), se opredeli postopek za priznanje te pravice.
2. 
Državljan Republike Slovenije, ki želi v Občini Piran uveljavljati volilno pravico kot pripadnik avtohtone italijanske narodne skupnosti, pri pristojni komisiji SSIN Piran, ustanovljeni na podlagi 11. člena ZEVP-2, poda zahtevo za priznanje te pravice in izjavo o pripadnosti avtohtoni italijanski narodni skupnosti.
Zahteva za priznanje mora vsebovati:
1. Osebno ime in priimek,
2. stalno prebivališče in morebitno začasno prebivališče,
3. datum in kraj rojstva,
4. državljanstvo,
5. podatke o sorodstveni vezi do drugega kolena v ravni vrsti z državljanom, ki mu je že priznana volilna pravica pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti, in sicer podatke tega sorodnika:
– ime in priimek,
– kraj rojstva,
– naslov stalnega prebivališča in
– sorodstveno vez z vlagateljem zahteve za priznanje volilne pravice;
6. navedbo vseh dejstev, na podlagi katerih vlagatelj zatrjuje pripadnost italijanski narodni skupnosti skladno z merili, ki jih je sprejel Svet SSIN Piran dne 29. maja 2018,
7. druga dokazila oziroma dokaze s katerimi vlagatelj dokazuje dejstva iz prejšnje točke (dokaze oziroma dokazila mora predlagatelj predložiti zahtevi ali v zahtevi predlagati njihovo izvedbo).
Zahtevi za priznanje volilne pravice mora biti priložena izjava o pripadnosti avtohtoni italijanski narodni skupnosti.
3. 
Komisija SSIN Piran na podlagi podane izjave o pripadnosti avtohtoni italijanski narodni skupnosti, zahteve vlagatelja za priznanje volilne pravice, izvedenega ugotovitvenega postopka ter na podlagi meril iz prejšnjega člena ugotovi ali so izpolnjeni pogoji za priznanje volilne pravice pripadnika avtohtone italijanske narodne skupnosti.
4. 
Ta sklep začne veljati takoj.
Predsednica SSIN Piran 
Nadia Zigante l.r.
In base all'articolo 27 dello Statuto della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, il Consiglio della Comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano durante la sessione svoltasi il 29 maggio 2018, ha accolto la seguente
D E L I B E R A 
sul procedimento di riconoscimento del diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale di Pirano 
1. 
A seguito dell’approvazione dei criteri più dettagliati per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale di Pirano determinati in base all’articolo 12 della Legge sull'evidenza del diritto di voto (G.U. della RS, n° 98/13) (nel prosieguo: la LEDV-2), viene definito il procedimento di riconoscimento del detto diritto.
2. 
Il cittadino della Repubblica di Slovenia che intende avvalersi nel comune di Pirano del diritto di voto in veste di appartenente alla comunità nazionale italiana autoctona inoltra presso la commissione elettorale competente della CAN di Pirano, istituita ai sensi dell'articolo 11 della LEDV-2, la richiesta di riconoscimento di detto diritto e la dichiarazione di appartenenza alla comunità nazionale italiana autoctona.
La richiesta di riconoscimento deve comprendere:
1. Il nome proprio ed il cognome,
2. la residenza effettiva e l'eventuale residenza temporanea,
3. la data e il luogo di nascita,
4. la cittadinanza,
5. i rapporti di parentela sino al secondo grado in linea diretta con un cittadino al quale è già riconosciuto il diritto di voto in quanto membro della comunità nazionale italiana autoctona, e nello specifico i seguenti dati di detto parente:
– il nome ed il cognome,
– il luogo di nascita,
– l'indirizzo di residenza effettiva e
– il legame di parentela con il richiedente del riconoscimento del diritto di voto;
6. l'indicazione di tutti i fatti, in base ai quali il richiedente afferma la propria appartenenza alla comunità nazionale italiana, in armonia con i criteri approvati dal Consiglio della CAN di Pirano in data 29 maggio 2018,
7. altri riferimenti a sostegno o prove, con i quali il richiedente attesta i fatti di cui al punto precedente (i riferimenti a sostegno ovvero le prove devono essere allegati dal richiedente alla richiesta, o se ne deve proporre nella richiesta l'esibizione).
Alla richiesta di riconoscimento del diritto di voto deve essere allegata la dichiarazione di appartenenza alla comunità nazionale italiana autoctona.
3. 
La Commissione elettorale della CAN di Pirano, in base alla dichiarazione fornita di appartenenza alla comunità nazionale italiana autoctona, all'istanza del richiedente per il riconoscimento del diritto di voto, al procedimento di accertamento svolto ed in base ai criteri di cui all'articolo precedente accerta se risultano soddisfatte le condizioni per il riconoscimento del diritto di voto all'appartenente alla comunità nazionale italiana autoctona.
4. 
La presente delibera entra in vigore immediatamente.
Il Presidente della Can di Pirano 
Nadia Zigante m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti